Adres: Heuvelstraat 141, 5038 AD Tilburg
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK: 27345544
RSIN 804267625
IBAN: NL19 INGB 000 26 18 290
Website: www.gkin.org
 

Gereja Kristen Indonesia Nederland is een ANBI

Gereja Kristen Indonesia Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

 

Doel

De Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN) of Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk manifesteert zich sinds 7 juli 1985 als een kerk in Nederland met het doel het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen en pastorale zorg te bieden, in het bijzonder aan onze broeders en zusters uit Indonesië, die een andere geloofsbeleving hebben dan de Nederlanders. Het fundament van de GKIN is Jezus Christus, Heer en Hoofd der Kerk, zoals vervat in de bijbel - het Oude en Nieuwe testament - Gods woord.

 

Organisatie Gereja Kristen Indonesia Nederland

De landelijke kerkenraad is het bestuur van de GKIN; waarvan de leden bestaan uit ouderlingen, predikanten en eventueel parttime predikanten. Om de werkzaamheden te bevorderen wordt de landelijke kerkenraad vertegenwoordigd door:

 • Het moderamen, dat handelt namens de landelijke kerkenraad in gevallen en problemen die geen routine karakter hebben en niet beleidsvormend zijn.
 • Het dagelijks bestuur (DB), dat handelt namens de landelijke kerkenraad in de periode tussen de landelijke kerkenraadsvergaderingen en de moderamenvergaderingen voor routine zaken en zaken die niet beleidsvormend zijn. 

GKIN bestaat uit 5 regio's te weten Amstelveen, Arnhem/Nijmegen, Rijswijk/Den Haag, Rotterdam/Dordrecht en Tilburg.
De leiding van een regio ligt bij de kerkenraad bestaande uit ouderlingen. Deze regionale kerkenraad is minimaal samengesteld uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij voert en bewaakt het landelijk beleid in haar eigen regio. Zij wordt ondersteund door commissies en werkgroepen.
 
Naast deze regionale kerkenraden kent GKIN landelijke organisatie lichamen te weten:

 • De Commissie van Beheer (CvB), die de financiën beheert;
 • Het Ministerium bestaande uit fulltime - en parttime predikanten, dat de kerkenraad vanuit hun hoedanigheid adviseert;
 • Het Landelijk Kerkelijk Bureau (LKB), dat de algemene secretaris (scriba) ondersteunt;
 • Het Moderamen bestaande uit de voorzitters en vicevoorzitters van de landelijke en regionale kerkenraden, de algemeen secretaris (scriba), de voorzitter van de CvB, de coördinator van het LKB en de fulltime predikanten. Het Moderamen coördineert de uitvoering en bewaakt de voortgang van het landelijk beleid (operationeel lichaam). Hiervoor vergadert het Moderamen 3 keer per jaar.

 De samenstelling van het dagelijks bestuur is als volgt:

 • Voorzitter: vacant
 • Vice-voorzitter: mw. T. Tjoe-Fat
 • Scriba: mw. P. Kwa-Soekarno
 • Ex-officio Commissie van Beheer: dhr. P. van Duijn
 • Ex-officio ministerium: ds. Johannes Linandi


Beloning bestuur

Alle middelen worden ingezet ter bevordering van de doelstelling. Aan het bestuur en beleidsbepaler worden er geen beloningen uitgekeerd.

 

GKIN Beleidsplan

De kernactiviteit van GKIN is het verkondigen van Gods Woord met als doelgroep mensen met een Indonesische achtergrond of mensen die affiniteit hebben met Indonesië in Nederland en België. Hiertoe houdt GKIN wekelijks erediensten in vijf regio’s: Amstelveen, Arnhem-Nijmegen, Rotterdam-Dordrecht, Rijswijk-Den Haag en Tilburg. Daarnaast worden gemeenteleden toegerust met Bijbelstudies, groeigroepen. Kinderen hebben een speciale plaats in de gemeente met kindernevendiensten in diverse leeftijdscategorieën.

Lees hier meer over het Beleidsplan 2021

Lees hier meer over het Beleidsplan 2022

Lees hier meer over het Beleidsplan 2023

Lees hier meer over het Beleidsplan 2024

 

Publicatieplicht

GKIN is een zogenaamde grote ANBI. Hierdoor moet GKIN verplicht gebruik maken van het standaardformulier publicatieplicht.

Formulier publicatieplicht ANBI 2020

Formulier publicatieplicht ANBI 2021

Formulier publicatieplicht ANBI 2022

Formulier publicatieplicht ANBI 2023

 

Activiteiten

Deze activiteiten zijn verdeeld in de landelijke activiteiten en de regionale activiteiten, zowel vaste als eenmalige activiteiten. Deze activiteiten zijn gericht op het jaarthema.

Het jaarthema van GKIN van 2024 is: “Intergenerationeel gemeenschapsleven binnen de GKIN” (“Kehidupan persekutuan antar generasi di GKIN").

Regionaal:

 • Pastorale zorg
 • Huissamenkomsten (zowel fysiek als online)
 • Bijbelstudies (zowel fysiek als online)
 • Bidstonden (zowel fysiek als online)
 • Catechisatie, incl. huwelijkscatechisatie
 • Groeigroepen (zowel fysiek als online)
 • Zowel kinder- als volwassen doop
 • Diensten voor overledenen
 • Diensten voor huwelijken
 • Regionale kerkenraad vergaderingen (zowel fysiek als online)
 • Regionale werkvergaderingen (zowel fysiek als online)
 • Regionale bazaars (culturele activiteit)
 • Online en fysieke toerustingen en informatiebijeenkomsten
 • Retraite
 • Pastorale counseling
 • Gezamenlijke diensten met regionale PKN gemeente
 • Activiteiten ten behoeve van gemeente opbouw

Landelijk:

 • (Online) Landelijke kerkenraadsvergadering – 2 x per jaar
 • Moderamen vergadering – 3 x per jaar (zowel fysiek als online)
 • (Online) Landelijke DB-CVB-penningmeesters-MKO coördinatoren vergadering 2 x per jaar
 • (Online) Toerusting ouderlingen en activisten 1x/jaar
 • (Online) Toerusting ouderlingen 1x/jaar

Uitgaven van de GKIN:

 • GKIN Nieuws

Activiteiten van het Dagelijks Bestuur

 • Vergaderingen tussen DB en Ministerium – min. 1 x per jaar
 • Voortgangsgesprek met de predikanten
 • Aanwezig bij bevestiging nieuwe ouderlingen
 • Bijwonen van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland – min. 2 x p/j door vertegenwoordigers van de GKIN: mw. T. Tjoe-Fat of ds. M. Huliselan
 • Vertegenwoordiging van de GKIN in de SKIN – 2 x per jaar door mw. G. Goei.

Externe contacten:

 • PKN: GKIN heeft een associatieovereenkomst met de PKN
 • SKIN
 • BKUKIN – vertegenwoordiger GKIN is Ds. S. Tjahjadi
 • GKI: GKIN heeft een samenwerkingsovereenkomst met de GKI

 

Links
 
Jaarrekening GKIN
 
In de jaarrekening van GKIN worden de baten en lasten getoond.