Welkom bij de GKIN

De Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN) of Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk manifesteert zich sinds 7 juli 1985 als een kerk in Nederland met het doel het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen en pastorale zorg te bieden, in het bijzonder aan onze broeders en zusters uit Indonesië, die een andere geloofsbeleving hebben dan de Nederlanders.

Het fundament van de GKIN is Jezus Christus, Heer en Hoofd der Kerk, zoals vervat in de bijbel - het Oude en Nieuwe testament - Gods woord.
 

Selamat Datang di GKIN

Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN) didewasakan sebagai gereja di Negeri Belanda pada tanggal 7 Juli 1985 dan bertujuan untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus dan memberikan pelayanan pastoral, secara khusus kepada saudara-saudara kita dari Indonesia yang penghayatan imannya berbeda dari masyarakat Belanda.

Landasan GKIN adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja seperti tercantum dalam Alkitab - Perjanjian Lama dan Baru - yaitu Firman Allah.

 

Read more

GKIN eredienst bijwonen

De GKIN houdt kerkdiensten in de regio's Amstelveen, Rijswijk/Den Haag, Rotterdam/Dordrecht, Arnhem/Nijmegen, Tilburg en Antwerpen.

De erediensten in alle regio's beginnen om 14:00 uur, behalve in Tilburg om 10:00 uur en in Antwerpen om 15:00 uur (registratie verplicht).

Tijd en locatie kunnen wijzigen; zie preekrooster.

GKIN Agenda

  

GKIN.org:

Kebaktian di GKIN

GKIN mengadakan kebaktian di regio Amstelveen, Rijswijk/Den Haag, Rotterdam/Dordrecht, Arnhem/Nijmegen, Tilburg dan Antwerpen.

Kebaktian regio dimulai jam 14:00, kecuali di Tilburg jam 10:00 dan di Antwerpen jam 15:00 (wajib daftar).

Jam dan lokasi bisa berubah; lihat jadwal khotbah.