"Gereja, tempat dimana terjadi penyembuhan dan pemulihan"

Het thema 2022: “De kerk waar genezing en heling plaatsvindt(Ministerium GKIN)   

Missie: De kerk is een plaats om te genezen en te helen van wildgroei, van scheefgroei, van trauma's, van vooroordelen, van wanhoop, van agressie, van conflicten, enz. Het evangelie is de kracht die de wonden ‘open legt’ en geneest, de kracht die de verwonden heelt.

Visie: Jezus de Geneesheer en de Heelmeester

Jezus de Geneesheer

De gedachten over Jezus als Geneesheer en Heelmeester kan niet los worden gezien van Gods reddende werk voor deze wereld, het universum en de mens, waarbij vier dingen betrokken zijn: 'Schepping, de zondeval, Verlossing en Heling'.

 De mens, die is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, is in zonde gevallen en heeft de heerlijkheid van God verloren. Hierdoor wordt de menselijke relatie met God verbroken. De mens wordt de vijand van God en zonde veroorzaakt het verlies van vrede, toename van het kwaad dat het menselijk leven beheerst en diepe angst veroorzaakt. Ter wille van Zijn liefde voor de mens nam God Zelf het initiatief en werkte hij aan het verlossen, genezen en heling van de mensheid. God zond Zijn eniggeboren Zoon, de Heer Jezus Christus, om mens te worden en is in de wereld gekomen om zondaars te zoeken en te redden.

Toen Jezus aan Zijn optreden begon, vertelde Hij direct dat Hij degene was waarover Jesaja sprak. In Lucas 4:18-19 betrekt Hij de woorden van Jesaja 61:1-2 op Zichzelf: “De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij (Jezus) gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.

Jezus maakt vanaf het begin van Zijn optreden duidelijk dat Hij de volmacht heeft om in te grijpen in de wereld die gebukt gaat onder zonde en ziekte. Hij presenteert manifestaties van overwinning over de duisternis die Zijn prediking van het koninkrijk van God onderstrepen. Gods heerschappij wordt zichtbaar in verlossing, bevrijding, genezing en heling.

Jezus’ optreden bestond dus uit drie elementen: verkondiging, onderricht en genezing/ heling. Zijn proclamatie van het goede nieuws van Gods koninkrijk werd ondersteund door onderricht en genezing/heling: Jezus is de Leermeester én de Heelmeester. Na het onderricht (de Bergrede in de hoofdstukken 5-7) beschrijft Matteüs dan ook tien genezingen.

De Heer komt tot ons in Jezus Christus om ons te bevrijden en te helen van onze zonden, vloeken enz., zodat wij geheeld zijn in zijn totaliteit. ‘Door Zijn striemen is ons genezing geworden’ (Jes. 53:5). In het genezen van zieken, leren we Hem als Heelmeester van ons leven kennen (Luc. 4:18-19). Hij zegt: ‘Zij die gezond zijn hebben geen geneesheer nodig, zij die gewond zijn wel’ (Luc. 5:31). Leer Jezus Christus kennen, niet alleen als de Gekruisigde voor uw zonden, maar ook als de Genezer en Heelmeester van uw wonden. Door Hem kunnen we op een nieuwe, hoopvolle weg worden gezet, ook al zal Hij niet alle omstandigheden wegnemen waarmee we te maken hebben.

Jezus, de Heelmeester

Het uiteindelijke doel van Gods verlossingswerk in deze wereld is dat mensen holistisch herstel ervaren. Het betekent dat de mens wordt hersteld in God, de Bron van leven en zegen. Dit herstel heeft impact op het herstel van de mens met zichzelf, zijn relaties met anderen en zijn relaties met de natuur/omgeving.

Het woord helend betekent terug naar de oorspronkelijke vorm of terug naar de betekenis waarvoor wij gemaakt zijn.  Dus niet zomaar vernieuwd, maar anders in denken door verandering in de geest, zodat wij onze wil, onze gevoelens, ons doel in het leven overeen komt met Zijn wil en Zijn leiding. Hier is duidelijk dat God de mensen wil helen, niet van de buitenkant maar om de mens zelf te helen in zijn lichaam, ziel en geest, in zijn totaliteit.

Hieronder een aantal teksten in het Oude Testament over de Heer die wonden heelt:

De Heer heelt wonden “Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit, de majesteit van de HEER vormt je achterhoede. " (Jesaja 58:8).

God geneest wonden "Weet dat Ik je zal genezen. Ik zal je wonden helen – spreekt de HEER – ook al noem men je Verworpene en zegt men: ‘Naar Sion kijken we niet meer om’. " (Jeremia 30:17).

God verzorgt wonden "Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden" (Psalm 147:3).

God wil dat alles genezen en herstellen, zodat de wonden uit het verleden ons leven niet langer beheersen en Jezus Heer van ons leven kan zijn. Hij wil kracht geven om pijn, onrecht en opstandigheid los te laten. Dit als bewuste keuze, om zodoende innerlijk meer vrij te worden. Daarvoor is nodig dat we onze wonden herkennen en erkennen én dat we de ogen van ons hart vol verwachting richten op Jezus, onze gewonde Heelmeester.

Waarom dit thema?

We leven in een gewonde wereld en een gewonde samenleving vol lijden, angst en onzekerheid. De impact van Covid-19 op ons persoonlijk, ons gezin en de samenleving nemen toe. In de pasca corona periode snakken we naar herstel, genezing en heling. Want een familielid of een aantal familieeden hebben hun dierbaren hebben verloren of waren/zijn ziek, ect.

Daarnaast mogen we de invloed van ons ouderlijk huis in deze veranderde wereld en omstandigheden niet onderschatten.  Als wij zijn opgegroeid in een warm, harmonieus gezin, waar ruimte was voor eigen inbreng en ontplooiing, dan was er sprake van erkenning en waardering. Als we dit hebben gemist, bijvoorbeeld door veeleisende ouders, waarbij we moesten 'presteren' en waarbij weinig ruimte was voor ontspanning en open gesprekken, omdat er geen sprake was van een kwetsbare, eerlijke verhouding over en weer, dan kunnen we hierin worstelen met weinig zelfvertrouwen, met het gevoel dat we ons moeten 'bewijzen en waarmaken'. Dit alles heeft bewust of onbewust invloed op onze samenwerking met elkaar waar de conflicten soms niet te vermijden zijn. Jezus wil als Heiland ons helpen het verleden te verwerken. De naam Heiland geeft weer dat Jezus ons behoud zoekt en herstel/heling wil geven.

Daarnaast kijken we naar de problemen van de wereld in het algemeen en Europa in het bijzonder met de komst van vluchtelingen uit Afghanistan. Overal is er schade aan de natuur en klimaatverandering die aardverschuivingen, overstromingen, landbranden en droogte veroorzaakt. Nog groter is het optreden van de opwarming van de aarde die schade aan de ozonlaag tot gevolg heeft. De kerk speelt ook een rol in deze sociale maatschappelijke problemen.

Doel:

  1. Het doel van het herstel als beeld van God, waarbij de mens zijn identiteit niet in zichzelf, maar in God terugvindt. Daardoor God te eren en te verheerlijken en God tot de enige HEER in het leven maken. Effectieve manieren vinden om God aan anderen voor te stellen. Van God in het dagelijkse leven ervaren. De barrières begrijpen om zichzelf en anderen te helpen.
  2. Ken Jezus Christus, niet alleen als de Gekruisigde voor onze zonden, maar ook als de Geneesheer en de Heelmeester van onze wonden.
  3. Genezende kerkleden zetten zich in om Gods werk te doen en een zegen te zijn voor kerk en samenleving. We moeten groeien om het maximum te bereiken dat wordt gekenmerkt door de vruchten van concrete dienstbaarheid in de wereld en waar de kerk aanwezig is.
  4. De kerk wordt een gemeenschap waar men naar elkaar omziet en voor elkaar zorgt. Een plaats van mededogen, delen en een plaats om elkaars lasten te dragen.
  5. Inzicht krijgen in de gevolgen van opvoeding/opvoeding door ouders op onze persoonlijkheid, dan kunnen we ook concrete beslissingen nemen om er iets aan te doen en bewuster afstand nemen van het verleden.
  6. Herder worden voor jezelf om jezelf en anderen te helpen.

Implementatie:

  • Uitwerken en verdiepen in de zondagspreken, prekenserie, toerusting, Bijbelstudie, KTB en activiteiten van commissies.
  • Pastoraat geven aan mensen die aan het rouwen zijn
  • Verdieping in het bijstaan van de gemeenteleden door Commissie diaconie en huisbezoek.