"Kristus bangkit, kita pun bangkit"

 

Schriftlezing: Matteüs 28:1-10

 

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Vandaag begroeten mensen elkaar over de hele wereld met de vreugde van Pasen want Christus is opgestaan! Hij is waarlijk opgestaan. Voor Pasen 2022 moeten we de Heer danken want na twee jaar online Paasviering  vanuit huis te hebben gevolgd mogen we nu Pasen in de kerk weer samen vieren. Halleluja! Laten we, thuis en hier in de kerk, terwijl we zitten, even de tijd nemen om elkaar een gezegende Pasen toewensen.

Broeders en zusters,

De opstanding van Jezus is geen verhaal. De opstanding van Jezus Christus uit de dood is een feit! Een heilsfeit van de mensheid. Alle evangelisten schrijven erover en we overdenken vandaag Matteüs’ evangelie 28:1-10.

We weten nu dat er geen Pasen is zonder Goede Vrijdag maar niet voor de discipelen van Jezus toen der tijd. Wat voor gevoel zouden ze hebben gehad? Ze zijn vast en zeker gedesillusioneerd en verbijsterd. Wat er vrijdag is gebeurd, is niet te bevatten. Het had nooit mogen gebeuren. Het is het abrupte en wrede einde van wat een succesverhaal had moeten zijn voor het hele volk Israël. De Meester van wie ze hielden en die voorbestemd was om Israël voor altijd als koning te regeren, ligt dood en begraven.

Alle discipelen worden overmand door angst en wanhoop. De Elf houden zich schuil. Ze durven niet naar het graf te gaan uit angst gepakt te worden door de Romeinse autoriteiten. Alleen de vrouwen hebben de moed om naar Jezus’ graaf te gaan.

We lezen over vrouwen die bij het bewuste ochtendgloren naar het graf van Jezus toe gaan.Wat er daar bij het graf van Jezus gebeurt is werkelijk onbeschrijfelijk en het is alleen door Matteüs vermeld. Plotseling begin de aarde hevig te beven en ze zien een engel van de Heer uit de hemel komt, loopt naar het graf en de zware steen van het graf wegrollen en gaat erop zitten. Het is zo'n angstaanjagende gebeurtenis dat de dappere Romeinse soldaten ter plekke flauwvallen.

Zitten op een steen stelt hier dat God de situatie onder controle heeft en dat de overwinning in Zijn handen ligt. De dood is overwonnen door God, de dood is verzwolgen in overwinning.

Wat gebeurt er met die vrouwen? Ze zijn doodsbang maar de engel troost hen en stelt hen op hun gemak. "Wees niet bang." De engel van de Heer spreekt woorden van hoop: “Ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde zoeken. Hij is niet hier, Hij is immers uit de dood opgewekt, precies zoals Hij zei.” Het is opvallend dat de engel van de Heer zei tegen hen in vers 7: ‘en ga nu snel naar Zijn leerlingen: Gaan ze vertellen dat Jezus is opgestaan en zegt er bij: Hij ging jullie voor naar Galilea; daar zullen jullie Hem zien.’

Broeders  en zusters,

Kunt u zich voorstellen dat deze vrouwen in een snel tempo snel in beweging moeten komen? Ik betwijfel of in deze snelle opeenvolging van gebeurtenissen de waarheid doordringt tot de vrouwen, die nog steeds vol angst en verwarring zijn. Matteüs vertelt ons dat als ze wegrennen, ze nog steeds bang zijn, maar vermengd met hun angst is er nog een ander gevoel, namelijk, vreugde. En wat hun denkwijze en hun leven voor eens en voor altijd verandert, is wanneer ze op de terugweg naar de stad de opgestane  Heer Jezus ontmoeten.

Bij die ontmoeting zei Jezus ook: 'Wees niet bang. Ga en zeg mijn broeders dat ze naar Galilea moeten gaan." Hier wordt ‘Galilea’ voor de tweede keer genoemd. Jezus noemde hen vroeger ‘dienaren’ of ‘vrienden’ maar nu zijn ze broeders. Ook zij, de discipelen, mogen nu staan in een nieuwe, intieme relatie met God: God als hun Vader en Jezus als hun broeder.

Waarom moeten ze Jezus ontmoeten in Galilea?

Volgens Matteüs 4:18-19 was Galilea de eerste plaats waar de Heer Jezus Zijn discipelen riep om vissers van mensen te zijn. "Kom, volg Mij en Ik zal van jullie vissers van mensen maken", zei Jezus. Toen ze deze missie kregen, werden de discipelen erg enthousiast. Maar toen de Heer Jezus stierf, was al hun hoop en enthousiasme de bodem ingeslagen. Alle idealen die ze tot dusver hadden opgebouwd, waren verbrijzeld. Ze zijn als soldaten die de oorlog hebben verloren.

Daarom zegt Jezus: ‘Ik ga jullie voor naar Galilea. Omdat we opnieuw gaan beginnen, op de plaats waar jullie allemaal vandaan komen. De Heer Jezus wilde Zijn discipelen leren, waar ze vielen, daar moeten ze ook opstaan. Dit is het herstel dat de discipelen van de Heer Jezus moeten ervaren. Ze moeten opnieuw toegerust worden in Galilea om weer op te staan en een grote opdracht in ontvangst nemen die staat in Mattheus 28:19-20.

Broeders en zusters,

Ik maak een sprong naar iets anders. De Joodse Bijbelgeleerde Pinchas Lapide noemde zichzelf geen christen. En toch, kon hij na lang onderzoek niet ontkennen, dat Jezus was opgestaan uit de dood. De argumenten voor de opstanding vond hij te sterk en te overtuigend.

Zijn belangrijkste reden om in de opstanding te geloven is de krachtige overtuiging van de discipelen. “Eerst waren ze na de kruisiging van Jezus als een groep bange mensen bij elkaar zaten. Ze hadden ook alle reden om bang te zijn. Hun Meester was op een gruwelijke manier gestorven en ze zouden waarschijnlijk hetzelfde meemaken. Maar wat gebeurt er na een paar weken? Ze getuigen van Jezus en de opstanding vol moed en geloofsvuur in Jeruzalem. Ze zijn goede missionarissen geworden. Ze gaan zelf nog liever dood dan dat ze hun geloof in de opgestane Christus opgeven! Lapide concludeert dat geen visioen of hallucinatie in staat is om zo’n revolutionaire transformatie te veroorzaken.”

Broeders en zusters,

Petrus, Paulus en de andere predikers in de vroege kerk verkondigen niet alleen de dood van Jezus aan het kruis, maar juist Zijn opstanding uit de dood staat centraal in het evangelie.

In zijn preek op de Pinksterdag leidt Petrus de menigte naar een dramatisch hoogtepunt van zijn toespraak, hij zegt:

"Maar God wekte Hem (Christus) uit de dood op en bevrijdde Hem van de doodsstrijd, want het was onmogelijk voor de dood om Hem in zijn greep te houden (Handelingen 2:24)."

Dit is ook wat Paulus later in Romeinen 8:11a zegt: "de Geest van Hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt, leeft in u." Met andere woorden, dezelfde kracht, dezelfde Geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt, leeft nu in ons! Dit was de reden voor Petrus en andere discipelen om op te staan het evangelie van Christus te verkondigen.

Dat is de belofte van Pasen! Dezelfde kracht die Jezus tot leven bracht, leeft nu in ons, wat betekent dat we de kracht hebben om getransformeerde levens te leiden! Dat we kracht hebben om op te staan. Er gaat niets boven de Geest van Jezus die in u, jou en mij komt wonen!

Gemeente van de Heer Jezus Christus,

Laten we aandacht geven aan de flyer van Pasen 2022, gemaakt door Keshya, een Indonesische student uit regio Rijswijk-Den Haag.

Wat ziet u of wat valt u op in deze  flyer?

Ik zie een aangestoken hand in de lucht met klein beetje wolkjes op de  achtergrond. Ik zie ook de woorden: wij staan ook op! Waarom staat er niet, ik sta ook op, maar wij staan ook op!

Waarom dit thema? We weten dat het gevolg van de pandemie nog steeds voelbaar is. Corona veroorzaakte eenzaamheid, veel verdriet en ontberingen, lichamelijk leed, relatie- en economische moeilijkheden. Ook is er na corona oorlog tussen Russia en Oekraïne en de situatie tussen Israël en Palestina is verslechterd geworden. 

In dit thema proef ik het verlangen om juist met Pasen, na deze Pandemie, op te staan, je leven opnieuw in te richten, opnieuw te beginnen. Waar moeten we beginnen?

Broeders en zusters,

Laten we even stil staan bij ons eigen leven. In welke situatie bevinden wij ons op dit moment?

Ben je wanhopig en geef je het snel op? Heb je de hoop verloren door de steeds zwaardere druk van het leven? Is het nog steeds moeilijk om een ​​plaats in het hart en het leven te geven voor uw, jouw dierbare, die is teruggekeerd naar onze  hemelse Vader? Heeft u problemen op het werk, met uw collega’s of leidinggevende? Is een familielid ziek of bent u zelf ziek? Heeft u wellicht financiële problemen omdat alles tegenwoordig duur is geworden? Heeft u problemen met huisvesting? Heb je problemen met je studie en lijkt het alsof je op een dood spoor zit? Heb je het gevoel dat God niet in staat is om grote dingen in je leven te doen? Raak je ontmoedigd en moedeloos?

Het maakt niet uit hoe groot een steen is die je verhindert om op te staan, geloof dat God daartoe in staat is. Er is niets dat God niet kan doen. Laat alle gevoelens die ons hulpeloos maken achter en kom tot God. Hij wacht op ons allemaal en Zijn Geest is in ons en Hij kan ons laten opstaan.

De kerkdeur is open voor u en mij. Laten we in beweging komen om naar de kerk te gaan, opstaan om opnieuw te beginnen, onze  taken en verantwoordelijkheden in dienst van God voortzetten. We doen dit niet met ons eigen kracht maar met de kracht van de Heer Jezus die in ons is. 

Laten wij terug gaan naar onze Galilea; naar  ons gezin, ons huis, onze omgeving, onze gemeenschap en daar zullen we Jezus zien en ontmoeten. Sterker nog Hij gaat ons voor. We hoeven deze weg van opstaan niet alleen te doen. Hij open ons de weg en Hij wacht op ons. De Heer Jezus die is opgestaan is krachtig om ons, Zijn kinderen te laten opstaan. Halleluja! Gezegende Paasdagen 2022!

Amen.