"Hidup yang autentik: Jadilah diri sendiri dalam pandangan Allah"

Schriftlezing: Matteüs 22:34-40 

1. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,
Iedereen heeft zijn of haar eigen levensverhaal. Een verhaal dat wij voor onszelf willen houden maar ook een verhaal dat wij als getuigenis zien en met anderen willen delen. Niet met het doel dat men zegt hoe dapper we zijn maar echter hoe groot en machtig onze God is die in ons werkt door de Heilige Geest. Want God kent ons door en door. Ons levensverhaal vanaf de kindertijd, opvoeding van onze ouders (goede hechting of niet), omgeving en opleiding, etc. Dit alles geeft invloed aan wie je was, wie je nu bent en wie je wilt zijn met je eigen emoties en ontwikkeling van karakter eigenschappen als persoon, meer nog als mens in Jezus Christus want daar gaat het om. Laten wij luisteren naar een getuigenis van zr.Lidia Purwanta.
 
Filmpje van zr.Lidia.
 
Hoe komt dit verhaal bij u over? Is het voor sommigen van u herkenbaar? Voor mij persoonlijk zijn sommige dingen wel herkenbaar.
 
Deze getuigenis vertelt ons over je totale mens zijn in de ogen van God. Je mag er zijn met je mooie en minder mooie of moeilijke verleden. Want door dit besef en vanuit deze situatie leer je opzoek te gaan naar God. Zoals wat zr.Lidia heeft verteld dat zij heeft met God geworsteld.
 
Larry Crabb in zijn boek ‘Zoektocht naar God’ zegt: “We moeten leren ons levensverhaal te vertellen - de goede en de slechte dingen - om erachter te komen wie we zijn: verwrongen beelddragers, samen levend met andere verwrongen beelddragers in de aanwezigheid van een volmaakte God, die bezig is ons langzaam maar zeker recht te trekken. We zullen God nooit kunnen vinden door te ontkennen wie we zijn en waar we geweest zijn. De weg tot God voert ons nooit om onze problemen heen.” 
 
Uw/jouw worsteling leidt u/jou uiteindelijk naar een authentiek leven met God. Dat is Zijn doel. 
 
2. Broeders en zusters,
Ons thema van vandaag is ‘Authentiek leven: Blijf dichtbij jezelf in Gods ogen’. Wat is authentiek leven? Wat zijn de karakter eigenschappen?
 
Als je op internet zoekt naar authentiek leven dan vindt je de steekwoorden zoals 'jezelf ontdekken', 'dicht bij jezelf blijven', 'in harmonie met het bewustzijn en de kosmos'. 
 
Een Ierse schrijver Oscar Wilde zei ooit “Wees jezelf, andere mensen zijn al bezet”. Hoe grappig het ook klinkt, het is waar. Of zoals Loesje zegt: Wees jezelf. Er zijn al zoveel anderen.
Andere mensen zijn er al veel, wees jezelf. Je kunt echter niet jezelf zijn als je niet weet, begrijpt en accepteert wie je bent met je zwakke en sterke punten en met je emoties. Deze dingen moet je eerst vinden.
 
Authentieke persoonlijkheid is een term voor mensen die altijd in harmonie met hun gevoelens handelen, omdat ze niet 'twee gezichten' willen zijn in de omgang met verschillende mensen of hun persoonlijkheid veranderen aan de hand van de context. Persoonlijke authenticiteit is een weerspiegeling van de principes van het leven en iemands persoonlijkheid in het dagelijks leven.  Je kunt authentiek worden door jezelf te accepteren zoals je bent en anderen te respecteren. 
 
3. Broeders en zusters,
Is er misschien wel een benaming te vinden voor het christelijke leven die Bijbelser is dan de term 'authentiek leven' die veel gebruikt wordt in moderne ontplooiingsgedachten.
 
Daar heb je de drie relaties waar we in staan: de relatie met God, de relatie met je naaste en de relatie met jezelf. De Here Jezus spreekt over het leven dat authentiek genoemd kan worden, dicht bij de bedoelingen van God met je leven, dicht bij je bestemming als mens.
 
Daarvoor wordt van gevraagd om God lief te hebben met heel ons hart, ziel en verstand. Dit betekent dat we ernaar moeten streven een persoon te worden die bereid is gevoelens te verwerken, emoties te verwerken en ons begrip van God te cultiveren. We hebben Hem lief met ons hele wezen. We kunnen God niet liefhebben als we alleen praktische religieuze regels toepassen, maar ons hart en onze geest willen het niet.
 
Jezus realiseerde zich dat de twee delen één zijn. Beide zijn belangrijk en kunnen niet worden vergeleken welke belangrijker is. Beide zijn even primaire opdrachten. Je naaste liefhebben als jezelf is een opdracht die even belangrijk is als de liefde voor God.
 
Het tweede deel wordt vaak snel geïnterpreteerd dat ‘we goed moeten doen voor anderen’. Dat is waar, maar laten we de woorden van Jezus eens nader bekijken. Heb je naaste lief als jezelf. Een mens kan zijn naaste niet liefhebben als hij of zij niet van zichzelf houdt. Hoe moeten we dan van onszelf houden? 
 
4. Broeders en zusters,
We focussen onze aandacht vaak op anderen met hun behoeften, verlangens, wensen en onze behoeften, emoties en alle andere dingen in onszelf vinden wij minder belangrijk. Daarom is deze opdracht heel belangrijk. Hoe doen wij dat?
 
In principe is het hetzelfde als wat Jezus zei over God liefhebben, moet je jezelf lief hebben met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand. We moeten leren om van onszelf te houden. Dit wordt niet geïnterpreteerd als een vorm van egoïsme of narcistisch gedrag. Van jezelf houden is een vorm van acceptatie van wat er in ons zelf en in ons leven is gebeurd. 
 
Door ons hart, onze ziel en onze geest te gebruiken, geleid door de Heilige Geest, leren we te begrijpen wat meer is en wat we missen in ons leven. We leren onszelf te accepteren en vrede met onszelf te sluiten. We hoeven onszelf niet de schuld geven als we het mis hebben of fouten maken. 
 
We hoeven onszelf ook niet met anderen te vergelijken en blijven van onszelf eisen dat we zijn zoals iedereen. We moeten leren in onszelf te geloven, te geloven dat ook wij goed zijn. We zijn niet willekeurig door God geschapen. Als we in onszelf kunnen geloven, dan geloven we dat de grootsheid en liefde van God op ons werkt door de heilige Geest.
 
Je naaste liefhebben, je naaste laten delen in de liefde die je van God gekregen hebt, kent dus een hele belangrijke voorwaarde, namelijk dat je die liefde van God allereerst zelf ontvangen hebt en ook werkelijk ontvangen hebt.
 
Deze liefde is niet op eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest. Zoals Paulus zegt in Efeziërs 2,10: "Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen".
 
Hij heeft ons gemaakt en ons uit de duisternis geroepen, om die goede werken te doen en dat leven te leiden waarvoor Hij ons bestemd heeft, door zijn liefde.
 
Via deze weg komen we nu bij de Bijbelse invulling van een authentiek leven. Dat is iets dat in ons leven zichtbaar moet worden, dat we zelf vormgeven, maar dat alles te maken heeft met God, met de liefde die Hij ons gegeven heeft, en met het leven waarvoor Hij ons bestemd heeft.
Het is: God liefhebben en je naaste als jezelf. En dan prikkelt dat als jezelf bij dit onderwerp het meest: dicht bij jezelf als uitverkoren schepsel van God, dichtbij de liefde die je van Hem ontvangen hebt en die in jouw leven werkelijkheid mag worden.
 
Daarom is authentiek leven dus jezelf ontdekken, maar dan jezelf ontdekken als kind van God. Dicht bij jezelf blijven, maar dan dichtbij jezelf blijven als waardevol schepsel van God en bij je nieuwe mens in Jezus Christus, dichtbij je levensopdracht, maar dan dicht bij Gods bedoelingen door te wandelen in de goede werken waarvoor God ons bestemd heeft.
 
5. Geliefde broeders en zusters in de Heer,
Wat betekent dit nu voor ons leven vandaag?
Allereerst in lijn met het grote gebod dat liefde voor ons een opdracht is die je doet door de kracht van de Heilige Geest. Niet in de eerste plaats een gevoel of een emotie die jou met jouw gevoelens en emoties centraal plaatst, zoals liefde in onze tijd vaak opgevat wordt, maar een opdracht waardoor God je leven kan vormgeven zoals Hij dat bedoeld heeft, een  leven waarin Hij en de liefde tot Hem centraal staat. Dat brengt je bij de bestemming die God voor jou en mij bedacht heeft.
 
Je komt dan tot je bestemming en je ervaart met kinderen van God van alle tijden dat het leven niet meer in cirkeltjes ronddraait, dat minderwaardigheidsgevoelens zwakker worden of zelfs verdwijnen, dat je meer tot je recht komt en meer rust en stabiliteit in je leven vindt, dat je het aandurft de maskers die we dragen te laten vallen.
 
 
Dit wordt ook ervaren door de kerkvader, Augustinus, die zijn verdorven levensstijl opgaf voor de gehoorzaamheid aan God en zo zijn levensbestemming ontdekte en vele mensen dichter bij God bracht. Hij zei: "Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U, o God". Hij wordt een getuige in zichzelf ontdekken in  God en die hij in zijn boeken heeft verteld.  
 
Zo was het ook met een christelijke schrijver C.S.Lewis die zegt over het authentieke leven waarin je jezelf bent: "Zolang je je niet aan God hebt overgegeven zul je geen 'ik' hebben". 
 
En zo zijn er talloze mensen die zichzelf ontdekken, zichzelf zijn, die God volgden en hun levensbestemming hebben gevonden en daarvan met woorden en met daden getuigen. Ze zijn een open brief/boek zoals de getuigenis van zr.Lidia aan het begin van de preek. 
 
Ieder van ons heeft zijn eigen verhaal en het is allemaal bekend bij God. Leer van jezelf te houden als Gods glorieuze schepping. Laat God in je leven werken en je leiden naar Zijn doel, namelijk jou en mij authentieke, oprechte mensen te maken in ons gezin, werk, omgeving en gemeente. Weet dat we kostbaar zijn in de ogen van God. De Heer zegene ons allen.
Amen.