"Mengikut dan melayani Yesus. Sungguh suatu kehormatan!"

 

Johannes 12:20-28

 

Geliefde gemeente. Wat doet dat met u als iemand anders zijn leven geeft voor uw redding? Om die vraag draait het in de film ‘Saving Private Ryan’ van Steven Spielberg; een van de beste oorlogsfilms aller tijden.

Tijdens de Tweede wereldoorlog blijken er uit één gezin, de familie Ryan, drie broers gesneuveld te zijn. Een vierde broer, private (soldaat) James Ryan, mag om die reden naar huis. Het probleem is echter dat hij tijdens de landing in Normandië als parachutist gedropt is in Frankrijk. Daarom wordt captain John Miller op pad gestuurd, samen met zeven andere militairen, om soldaat Ryan te zoeken. Het wordt een vreselijke zoektocht, te midden van het strijdtoneel van de geallieerde invasie in Frankrijk. Van de groep van acht sneuvelt de een na de ander. Uiteindelijk vindt Miller soldaat James Ryan. Maar in een gevecht bij een brug raakt Miller zelf dodelijk gewond. Hij roept Ryan bij zich, kijkt hem in de ogen en zegt: ‘Ryan, earn this... earn it.’ ‘Ryan, verdien het.'’ Wat bedoelt Miller? ‘Ryan, voor jou hebben wij ons leven gegeven. Voor jou heeft bloed gevloeid. Laat het geen verspilde moeite zijn! Besef hoeveel jouw leven heeft gekost. Laat je leven waardevol zijn!'

De boodschap van deze film is indringend: wij hebben onze vrijheid te danken aan mensen die vochten voor ons. Dit is ook in het kort de kern van het evangelie. Jezus gaf Zijn leven aan het kruis om ons te verlossen van zonde, van veroordeling en dood, om ons eeuwig leven te geven. Zoals het staat in Johannes 3:16 ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Wij verdienen de redding van Christus niet. Niemand verdient het. Het is puur alleen door Zijn genade!

Wat doet dat met u als iemand anders zijn leven geeft voor uw redding?De Schriftlezing van vandaag spreekt over Jezus volgen en dienen. Wij zijn gered niet om vervolgens terug te gaan naar het oude leven. Nee! Wij zijn gered om Jezus te volgen en te dienen.

Het is genade om ‘Ja’ te kunnen zeggen tegen de Heer Jezus, het is een geweldige eer om Hem te volgen en te dienen, Hij die Zijn leven heeft gegeven voor ons. Zo mogen Dimitri de Jong en David Linandi door Gods genade zometeen geloofsbelijdenis afleggen; Jezus belijden als Heer en Verlosser, bereid verklaren om Jezus te volgen en te dienen. Dimitri en David, jullie keuze voor Jezus, die keuze komt niet uit jullie zélf voort, die keuze is jullie ingegeven door de Heilige Geest.

Jezus volgen is niet gemakkelijk.Die weg kan wel door de diepte gaan. Door tijden van moeite, van tegenslag. In onze Schriftlezing staat Jezus Zelf aan de vooravond van Zijn lijden en sterven. Als er buitenlanders zijn, Grieken die de beroemde rabbi Jezus wel willen zien, dan zegt Jezus: ‘Let op! Ik ben niet gekomen om te stralen in beroemdheid. Ik ben gekomen om te lijden en te sterven. Een graankorrel moet ook in de aarde vallen en sterven, om zó te kunnen uitgroeien en veel vrucht voortbrengen.’

Zo herinnert Jezus Zijn discipelen, ook ieder mens die Hem wil volgen. ‘Als je je leven liefhebt, als je je leven en je gemak en je luxe krampachtig wilt vasthouden, dan zul je het verliezen. Maar als je je eigen leven loslaat, dat wil zeggen: als je je eigen leven op de tweede plaats zet ter wille van Mij, dán zul je je leven behouden tot het eeuwige leven.’ Discipelen van Jezus zijn mensen die Jezus plaatsen in het centrum van hun bestaan, die naar Zijn voorbeeld zullen handelen en Zijn prioriteit zullen navolgen.

Het christelijke leven is geen gemakkelijke route. Een ‘smalle weg’ en geen ‘brede weg’. Jezus weet Zelf hoe zwaar Zijn weg kan zijn. In vers 27 worstelt Jezus. Zo geëmotioneerd is Jezus hier. ‘Moet Ik bidden dat de Vader Mij níét laat lijden? Dat kán Ik niet, daarvoor ben Ik juist gekomen! Vader, laat Uw grote Naam zien!’ Dat dít in de Bijbel staat: Jezus die worstelt met Zijn opdracht - dat is zó ontroerend. De Verlosser die Zijn kwetsbaarheid laat zien. De Redder die het lijden op Zich af ziet komen en de verleiding voelt om te vluchten, maar dat níét doet. Hoe zwaar die weg ook mag zijn, Jezus is trouw gebleven. Laten we daarom ook trouw blijven in het navolgen van Jezus, ondanks alles. Hij kent al onze kwetsbaarheid. Hij is met ons op die weg. Hij laat ons niet alleen. Zoals Jezus zegt in Matteüs 28:20: ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

Dimitri en David, het is Gods genade dat jullie Gods teken en zegel mochten ontvangen toen jullie gedoopt werden als kind. Het is genade dat jullie vanaf kleinsaf Jezus mochten leren kennen en dat jullie opgegroeid zijn in christelijke gezinnen. Wij zijn God dankbaar dat jullie vanaf kleinsaf je thuis voelt in de GKIN en vrienden zijn van elkaar. Zoals wij op de volgende foto kunnen zien: jullie en anderen vrienden van de KND tijdens het bezoek aan de Ark van Noach in maart 2014.

Ik genoot van de online catechisatie, gezamenlijk met jongeren van Amstelveen en Rijswijk/ Den Haag sinds september vorig jaar. Jullie zijn snel bevriend met elkaar al hebben jullie sommigen nog nooit fysiek ontmoet.

Tijdens catechisatie hebben jullie geleerd wat het betekent om Jezus te volgen en te dienen. Jullie zijn gegroeid in geloof, bijbelkennis en in de grondbeginselen van het christelijk geloof.

Zo hebben jullie ook een eindpresentatie naar eigen keuze gegeven aan het eind van de catechisatie. Dimitri heeft gekozen voor de titel: ‘Wat God te maken heeft met technologie’.

 

David heeft gekozen voor de titel: ‘Rechtvaardiging en Heiliging’.

 

Het was fijn dat jullie hebben verteld over jullie motivatie om belijdenis te doen tijdens het gesprek met de ouderlingen, br. Bart Cremers en zr. Lidia Purwanta.

 

Dimitri en David, belijdenis is geen eindpunt, maar een startpunt. Wat is het mooi dat jullie, in jullie jeugd, in de kracht van jullie leven, met al jullie toekomstplanningen, Jezus willen volgen en dienen.

In het gesprek met de ouderlingen, heeft br. Bart Cremers mooie Bijbelteksten uit Spreuken 3:1-10 meegegeven aan jullie. Ik lees opnieuw de verzen 5 t/m 7: ‘Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg. Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg.

Jezus volgen en dienen. Twee dingen die onafscheidelijk zijn. Je kan Jezus niet volgen zonder Hem te dienen. Je kan Jezus niet dienen zonder Hem te volgen. ‘Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn...’

Dimitri en David, wat mooi dat jullie van God houden. Jullie komen trouw ’s zondags naar de kerk. Jullie volgen graag de tienerdienst. En jullie willen graag betrokken zijn in de kerk. Dimitri die nu actief is bij het soundsysteem tijdens de eredienst. David gaat binnenkort helpen bij het beamerteam. Moge God jullie zegenen en moge jullie tot zegen zijn voor onze gemeente. Dat jullie ook andere tieners en jongeren kunnen aanmoedigen om Jezus te volgen en te dienen.

Vandaag treedt br. Elvin Leuhery af als ouderling. Elvin is altijd actief betrokken in de GKIN: in verschillende commissies, tijdens bazaar, in de SRGA, etc. Ik kan niet anders herinneren. Ooit zag ik Elvin vroeger bij een vergadering. Daarna ging ik op dezelfde dag naar een andere vergadering, en daar zag ik Elvin ook. Vier jaar geleden werd Elvin bevestigd als ouderling. Met trouw en toewijding heeft Elvin bediend. Een zeer goede secretaris was hij. Elvin is actief in de bediening vanuit de liefde voor de Heer en Zijn gemeente. Elvin, wij zijn God dankbaar voor jouw bediening. Het is een eer om Jezus te volgen en te dienen! Ondanks dat je niet meer dient als ouderling, mag je je blijven inzetten voor het werk van de Heer. Elvin, moge het vuur van de Heilige Geest volop blijven branden in jou als je Jezus verder gaat volgen en dienen.

Jezus dienen doen we in de kerk en buiten de kerk. Op zondag en doordeweeks.Er is geen part-time christen. Er is alleen full-time christen. Jezus dienen mogen we ook thuis doen, in de familiekring,  op werk, op school, in de vereniging, in de vriendenkring. ‘Waar Ik ben,’ zegt Jezus, ‘daar zal ook Mijn dienaar zijn.’ Als wij Jezus volgen, worden we steeds veranderd naar Zijn beeld. Steeds meer op Hem gaan lijken. Onze levensstijl, ons denkpatroon, onze levenskeuze wordt afgestemd op Hem. En waar Jezus is, daar moet ik ook zijn. Elke keer is dat voor ons de vraag: waar is Jezus wél en waar is Jezus niet? Waar wil Jezus graag zijn? Jezus is daar waar mensen Hem nodig hebben. Jezus is bij mensen waar anderen hun neus voor ophalen. Jezus wil graag zijn bij de kwetsbaren in de samenleving. Wil ik Jezus daar dienen?

Maar Jezus is ook daar waar mensen nodig zijn, op de hoogste posten, ook de regeringsleiders die zich inzetten voor gerechtigheid, voor vrede. Wil ik Jezus dienen door voor hen te bidden? Wil ik Jezus dienen door de boodschap van Jezus uit te dragen in de maatschappij?

Jezus volgen en dienen is een eer. Maar Jezus zegt verder ook in vers 26: ‘... en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden.’ Dat is de lauwerkrans die God zal geven aan ieder die trouw blijf tot het einde (Openbaring 2:10). Wat een grote eer is dit!

Dimitri en David, vandaag maken jullie de beste keuze die een mens kan maken, de keuze om Jezus te volgen en te dienen. Van harte gefeliciteerd met jullie belijdenis! God zegene jullie in jullie leven! Geliefde gemeente, laten we allen Jezus volgen en dienen, want het is een grote eer! Graag eindig ik deze preek met een songtekst van Sela getiteld ‘Belijdenis’.

 

Belijdenis

 

U bent de God die roept,

mijn hart en leven zoekt,

die mij gevonden heeft;

het eeuwig leven geeft.

 

Als aan U toegewijd,

mijn hart en mond belijdt:

Ja, Jezus is mijn Heer;

dan kniel ik voor U neer.

 

Ik heb voor jou gekozen,

opgedragen om Mijn weg te gaan.

In Mij blijvend vrucht te dragen,

ga dan in mijn Naam.

 

Heer, wij zeggen ja en amen,

brengen U daarvoor de eer.

Wij belijden allen samen;

Jezus onze Heer.

 

Amen.