"Dipulihkan oleh Darah Anak Domba Allah"

 

Bijbellezing: Openbaring 5:5-12

Beste broeders en zusters van de Heer Jezus,

“Het is onmogelijk om geestelijk volwassen te worden terwijl we nog niet emotioneel volwassen zijn” Dit betekent dat we geen echte groei of volwassenheid van geloof zullen ervaren als onze emoties nog niet volwassen zijn.Dat is de conclusie van het best verkochte boek "Emotionally Healthy Spirituality" van Peter Scazzero.

 

De conclusie komt uit de persoonlijke levenservaring van Peter Scazzero.Hij is al heel lang Christen en is zelfs predikant van een gemeente in Queens, Verenigde Staten.Al vroeg in zijn bediening geloofde hij vast dat de kracht van Christus alle barrières zou doorbreken.Is het niet dat wanneer hij een christen wordt, alles nieuw zal worden gemaakt en alles wat oud is weg zal zijn?Maar in werkelijkheid maakte dit nieuwe leven haar emoties niet automatisch gezond.

Hij heeft hard zijn best gedaan om een ​​Christen te zijn en een trouw en liefdevolle herder, die oprecht is in het dienen van God en zijn gemeente.Maar er deed zich een grote en pijnlijke crisis in hem voor, die zijn emoties deed lijden onder woede en schaamte.Hij probeerde het allemaal te verdoezelen door God en anderen actiever te dienen.Hij bleef aanbidding, discipelschap, bijbelstudie, gebedsbijeenkomsten, bediening aan de armen en andere bedieningen doen.Hij hield zich bezig met bedieningen.

Hij vond dat hij het "juiste" had gedaan, maar het veranderde zijn emoties niet en hij werd volwassener.Hij realiseerde zich dat emotionele gezondheid en spirituele volwassenheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.Een persoon kan actief dienen, maar aan de andere kant kunnen zijn emoties onbeheersbaar zijn.Spiritueel leven of christelijke spiritualiteit zonder geïntegreerd te zijn met gezonde emoties, kan heel gevaarlijk zijn voor onszelf, voor onze relatie met God en de mensen om ons heen.

Peter Scazzero schaamde zich niet om zijn situatie ​​toe te geven.Hoewel hij predikant is, is hij ook een zwak en kwetsbaar mens.Dat is de realiteit dat geen mens perfect is.Omdat alle mensen in zonde zijn gevallen en de heerlijkheid van God missen (Romeinen 3:23).De Bijbel bedekt ook niet de zwakheden van de geloofsfiguren: Noach was een dronkaard, Mozes was een opvliegend iemand en moordenaar, Jacob was een bedrieger, Jona was een racist, Petrus verloochende zijn Heer.

Elia had een burn-out gehad, Jeremia had een depressie.Jezus' discipel Thomas had twijfels.Timothyus had last van indigestie.Dit geeft dezelfde boodschap aan dat ieder mens in deze wereld, ongeacht zijn gaven en sterke punten, in feite zwak, breekbaar, beperkt en erg afhankelijk van God en anderen is.Er zijn echter nog steeds mensen die zich sterk blijven voelen en met hun eigen kracht en kracht ernaar streven om alle moeilijkheden en uitdagingen van het leven te overwinnen.Als we eerlijk zijn, zijn we allemaal zondaars die gekwetst zijn en genezing nodig hebben.

Als u, broeders en zusters het thema van GKIN 2022 en de thema's van de preken die sinds begin januari van dit jaar door mijn collega's zijn gehouden, volgt en aandacht schenkt, is er één trefwoord dat vaak wordt gebruikt en dat "Heling" wordt genoemd.Wat betekent het woord "helen"?Het woord 'helen' in het Grote Indonesische Woordenboek heeft de betekenis;terugkeer (goed, gezond) zoals voorheen;genezen of weer beter (over wonden, ziekte, gezondheid);of weer goed (nieuw) zijn.

In die zin wordt 'helen' geassocieerd met een gezondheidstoestand.Heling wordt het genoemd, als u bezig bent om gezond te worden na het ervaren van een ziekte.Een persoon die ziek is, zal genezing kunnen verkrijgen als hij zich voorbereidt om genezen te worden.Zonder dit zal heling moeilijk zijn.

Het woord " geheeld" kan echter ook in figuurlijke zin worden gebruikt. Heling kan worden opgevat als Gods reddende werk voor deze wereld, namelijk het helen van de relatie of relatie tussen de mens en God, met zichzelf, met anderen en het universum, die was afgesneden door de zondeval van de mens.

Broeders en zusters, in deze gevallen wereld zijn veel mensen ziek, zowel lichamelijk als geestelijk. Mensen worstelen met ziekte, gebrokenheid, die bitterheid in het leven ervaren, hartzeer, liefdesverdriet, mentale wonden en er zijn veel conflicten of verbroken relaties in gezinnen, kerken en de samenleving.

We hebben allemaal, net als Peter Scazzero aan het begin van zijn bediening, heling nodig.Maar hoe?Volgens het christelijk geloof zullen we geen heling krijgen op basis van menselijke inspanning.Wie kan ons dan helpen en helen?Broeders en zusters, degene die ons kan helpen en helen is de Here God.Alleen God en niets anders kan menselijke zonden vergeven en ons helen.

Als we naar ons bijbelgedeelte kijken, worden gelovigen geheeld door het bloedoffer van het Lam van God. Wie is het Lam van God? De term Lam verwijst naar de persoon van Jezus Christus. In deze passage wordt Jezus ook wel de Leeuw van Juda en de Wortel van David genoemd. Dit laat zien dat Jezus Christus groot, machtig, sterk en levend is. Hij is het die in vers 5 wordt gezegd, die heeft overwonnen en die de boekrol van het mysterie kan openen van wat er in de eindtijd zal gebeuren.

Wat interessant is, is dat hoewel Jezus de "Leeuw van Juda" en "de Wortel van David" werd genoemd, wat Johannes ook door zijn visioen zag, Jezus het Lam was dat werd geslacht. Is dit niet een compleet contrast? Jezus Christus - De Leeuw en het Lam.

Het Lam, vooral het Lam dat wordt geslacht, laat zien dat Jezus wordt gesymboliseerd als een zwak en klein dier, ook al is Hij eigenlijk de Leeuw van Juda, die dapper en sterk is.

Maar als we naar vers 6 kijken, staat er dat dit Lam zeven horens en zeven ogen heeft. Wat betekent het?

Het getal 7 in de Bijbel betekent compleet, volledig, perfect. Terwijl de hoorns voor een dier betekent, macht en kracht. Dit is om te benadrukken dat het Lam dat zwak en hulpeloos lijkt, in feite onbeperkte kracht en macht heeft. En 7-ogig, het betekent alwetend. Er kan dus niets voor Hem verborgen blijven.

Maar waarom staat er in vers 9, dat dit Lam werd geslacht en dat Zijn bloed de mensheid voor God kocht? Omdat dit Gods manier is om zondige mensen te redden en te helen. Jezus Christus als het Lam van God dat bereid was Zichzelf te geven en de dood offerde om te boeten voor de zonden van de mensheid.

Dus broeders en zusters, de dood van Christus is eigenlijk een offerdood (offer).Een dood met een doel.Het doel van het offer is om de verbroken relatie tussen God en mensen te herstellen (te helen).Van begin tot eind staat het Nieuwe Testament vol met het idee van menselijke bevrijding, door de persoon van Jezus.Jezus genas de zieken, wekte de doden op en vergaf het belangrijkste vooral de zonden van de mensheid.

Voor degenen die geloven, wordt hun status teruggegeven aan het zijn van de kinderen van God.Dit is de totale heling dat God voor de mens deed.Hij gaf door Jezus Christus Zijn leven als losprijs voor velen.De dood van Christus had universele voordelen – voor iedereen.In het nieuwe lied dat in vers 10 wordt gezegd, zijn er 3 aspecten aan Jezus' verlossingswerk:

 

  1. Koning.Hij opent de mogelijkheid voor mensen om koninklijke rechten te ontvangen om een ​​kind van God te zijn
  2. Priester.In het Oude Testament had alleen de priester het recht om tot God te naderen.Elke gelovige wordt priester in de zin van het recht hebben om in de tegenwoordigheid van God te komen
  3. Hij geeft ons de overwinning.Zijn volk zal over de hele aarde heersen.In Christus is er overwinning over henzelf en over de zonde

De volgende vraag, wat is het belang en de functie van bloed in Gods werk van redding en herstel?Broeders en zusters, als we Hebreeën 9:22b lezen "... en zonder bloedvergieten is er geen vergeving."Volgens Joodse culturele overtuigingen kan vergeving alleen plaatsvinden als er bloed wordt vergoten door dierenoffers.Zo ook met de zonde van de mens.Het kan alleen worden vergeven door het bloedvergieten van het offer.

Hoe kan God dan de mens van zonden redden en ze vergeven?Is het niet zo dat God geen lichaam en bloed heeft?Om deze reden werd God als mens geïncarneerd door de persoon van Jezus Christus.Hij werd gemaakt tot het offer van het Lam van God.Hij werd geslacht of gekruisigd zodat Zijn vergoten bloed de zonden van de mensheid kon verzoenen en vergeven.Zoals het openingsvers zegt, 1 Petrus 1:18-19, "... dat u verlost bent... met het kostbare bloed van Christus, dat is als het bloed van een lam onbevlekt en zonder smet."

Het offer van Christus is het bewijs dat God echt van ons allemaal houdt. Dit is Gods geschenk aan ons.Christendom gaat niet over ons zoeken naar God, maar echt over God die ons zoekt – tot aan dat Hij bereid was voor ons aan het kruis te sterven.Zijn liefde is zo groot voor ons.Wie we ook zijn en waar we ook zijn, we zijn nog steeds Gods geliefde kinderen.We weten dat Gods liefde zo groot is, maar hebben we het zelf ervaren in ons leven?

Peter Scazzero zag zijn emotionele gezondheid groeien terwijl hij Gods genade in hem ervoer en zijn emoties verwerkte door reflectie en counseling.Hij durfde terug te kijken op zijn ervaringen uit het verleden sinds zijn kindertijd en de innerlijke wonden die hij ervoer en herkaderde alles in de genade van Gods liefde.

Ook al is hij vol zwakheden en tekortkomingen, hij voelt en ervaart nog steeds bemind te worden door God. Waarlijk, niets kan ons scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze Heer. Of het nu is, lijden, ziekte of zelfs de dood zal ons niet scheiden van Gods liefde.

Broeders en zusters, we worden allemaal uitgenodigd om Gods herstelwerk te begrijpen en te beseffen dat we hulp nodig hebben om geheeld te worden. Laten we ons openstellen voor de genade van Gods liefde en het genezingsproces van de bitterheid van ons leven ingaan. Omdat er geen herstel zal zijn als we ons niet openstellen of als er afwijzing is.

Geloof, er is geen hart dat te bitter is dat God niet kan genezen/helen. Niets is onmogelijk voor Hem.Of het nu gaat om een trauma, de bitterheid van het leven en spijt over het verleden, verslavingen in het heden of zorgen en angsten over de toekomst.Hij kan elk gebroken hart genezen.Bij God is er altijd hoop.

Binnenkort zal het Heilig Avondmaal plaatsvinden en wij zullen het samen het sacrament vieren, dat ons niet alleen herinnert aan de liefde en het offer van Christus voor ons leven. Dat Zijn lichaam voor ons werd gegeven en dat Zijn bloed werd vergoten om voor onze zonden te verzoenen.

Het Heilig Avondmaal, die we zullen houden, is ook een bewijs van de aanwezigheid en leiding van Christus in ons leven tot nu toe en in de huidige situatie. Ookal voelen we ons momenteel hulpeloos of worstelen we om te overleven.Geloof, Zijn liefde verandert nooit.God zegene ons allemaal.

AMEN