"Kasih setia Allah menyembuhkan dan memulihkan!"

 

Psalm 103:1-22

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Ten diepste verlangen we er allemaal naar, dat we als mens, als persoon onze bestemming bereiken, geheeld en genezen door God. Dat laatste gaan we als kerk in dit nieuwe jaar 2022 overdenken en daarvoor heeft ds. Johannes vorige week zondag een mooie opening gemaakt. In feite is dit niet alleen verlangen van een mens, maar ook het verlangen, sterker nog de missie van de Here God voor heel Zijn schepping. Daar gaat de hele Bijbel over. Daarom hebben we Kerst gevierd. Want God begon Zijn reddingswerk met de schepping, de mens, de wereld en alles wat er in zit. Alles heeft Hij geschapen en Hij zag dat het goed was. Maar de mens koos al snel zijn eigen weg en zijn eigen wil en is in zonde gevallen en verloor Gods heerlijkheid.

Door de goedertierenheid of de liefde en trouw van de Here God heeft Hij Zijn Zoon Jezus Christus naar de wereld gezonden om ons te verlossen van onze zonden. Maar de Heer gaat verder naar Zijn laatste doel en dat is om de wereld en mens te helen en te genezen zodat hij of zij Gods heerlijkheid terugvindt. Dat mensen Hem leren kennen als de God die geneest en heelt. God die u en mij naar onze bestemming wilt brengen. Ter wille van Zijn liefde voor ons mensen nam God Zelf het initiatief en werkte en Hij werkt nog steeds aan de genezing en heling van de mensheid en de hele schepping.

Broeders en zusters,

Psalm 103 is een lied en het gaat over Gods liefde en trouw, de oude vertaling is Gods goedertierenheid. We zullen kruipen in het leven van koning David die dit lied heeft geschreven. Hoe hij Gods trouw en liefde ervaart in zijn leven en we leren hoe hij ziet en terugdenkt aan wie zijn God en Heer is.

In het boek 1 Samuël, vanaf hoofdstuk 16, kunnen we lezen over het verhaal van David. Hij was de jongste zoon van Isaï die door Samuël werd gezalfd als koning. Hij gaf zijn hele leven aan God en daarin zijn kracht legde in het omgaan met de vele problemen waarmee hij werd geconfronteerd. Hij werd niet door zijn broers gezien, maar na het winnen van de strijd met Goliath werd hij een held genoemd. Saul werd jaloers op hem en probeerde hem verschillende keren te doden. Alle pogingen waren nooit succesvol. Op het hoogtepunt van zijn carrière als koning over Israel, begon hij onrechtvaardig handelen tegenover Uria en nam zijn vrouw, Bathseba. In zijn ondergang leerde hij God dieper kennen als een God die liefdevol en barmhartig is, geduldig en overvloedig in liefde en trouw. Hier zien we dat een uitverkoren en gezalfde persoon niet vrij is van alle fouten en zonden. Zijn zoon met Batsyeba is  overleden en zijn andere zoon Absalom wilde hem doden. Kortom, hij heeft veel dingen te verwerken om geheeld en genezen te worden.

Wij begrijpen nu waarom hij deze Psalm begint met: Prijs de HEER, mijn ziel. Vanuit dat startpunt worden we meegenomen naar zonde en vergeving, ziekte en genezing, graf en redding, geloof in God en de lotsverbondenheid tussen mensen onderling.

In vogelvlucht wordt ons iets voor ogen geschilderd van Gods werk op de aarde en in de hemel, in verleden, heden en toekomst. Daarna eindigt het weer zoals het begint: Prijs de HEER, mijn ziel. Er zit dus een beweging in van wat persoonlijk, ’mijn ziel,  mijn hart’ naar steeds een universeel en het gaat weer terug naar persoonlijk.

De eerste twee verzen kunnen we als lezer overnemen. Het zijn woorden waarmee we onszelf aanspreken. Pris de HEER Mijn ziel, mijn hart, al wat in mij is. Dat is mijn hele bestaan met heel mijn wezen. Mijn verstand, mijn gevoel, mijn wil. Mijn bestaan vol idealen, verlangens en dromen. Maar ook met breuklijnen, littekens en wonden.

Na deze lofprijzingen opent vers 3 positief; God vergeeft datgene wat niet goed is in mij; mijn ongerechtigheden (een wereld van gedachten), mijn fouten en mijn schuld. Daarbij wordt de mens ook nog eens genezen, geheeld van zijn krankheden, kwalen of ziekten

Broeders en zusters,

Het is geen toeval dat vergeving bovenaan de lijst staat. Vergeving is onze grootste behoefte. Waarom is dat? Want het grootste probleem in het leven is misdaad en overtreding. David besefte hoe belangrijk de vergeving van God voor hem was. We zullen het beter begrijpen als wij Psalm 51 over zijn schuldbelijdenis lezen nadat hij door profeet Nathan is gewaarschuwd vanwege zijn overspel met Batsheba. In vers 19 zegt hij: ‘Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten’ (Psalm 51:19). Hij had echt berouw van zijn zonde voor God en hij realiseerde zich dat God om zijn hart en zijn ziel vroeg.

Dit is wat God ook van ons vraagt, dat we onze zonden belijden en geloven dat God trouw is aan Zijn beloften zoals vermeld in Psalm 103 verzen 8-12. De Heer is liefdevol en genadig, geduldig, en groot is zijn trouw. Broeders en zusters, God twist nooit en zijn toorn duurt niet eeuwig. Hij werpt onze zonden weg naar de diepste zee. Wij zijn in het oosten, Hij werpt onze zonden en overtredingen weg naar het westen. Zo kom je je zonden nooit meer tegen.

Deze verzen zijn niet uit te leggen broeders en zusters. Dit Woord van de Heer moet worden opgenomen en in onze ziel en ons merg worden getrokken want heeft een heel diepe betekenis en daarom wil God dat we het voelen. Voel dat God liefdevol en barmhartig is en overvloedig in goedertierenheid, in Zijn liefde en trouw.

David ervoer Gods liefde zoals een vader van zijn zoon houdt. Ik moet wel zeggen dat niet iedereen om verschillende redenen de genegenheid van zijn vader of moeder heeft gevoeld of voelt. En zelfs als sommigen er zo over denken, weet dat God van u, van jou houdt. Dat u door God gekend bent, wat u  ook deed of meemaakte in het verleden en nu. Hij legde onze straf op zijn eigen Zoon. Op Jezus Christus, God en mens. Hij droeg de straf om ons te redden. Maar we moeten altijd onze zonden belijden en we hebben altijd vergeving nodig. Niemand is te trots om geen vergeving nodig te hebben (1 Johannes 1:8, 10). Daarom zegt David elders: “Gelukkig de mens wiens onrecht is vergeven, wiens zonden zijn bedekt” (Rom. 4:6-7). We mogen geloven en vertrouwen dat God onze zonden vergeef.

Dus voor u, jij die er nog niet zeker van bent dat de Heer u vergeeft en u uzelf nog steeds niet kunnen vergeven laten we dan terug naar de Heer en geloven in Zijn Woord. U mag geloven en vertrouwen, de Heer is genadig,  barmhartig, geduldig, liefdevol en trouw.

De vraag voor ons nu, waarom is God zo liefdevol en geduldig met ons, zondaars? Waarom?

Het antwoord staat in vers 14, alleen dit woord lezen we vaak als vanzelfsprekend. Maar als we Gods grote en buitengewone liefde lezen in de verzen 8-13, dan heeft dit ene voegwoord een heel diepe betekenis. Want Hij weet zelf wat we zijn, Hij vergeet niet, dat we stof zijn.

Stof en as betekent iets dat van weinig waarde is, aards en dus vergankelijk is. Dit is heel duidelijk in Genesis 18:27, 'Hierop zei Abraham: ‘Nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de HEER aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben. Slechts het besef dat we schepsels zijn, kan ons dichterbij de Schepper brengen ’die alleen onsterfelijkheid bezit.’

Toen wij nog in Amsterdam woonden hebben we bijna elk jaar de dienst van Aswoensdag meegedaan met de Oecumenische viering. Dominee of pastoor zet een askruisje als teken van boetedoening met zijn duim op het voorhoofd van de gelovigen. En dat herinnert ons aan ons vergankelijk bestaan op deze wereld. 

Broeders en zusters,

De betekenis van deze woorden krijgen meer accent in deze tijd van pandemie. Ons bestaan is eenmaal zo: vergankelijk, tijdelijk, vluchtig, zwak en broos. We hebben te maken met zo veel rouw, verlies, gemist om de geliefden die heen gegaan zijn. God weet hoe u zich nu voelt. Ik weet er zeker van dat God dichter bij u wilt zijn met Zijn liefde en trouw zodat u zijn heling en genezing kunnen ervaren. U wordt door God gekend en erkend in uw verdriet en rouw. Juist in ons begrensde, fragiele en gebroken bestaan, mogen wij slechts leven op de adem van Zijn stem die zegt dat de liefde van de HEER gaat door tot in het leven van kinderen en kleinkinderen. Is dit niet een troost? Misschien zijn onze ouders of vader of moeder er niet meer is maar Gods trouwe liefde is van eeuwigheid tot eeuwigheid en Hij doet recht aan kinderen en kleinkinderen. Is dit ook niet een troost voor grootouders die nu nog leven zijn?.

Broeders en zusters,

God doet ook iets in vers 4: “Hij kroont u met trouw en liefde.” En stelt u dat maar letterlijk voor. Die eigenschappen, dat wat God in zichzelf is,  God pakt daarvan, van zijn liefde, van zijn trouw, zijn eigen geloofwaardigheid, dat wat hij in zichzelf is, en zet het bij u en bij jouw op je hoofd. Vers 8 zei: “Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.” Zo is God, maar dat zet Hij dus jou en mij op je hoofd. God versiert ons met wat er mooi is aan Hem. Wij dragen Gods trouw en liefde die wij kunnen verwezenlijken in de kerk, thuis, omgeving en op het werk. Daar wordt onrecht genezen. Daar wordt vergeven, de zonde verduistert, voor altijd bedekt. Daar wordt het leven goed een eeuwig.

Broeders en zusters,

In 2022 wil God Zijn goedertierenheid, Zijn liefdevolle trouw in Psalm 103 aanreiken.  Hij houdt zo veel van ons, dat Hij vanaf het begin der tijden een plan had om Zijn enige Zoon de prijs te laten betalen voor onze zonden en ons volledige redding te bieden, leven vanuit vergeving en heling. Leven van binnen uit in en door God. Dat leven is zo krachtig, dat het niet uitmaakt wat ons in het verleden is overkomen en wat onze ziel heeft beschadigd. We kunnen genezen en volledig geheeld worden. Niet vanwege ons, maar vanwege Gods grote en wonderbaarlijke liefde werkt in ons hart en onze ziel. Geloof en vertrouwen op Zijn Woord.

 

Amen.