"Pembaruan oleh Firman Tuhan"

Ezechiël 3:1-11

Geliefde gemeente. Vorige week tijdens de Online Landelijke Eredienst hebben we gehoord hoe de Here Jezus drie keer werd verzocht door de duivel. God zij dank heeft Jezus de verzoekingen overwonnen. Als wij ons focussen op Jezus, kunnen we ook de verzoekingen overwinnen. Hoe heeft Jezus de verzoekingen overwonnen? Door elke keer te bouwen op Gods woord. Vandaag willen we verder verdiepen in het belang van Gods Woord.

Veel mensen vooral jongeren en tieners zijn actief op sociaalmedia: facebook, instagram. Je plaatst meestal foto’s of filmpjes van vakantie, van je dagelijkse bezigheden, hobby’s, etc. Er is ook een ritueel rond het eten. Mensen buigen hun hoofd voor het eten. Niet bepaald om te bidden, maar om een foto te maken van het eten. Dan plaats men die foto op social media. Dan kun je als vrienden een duimpje geven of ‘liken’, d.w.z. je vindt het leuk. Als Ezechiël social media had, zou hij de volgende foto plaatsen met een tekst: ‘Ik ga zo deze boekrol eten… echt opeten’.

Hoe zou je dat vinden? Geef je een duimpje of ‘like’? Als goede vriend bel je liever z.s.m. om te vragen of hij het echt meent en of hij nog helemaal in orde is. Toch?   

Ezechiël is een priester. Hij behoort tot de ballingen die al vóór de verwoesting van Jeruzalem door koning Nebukadnezar waren meegenomen naar Babel. Daar, in dat verre land, wordt hij tot profeet geroepen. De roeping van Ezechiël gaat gepaard met de stralende verschijning van de Heer. Er is een stromwind, donder en bliksem. Er is een troon, gedragen door een viertal wezens met ieder vier vleugels en vier aparte gezichten: van een mens, leeuw, rund, en adelaar. (Zie: Ezechiël hoofdstuk 1). Zo groots, zo bovennatuurlijk en schitterend is die luister van God.

Als profeet moet Ezechiël de boodschap van God overbrengen. Maar het is geen prettige boodschap voor het volk: Jeruzalem, de stad van God zal worden verwoest.

In dat buitengewone visioen ziet Ezechiël een hand met een boekrol. Die boekrol is volgeschreven met klaagliederen (droevige liederen). En dan hoort hij een stem: ‘Mensenkind, eet dit boek op!’ Een vreemde opdracht. Maar de bedoeling is duidelijk: Ezechiël moet Gods boodschap in zich opnemen, het moet een deel worden van hemzelf.

Hoe zal dat smaken? De inhoud van die boekrol is geen mooi bericht. Het lijkt meer op een brief van school waarin staat dat je gezakt ben voor je eindexamen. Of een ontslagbrief van je werk.

Klaagliederen, gezucht en gejammer. Dat moet toch afschuwelijk smaken voor Ezechiël. Onverteerbaar. Bitter. Maar tot Ezechiëls verbazing smaakt de boekrol hem goed: zo zoet als honing.

Hoe is het mogelijk? Het is onbegrijpelijk, maar waar. Gods Woord is zoet als honing. Zelfs de ballingschap, zelfs het oordeel. Omdat God zelf zoet maakt wat bitter is, het verdriet verandert in vreugde, de dood omtovert in het leven, de gevangenis doet uitlopen op vrijheid. Hij buigt de vloek om in een zegen! Kijk maar naar het kruis van Jezus! Van vervloekt marteltuig tot enige bron van redding voor de mensheid.

Van zoetigheid als honing krijgen wij energie om door te gaan. Zo werkt Gods Woord in ons. Als geestelijk voedsel dat ons voedt, dat ons leven in standhoudt, dat ons vernieuwt.

Het woord van God moet verkondigd worden, gebracht worden naar mensen. Het woord van God wil in mensen werken en vernieuwen, maar mensen kunnen hun hart sluiten net als de Israëlieten in onze lezing. Ezechiël wordt bemoedigd door God. Als God je roept om Zijn boodschap door te geven, weet dan dat Hij je zal bijstaan. Profeet Ezechiël is een reformator van zijn tijd, iemand die het woord van God brengt en zodoende Zijn volk hervormt.

Volgende week zullen we hervormingsdag vieren. De geschiedenis gaat terug naar 504 jaar geleden, toen Maarten Luther op 31 oktober 1517, de 95 stellingen vastspijkerde aan de slotkerk van Wittenberg in Duitsland.

 

 

Net als profeet Ezechiël werd Luther geroepen door God tijdens een zware storm, met regen en bliksem. Luther heeft als het ware ook het Woord van God ingenomen. Het Woord van God heeft hem gegrepen. De Heilige Geest heeft in hem gewerkt en hem overtuigd dat mensen alleen door Gods genade gered worden en niet door goede daden (Sola Gratia, alleen door genade). Gods genade is niet te koop, Gods genade is er voor ieder die Jezus Christus aanvaard. Jezus stierf voor onze zonden. Door dat geloof alleen wordt je behouden. In de kerk werd toen een aflaatbrief verkocht waarin stond dat je kwijtschelding kreeg van de straffen die je moest doorstaan na vergeving van de zonden.(Sola Fide, alleen door het geloof). En alleen de Bijbel, het Woord van God is de enige bron van het geloof (Sola Scriptura, alleen door de Bijbel). De leer van de kerk, traditie van de kerk, de kerkorde, en de preken van predikanten moeten allemaal getoetst worden vanuit het woord van God!

Toen Maarten Luther onderdook op kasteel de Wartburg in Eisenach als Ridder Jörg, ging hij de Bijbel vertalen naar het Duits, de volkstaal. Daarvoor was de Bijbel in het Latijn en kon alleen gelezen worden door de elite van de kerk (de geestelijken). In tien weken tijd heeft Luther het Nieuwe Testament vertaald. De Reformatie brengt het Woord van God terug naar het volk, naar alle gelovigen.

Net als profeet Ezechiël, is Maarten Luther geroepen door God om Zijn Woord te brengen naar de mensen. God beschermt Luther tegen allerlei bedreigingen in zijn leven, net als God Ezechiël beschermt.

Ons thema vandaag is: ‘Vernieuwing door het Woord van de Heer.’ Is het ook ons verlangen dat veel mensen geraakt worden door de ontmoeting met God in de Bijbel, Zijn Woord? 

Wat leren we van Ezechiël? Voordat wij het Woord van God brengen naar anderen moeten we het Woord eerst zelf innemen. De Bijbel eten als voedsel. Niet letterlijk natuurlijk, maar als geestelijk voedsel. Als wij de Bijbel tot ons nemen, blijft het Woord van God dus niet buiten ons, maar in ons.

Hoeveel keer eten we per dag? Kunnen we een dag leven zonder eten? Hoe vaak nemen we de Bijbel tot ons als geestelijke voedsel? Mogen we allemaal elke dag hongerig zijn naar het Woord van God. Het Woord van God is zoet als honing. Wie houdt van snoepen? Als je van snoepen houdt, wil je steeds meer en meer, toch? ‘Ach, nog een keer... Nu, de laatste keer’. Laten we de bijbel lezen net als iemand die aan het snoepen is: dat wij meer en meer willen, en niet meer te stoppen. ‘Ach nog een hoofdstuk, nog een Bijbelboek’. (Zonder bang hoeven te zijn voor suikerziekte of overgewicht). Door elke dag de Bijbel te lezen, spreekt God persoonlijk tot ons. Hij vervult ons met de liefde van Zijn Zoon Jezus. Hij vernieuwt ons door Zijn Heilige Geest. Neem uw Bijbel ook mee naar de kerk, zodat u zelf kunt lezen vanuit de bron.

In Nederland leven wij in een steeds meer geseculariseerd land. Mensen hebben bijvoorbeeld steeds minder kennis van feestdagen die een christelijke oorsprong hebben. Als men wordt gevraagd wat Hemelvaartsdag of wat Pinksteren is, dan zullen veel mensen dit niet meer weten. Maar wat ook zorgelijk is, dat er veel gebrek aan Bijbelkennis is bij christenen.

Dat zei Dr. Pieter Siebesma vier jaar geleden tegen het Reformatorisch Dagblad. Dr. Siebesma is docent Hebreeuws en Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). ‘Het is schokkend dat zo velen die elke zondag in de kerk zitten en trouw de diensten bezoeken, nog zo weinig van de Bijbel weten’, zei Dr. Siebesma. Dit is zeker ook een belangrijk aandachtspunt voor ons als GKIN. Daarom is het belangrijk dat veel mensen, naast de Bijbel persoonlijk thuis lezen, ook mee doen met de Bijbelstudies en KTB (groeigroepen). Willen we het Woord van God brengen naar anderen? Dan moeten we het Woord eerst zelf innemen.

Gods roeping moet uitgevoerd worden door ons, maar de tegenslagen of negatieve reacties van mensen kunnen ons laten vallen. Wij kunnen verbitterd raken en snel opgeven. Dit gebeurt als we ons focussen op de omstandigheden. Maar als wij ons focussen op het Woord van God zullen we dankzij Gods genade volhouden. Net als profeet Ezechiël en Luther. Leven door het Woord van de Heer maakt dat wij trouw blijven aan onze roeping. Volg je roeping. Volhardend! Je hoeft niet bang te zijn, want God zal je bijstaan.    

Reformatie is niet alleen een gebeurtenis van 504 jaar geleden, maar is nog steeds relevant voor ons hier en nu. De motto van reformatie is: Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Dat betekent: ‘Een gereformeerde kerk moet blijvend hervormd worden’. Gods kerk moet altijd vernieuwd worden.

Te midden van de nieuwe realiteit, te midden van de coronapandemie en te midden van de blijvende ontkerkelijking, willen we als GKIN vernieuwd worden door Gods Geest. Daarover hebben we stilgestaan bij de landelijke toerusting van ouderlingen en activisten, 9 oktober j.l. met het hoofdthema: ‘Hoe voeren wij de taken en roepingen van de kerk uit in de nieuwe realiteit?’

(qua Koinonia/ gemeenschap, qua Diakonia/ Dienstbetoon, qua Marturia/ getuigenis).

Mocht u geïntereseerd zijn in de materialen van de toerusting, kunt u dat vragen aan de scriba van de GKIN. Laten we samen bouwen aan Gods gemeente!

God wil vernieuwing teweegbrengen: in de harten van mensen, in de harten van volken, in Zijn kerk, in de maatschappij, in deze wereld. God brengt vernieuwing door Zijn Woord.

Dankbaar zijn wij dat wij, door de KDM-GKIN, onlangs 176 bijbels mochten delen aan mensen in Kaimana, Papua, Indonesië. De Bijbel: een schat van onschatbare waarde. De Bijbel: Gods liefdesbrief voor deze wereld. Moge die 176 Bijbels vernieuwing teweegbrengen in Kaimana en het licht van Gods Woord verder verspreidt worden door de lezers.

 

Weet dat het Woord van God krachtig is! Zoals het staat in Jesaja 55:10-11 “Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit Mijn mond: het keert niet vruchteloos naar Mij terug, niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied.

Geliefde gemeente. Laten we bidden dat het woord van de Heer de hele wereld vervult, met volle kracht werkt, en mensen voedt om te leven in Hem. Laten we Gods roeping volgen om Zijn woord te brengen en te delen aan mensen om ons heen.

Amen.