"Setiap pemberian yang baik datangnya dari atas"

 

Jakobus 1:12-18

Geliefde gemeente. Er is een mooi gezegde: ‘Twijfel in het donker nooit aan wat je in het licht hebt gezien.’ Dat zou inderdaad kunnen gebeuren. In het licht, in een goede tijd, weet je het allemaal precies. Maar als het dan donker wordt, als de tegenslag komt, als je teleurgesteld raakt in mensen, of misschien in God Zelf, dan slaat opeens de twijfel toe. ‘Als God er is, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? Waarom is er oorlog, ziekte, lijden?’ Wie heeft deze woorden nooit gehoord? Dit is een klassieke vraag die mensen vaak stellen om het bestaan van God te betwijfelen. God krijgt de schuld voor de nare dingen in deze wereld, terwijl voor de prachtige dingen in het leven God niet de lofprijzing, dank, en eer krijgt. Vandaar spoort deze tekst ons aan: ‘Twijfel in het donker nooit aan wat je in het licht hebt gezien.’

In onze lezing vandaag worden we eraan herinnerd dat wij God niet ter verantwoording kunnen roepen voor de ellende in de wereld. Wie zijn wij om dat te doen? Er gebeuren natuurlijk ellendige dingen in de wereld die wij niet kunnen verklaren. Natuurrampen, ziekte, lijden. Maar er zijn ook dingen die veroorzaakt worden door de mensen zelf. Noem maar oorlog als voorbeeld. Van stille oorlog, koude oorlog, tot heftige oorlog. De heftige oorlog kennen we zeker in de eerste en tweede wereldoorlog. Helaas vindt er nog oorlog en geweld plaats in verschillende delen van de wereld. Maar oorlog gebeurt niet alleen op grote schaal. Ook in kleine kring, zelfs in familiekring of vriendenkring. En dat kan heel subtiel beginnen: met jaloezie bijvoorbeeld, of omdat iemand graag de voornaamste wil zijn.

‘Verleiding, verzoeking komt niet van God! Vergis u niet, geliefde broeders en zusters!’, zegt Jakobus. God zal je nooit de kant op lokken van het kwaad, want verleiding triggert je begeerte, en als die begeerte je in de greep krijgt, dan zet je de verkeerde stappen op de verkeerde weg, een weg die uiteindelijk leidt tot de dood. God zal je nooit verleiden tot zonde, zonde die uiteindelijk je leven verwoest.

Wat geeft God dan wel? Dat is precies het tegenovergestelde. Vers 17: ‘Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven ...’ Jakobus schept helderheid. Als je verleiding of verzoeking meemaakt in het leven, geef niet op! Houd vol! Overwin het! Wij kunnen dat het beste doen met de geestelijke wapenrusting, die Paulus beschrijft in Efeziërs 6. Dan krijg je de kroon van het leven van God. Wordt niet meegesleurd door verleidingen. Geef de schuld ook niet aan God. Nee! Twijfel niet aan God! Wordt niet beheerst door het donker. Wordt niet beheerst door negativiteit, maar wees vervuld met dankbaarheid. God is goed!

Elke goede gave komt van boven.Vandaag mogen we allemaal Gods goede gave aanschouwen en bewonderen: de twee kinderen die gedoopt worden: Nadia Yun Lai Wong en Levi Raka Sumule.

Nadia Yun Lai Wong is het tweede kind, de dochter van Kin Sang Wong en Jacky Wong-Paramarta en zusje van Aimy Wong. Nadia betekent hoop (Russisch). Yun Lai betekent elegant, mooi. Dus: ‘Een persoon die elegant en mooi, hoopvol en tegelijk hoop brengt waar zij ook mag zijn.’ Dit is wat Kin en Jacky willen meegeven aan Nadia.

Levi Raka Sumule is het eerste kind, de zoon van Rheinhard Sumule en Amanda Wulandari. Levi was de priesterlijke stamvader van Israël, dienaar van God. Raka betekent vastberadenheid (Sanskriet). Dus: ‘Een persoon die vastberaden is en God overal mag dienen’. Dit is wat Rhein en Amanda willen meegeven aan Levi. 

Verheugd zijn wij met Nadia en Levi. In het doopgesprek vertelden jullie, Kin en Jacky, Rhein en Amanda, dat het een wonder is dat jullie een kind hebben gekregen. Daarom hebben we ook Psalm 139 gelezen als aanvangstekst, een Psalm van verwondering over hoe wonderlijk God je heeft gemaakt.

In de kerk zijn wij zeer blij met de kinderen. Hoe meer kinderen hoe meer vreugde! Wij hopen dat de kinderen hun plekje vinden in de kerk en dat ze samen mogen groeien in Gods liefde, samen met hun ouders. Ook samen met hun leeftijdsgenoten. Kijk maar naar de volgende foto hoe Nadia en Levi elkaar begroeten en met elkaar kletsen in hun eigen taal. 

Psalm 127:3 zegt: ‘Kinderen zijn een geschenk van de HEER...’ Dit is in één adem met de woorden van Jakobus ‘Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij Hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen.

Het is bijzonder dat Jakobus hier duidelijk maakt wie God is! God is de bron van het licht en God is een trouwe Vader. Laten we dit samen overdenken en verder doorgeven aan Nadia en Levi, aan onze kinderen en de komende generaties.

1. God is de bron van het licht

God heeft de zon, de maan en de sterren gemaakt. Sterker nog: God is de Vader van de hemellichten. Dat betekent: het licht komt uit God vóórt, zoals een kind voortkomt uit de cellen van vader en moeder. Uit God komt het licht voort, want God is licht. Zoals I Johannes 1:5 ook zegt: ‘God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis.’ Licht geeft blijdschap, vreugde! Licht geeft richting. Licht geeft leven! Licht geeft groei. Zo geeft God het licht en het leven aan deze wereld, ook aan ons mensen.

God is de Vader. Zo persoonlijk en zo vertrouwelijk. Wat mooi dat vandaag Nadia en Levi gedoopt zijn in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest! De Schepper is je Vader! Door de komst van Zijn Zoon Jezus, die stierf voor onze zonden, mogen we aangenomen worden als Gods geliefde kinderen. God is de Vader. God is niet een afstandelijke God, die hoog verheven op Zijn troon zit en Zich nergens mee bemoeit. Nee. God is een Vader die één en al goedheid is, één en al licht, en die oneindig veel van ons houdt! Hij houdt intens veel van jou!

Uit God komt het licht voort, de lichtpunten in je leven. Als wij soms wanhopig roepen: ‘God, waar bent U?’, denk dan aan de lichtpunten in het leven. God is de ‘Vader van de lichten’, de Vader van alle lichtpuntjes! Denk nooit dat je het niet volhoudt in het donker! Raak nooit in paniek als alles mis lijkt te lopen! Wees nooit bang voor de duisternis! Er is een Vader in de hemel, die je licht geeft!

Volg de Here Jezus elke dag, dan zullen we licht ontvangen op ons pad, want Hij is Diegene die zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ (Johannes 8:12).

2. God is een trouwe Vader

Bij Hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen.’ God is de Vader van de lichten. Maar Hij is niet zoals de zon, de maan en de sterren, die afhankelijk zijn van hun dagelijkse ‘opkomen’ en  ‘ondergaan’ en van tijdelijke verduisteringen. Nee! Gods licht schijnt altijd even helder. God is trouw en onveranderd. Zoals wij vandaag hebben bezongen in het Intochtslied: ‘Groot is Uw trouw, o God mijn Heer en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U.’

Als onze kinderen worden gedoopt, ontvangen ze de doop als een verbondsteken. God is de God van het verbond, een Vader die nooit één van Zijn kinderen loslaat. God blijft trouw door dik en dun. Wat bijzonder is dit!

(Kleine) kinderen zijn trots op hun ouders, op hun vader. Het doet mij denken aan een oude reclame van vroeger. Er waren kinderen aan het spelen met elkaar. Ze vertelden allemaal het beroep van hun vader. Ze probeerden elkaar ook te overtreffen. Het eerste kind zei trots: ‘Mijn vader is advocaat’. Het tweede kind zei: ‘Mijn vader is chirurg’. Het derde kind zei: ‘Mijn vader is bankdirecteur’. Toen keken ze allemaal naar het vierde kind. Dat kind zei trots: ‘Mijn vader werkt bij McDonald’s’ (dit is trouwens geen reclame). Toen keken alle kinderen met verwondering. Voor de kinderen is dat het mooiste beroep dat er is. Dan weet je namelijk als eerste de spelletjes die horen bij het kindermenu. De vraag aan ons is: ‘Zijn wij dankbaar voor onze Hemelse Vader? Zijn wij trots op Hem?’ God is een trouwe Vader. Blijven we Hem ook trouw? Hoe leven we als Gods kinderen? Zijn we goede vertegenwoordigers van Hem in deze wereld? Horen liefde en trouw, genade en vergeving, bij onze eigenschappen, zoals onze Hemelse Vader? Zetten we Hem in het centrum van ons leven? Dienen we Hem in ons leven?

Vandaag zijn wij dankbaar voor elke goede gave die God ons geeft. Kunt u een paar daarvan noemen? God geeft goede gave ook voor GKIN, in het bijzonder voor regio Amstelveen. Vandaag noemen we hem bij naam: br. Fokke de Jong, die drie jaren heeft gediend als ouderling met trouw en toewijding. Br. Fokke verzorgt ook de Online Landelijke Eredienst vanaf het begin (15 maart 2020). Br. Fokke, dank je wel voor jouw bediening. Moge God jou en je gezin zegenen! Blijf de Heer dienen. Ook in onze gemeente.

Geliefde gemeente. Elke goede gave komt van boven. God geeft goede gaven, opdat wij Hem erkennen als Vader, opdat wij door het geloof in Zijn Zoon Jezus Christus wedergeboren worden. Laten we verheugd zijn om onze God. Laten we de Heer Jezus volgen en dienen met heel ons hart en ziel. Laat ons huis vol zijn met dankbaarheid, want God is de bron van het licht en God is onze trouwe Vader. Laten we van Gods liefde spreken, getuigen, en doorgeven aan onze kinderen en de volgende generaties.

Graag wil ik deze preek eindigen met een gedicht van Geke Wiersma, dat ook op internet te vinden is als lied.

Gebed voor mijn kinderen

Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen.

Graveer Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift.

Dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden,

ook niet als satan ze straks als de tarwe zift (Lucas 22:31).

 

 

Houd Gij mijn kinderen vast, als ik ze los moet laten

en laat altijd Uw kracht boven hun zwakheid staan.

Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten,

als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan.

 

Ik vraag U niet mijn kinderen elk verdriet te sparen,

maar wees Gij wel hun troost, als ze eenzaam zijn en bang.

Wil om Uws naam wil, hen in Uw verbond bewaren,

en laat ze nooit van U vervreemden, nooit, hun leven lang!

 

Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen.

 

Amen.