Psalm 116:1-10

Het leven is een strijd. De coronacrisis is voor velen een van de zwaarste die wij meemaken. Veel wereldleiders noemen deze pandemie als de grootste crisis sinds de tweede wereldoorlog. Over tien of twintig jaar zullen we bij een gebeurtenis misschien aan elkaar vragen: ‘Was dat vóór of ná de coronacrisis?’ Sommige gebeurtenissen zijn inderdaad zo ingrijpend dat ze een markeerpunt in de geschiedenis worden.

Wat is uw reactie te midden van de strijd? Ieder reageert anders. De één is bang of wanhopig. Het lijkt wel alsof je helemaal geen kracht meer hebt. Je voelt je verlamd. De ander reageert gefrusteerd of boos vanwege de situatie. Als je boos bent, dan wil je als het ware alle kracht die in je is gebruiken. De uitingen zijn: klagen, een zondebok zoeken, emotie uiten door zo hard te schreeuwen of door hard te knijpen. Knijpt a.u.b. niet zomaar iemand. U kunt het beste een stressbal gebruiken.

Die beide reacties zijn menselijk en vaak begrijpelijk. Maar weet u. Bij die beide reacties wordt u beheerst door die strijd.

Een andere reactie is berusting. Aanvaarden. Doordat u zich berust, hebt u er vrede mee. U moet de strijd natuurlijk doormaken, maar u wordt niet beheerst door die strijd. U beheerst de strijd!

Vandaag gaan wij het hebben over een andere reactie tijdens de strijd. Een reactie die misschien ondenkbaar is, maar dit is een reactie van het geloof, namelijk: God loven en prijzen te midden van de strijd van het leven. In dat geval legt u de strijd in Gods handen. U zegt: ‘God, het is Uw strijd. Ik geef het over aan U. Ik schaar achter U.’ Dan is God Degene die de strijd beheerst!

Wij lezen vandaag uit Psalm 116. Psalm 116 maakt deel uit van een bundel van zes Psalmen die alle zes God verheerlijken, God loven

in verschillende situaties. De Psalmen 113-118 worden daarom het ‘Hallel’ genoemd. ‘Hallel’ betekent letterlijk ‘lofzang’, het woord ‘Halleluja’ betekent: ‘Loof de HERE’.

Het is goed om God te loven, om een loflied aan de Heer te zingen. Allereerst is het goed in Gods ogen. God is het meer dan waard om ons loflied te ontvangen. God is er blij mee als we Hem loven. De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel looft God om Zijn grote daden, altijd door, zonder ophouden. Maar God ziet niets liever dan dat Zijn kinderen Hem zelf loven.

Maar er is ook nog een andere kant. God loven is ook goed voor onszelf. Lofprijzing versterkt ons geloof.

 

Hoe versterkt de lofprijzing (het ‘hallel’) uw geloof? Ik wil graag drie punten met u delen:   

1. Door lofprijzing leert u terugkijken naar wat God al hééft gedaan

Ten eerste kijkt het ‘hallel’ terug in de geschiedenis, in het bijzonder de bevrijding uit de  slavernij, de uittocht uit Egypte (Psalm 114). Onder leiding van Mozes trok het volk naar het beloofde land. God zorgde ervoor dat het water van de Rode Zee uiteen week en dat er een pad droog kwam te liggen, midden in de zee. Het volk dat helemaal machteloos was voor het oog van de strijdende soldaten van de Farao, werd geleid door de machtige handen van de Heer. Zo wonderlijk was het.

Dat is de grote geschiedenis. Maar ook in de persoonlijke geschiedenis heeft God zoveel gedaan. Dat schrijft de dichter van Psalm 116. Hij heeft zware strijd in het leven meegemaakt. Wat hij precies meemaakte weten we niet. Maar vanuit zijn woorden zien we hoe heftig de strijd was. ‘Banden van de dood omknelden mij, angsten van het dodenrijk grepen mij aan, ik voelde angst en pijn.’ (vers 3). In vers 6 en 8 lezen we de volgende woorden: machteloos, dood, tranen, struikelen. Als ik die woorden lees, sta ik echt stil.

De Psalmdichter heeft de dood in de ogen gezien. Misschien door een ziekte, door mensen die hem kwaad willen doen, of door een andere omstandigheid. ‘Toen riep ik de naam van de HEER: ‘HEER, red toch mijn leven!’ (vers 4). En God dééd het! God heeft hem gespaard. God heeft hem gered uit doodsgevaar. ‘De HEER is ​genadig​ en ​rechtvaardig, onze God is een God van ontferming.’ De Psalmdichter heeft als het ware zijn leven weer teruggekregen. En nu jubelt hij het uit! Hij zingt zijn loflied voor God. Hij betuigt Zijn liefde tot de Heer. ‘De HEER heb ik lief, Hij hoort mijn stem, mijn smeken, Hij luistert naar mij…

Vergeet u daarom niet om terug te kijken. Te midden van de strijd van het leven, laten we niet alleen staren naar de omstandigheden waarin wij ons bevinden. Laten we niet aan de grond genageld staan in het hier en nu. Kijk terug naar wat God al heeft gedaan.

De grote heilgeschiedenis vinden we in de Bijbel. Als we met regelmaat de Bijbel lezen, dan leren we over de Bijbelse figuren met de strijd die ze allemaal moesten meemaken. Met welke Bijbelse figuur identificeert u zich het meest in uw eigen leven en waarom? Als u dat wilt, kunt u dat straks na de preek typen op de YouTube chat. De Bijbelse geschiedenis heeft lang geleden plaats gevonden. Desondanks herkennen we die eeuwenoude geschiedenis ook in onze tijd. Wat wij in onze tijd meemaken wat betreft rampen of plagen vinden we terug in de Bijbel. Ook over besmettelijke ziekten en de quarantaine-maatregelen. Dat kunt u bijvoorbeeld lezen in Leviticus 13. Wat wij duidelijk zien in de Bijbel is dat God om Zijn volk geeft. God houdt van Zijn kinderen. Hij verlaat ons nooit. Hij zorgt voor ons.

Denk terug, en zie wat God allemaal al hééft gedaan. Dat geldt ook voor uw, jouw, mijn eigen geschiedenis. God heeft zoveel goede dingen gedaan in ons leven: ontelbaar veel! Zoals het intochtlied van vandaag: ‘Tienduizend redenen tot dankbaarheid’.

 

2. Door lofprijzing leert u denken vanuit de komende overwinning.

Dan het tweede waardoor het ‘hallel’ ons geloof sterker maakt: het leert ons niet alleen achterom te kijken, maar ook vooruit te kijken!

Dit hele bundeltje (Psalm 113-118) van lofprijzing, het ‘hallel, ’wordt gezongen op het Joodse Paasfeest (Pesach). Dit gebeurde ook toen de Here Jezus met Zijn leerlingen het Pesachmaal vierde, in de nacht toen Hij gevangen genomen werd (Marcus 14:26).

En nu moet u zich eens even voorstellen: de Here Jezus, die álles weet wat er gaat gebeuren, Zijn afschuwelijke lijden, Zijn dood aan het kruis - Hij viert het Pesachmaal en zingt het ‘hallel’, de lofprijzing! Onder meer uit Psalm 116. De Here Jezus zegt niet tegen Zijn discipelen: ‘Broeders, vandaag kan Ik geen lofzang zingen. Laten we het maar overslaan.’ Nee, Jezus zingt bewust de lofprijzing.

Jezus en Zijn discipelen, ze zingen al over de bevrijding, terwijl het lijden en het kruis nog moeten komen! Dit in tegenstelling tot de dichter van Psalm 116 die zijn lofprijs zong toen zijn strijd voorbij was. Het ‘hallel’ heeft een héél duidelijke boodschap: God overwint! Altijd! Het zijn niet de afgoden die winnen (zegt Psalm 115), het is niet de ziekte of de nood die het laatste woord heeft (zegt Psalm 116), het zijn niet de vijanden (zegt Psalm 118), nee, de HERE regeert! Hij geeft de victorie! Denk vooruit! Denk aan de overwinning! Dan kun je het volhouden. Wist u dat zelfs de Here Jezus het lijden aankon doordat Hij verder keek? Hij keek óver de dood heen, en dat gaf Hem de kracht die Hij nodig had. (zie Hebreeën 12:2).

Het was de toekomst, de vreugde in de toekomst, waardoor Jezus het kruis áánkon. Dát is het perspectief! Zó gaat onze Heiland Zijn lijden tegemoet. Na Goede Vrijdag, komt Pasen! Na lijdensweg en dood, komt de opstanding!

Als wij niet het zicht hebben op onze eeuwige bestemming, dan staren we ons blind op het hier en nu. En dan kún je het ook niet aan.

Paulus moedigt ons aan in Romeinen 8:18: ‘Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.

Het ‘hallel’ (de lofprijzing) leert ons te zingen vanuit de bevrijding, vanuit de verlossing, terwijl dit leven nog vól is van moeite, van zorg, van tegenslag, van ellende en dood. Zo leert het ‘hallel’ ons vooruit te denken, vooruit te zingen.

75 jaar geleden werd Nederland bevrijd door de geallieerden. Hoe putten de Amerikaanse militairen toentertijd de kracht te midden van de hevige strijd in de Tweede Wereldoorlog? Het antwoord is het volgende motto: ‘Denk vanuit de overwinning! See the job through to victory!

 

3. Door lofprijzing wordt u uitgetild boven uw omstandigheden.

Zing lofzang voor de Heer te midden van de strijd van het leven! Wacht niet totdat de strijd voorbij is. Al is de strijd nog gaande, zelfs in alle heftigheid, loof de Heer! Door lofprijzing worden we uitgetild boven de omstandigheden. Wij krijgen rust voor de ziel.  ‘Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is je te hulp gekomen.’ (vers 7)

Marieke Gouka, online-redacteur bij het EO-programma NieuwLicht, schreef op 20 maart j.l. een artikel in het NRC over de coronacrisis met als titel: ‘Voor het eerst zou ik gelovig willen zijn’. De wetenschap dat de helft van de bevolking het virus zal krijgen en dat de echte grote uitbraak nog moet komen, beneemt haar de adem. “Welke kant valt het kwartje op voor mij?” vraagt Gouka zich af. Door een auto-imuunziekte en milde vorm van astma loopt ze zelf een verhoogd risico.

Gouka schreef: “Nu wankelen alle zekerheden als nooit tevoren en zou ik willen dat ik kon geloven zoals mijn collega’s dat doen .…  Het vertrouwen voelen dat je in bodemloze tijden als deze gedragen wordt. Dat er een God is die voor je zorgt en je beschermt. Het vertrouwen dat wanneer het coronavirus sterker zal zijn dan mijn imuunsysteem, er nog altijd het eeuwige leven is.”

Geloof geeft houvast, geloof houdt je vast. Laten we bidden dat veel ogen gericht zijn naar Jezus in deze coronacrisis. Dat mensen het vetrouwen stellen op Hem, want de naam van Jezus betekent: de HERE redt! 

Zing een lofzang te midden van de strijd van het leven. Laat uw huis en uw hart vol zijn met lofprijzing. Een mooi voorbeeld daarvan zie ik in enkele WhatsApp groepen van verschillende commissies, dat mensen vaak gospelliederen met elkaar delen. Te midden van de coronacrisis, vervallen we niet tot moedeloosheid, frustratie of boosheid, maar zijn vol met het loflied aan de Here Jezus. U kunt ook de liederen van de Online Landelijke Eredienst (OLE) thuis opnieuw zingen. Er zijn 6 liederen zoals u ziet. Dus één lied voor elke dag vanaf maandag tot en met zaterdag. Totdat we weer op de volgende (OLE) dienst nieuwe liederen zingen.

Zing een lofzang te midden van de strijd, want door lofprijzing leert u terugkijken naar wat God allemaal al hééft gedaan, door lofprijzing leert u vooruit kijken en denken vanuit de overwinning, door lofprijzing wordt u uitgetild boven alle omstandigheden.

Amen.