Schriftlezing: 1 Petrus 1:3-12

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, kinderen,

Vorige week hebben we de Goede Vrijdag dienst en de Paasviering online mogen volgen. Het waren prachtige mooie diensten die ons geloof versterken. Wij hebben gevierd dat Christus die heeft geleden en is gestorven dezelfde Christus is die is opgestaan uit de dood. Het Covid-19  kan ons niet tegenhouden om Pasen over de hele wereld te vieren want Pasen is een feest van hoop en opstanding. Er is een nieuwe hoop en nieuw leven dat de Heer u en mij heeft gegeven. Daarom luidt ons thema van vandaag: “Christus’ opstanding is de basis voor onze hoop”.  En de vraag voor ons is, wat is hoop? Wat is de Bijbelse hoop? Wat kunnen wij doen om onze hoop op de Heer vast te blijven houden in de moeilijke situaties?

Deze vragen zullen we beantwoorden naar aanleiding van een aantal vragen. Wij gaan dus een interactieve preekhouden. Het is goed om de eerste vraag te stellen ‘wat is hoop?’

Vraag 1:

Wat is ‘hoop/hopen’? Wat komt als eerste bij u op als u dit woord hoort?

Volgens het grote Woordenboek Van Dale betekent hoop: `wensende verwachting, dat iets goeds, dat nog onzeker is en in de toekomst ligt, werkelijkheid zal worden.'

Hoop is dus te omschrijven als ‘een verlangen van iets goeds voor de toekomst’. Door het corona virus hebben mensen  over de hele wereld een gemeenschappelijke hoop of verlangen.  Bijvoorbeeld  dat zij of hun familie niet besmet raken met het virus. Dat alle christenen gauw weer naar de kerk mogen komen en elkaar fysiek kunnen ontmoeten. Dat velen weer snel naar het werk kunnen gaan. Studenten en kinderen hopen snel weer naar college of school te gaan. Dat alle winkels, restaurants, kappers, snel weer open gaan. Maar vooral de hoop en het verlangen dat Covid-19 snel weer voorbij gaat.

In deze voorbeelden zit echter een bepaalde mate van onzekerheid. Het is niet zeker dat het leven binnenkort weer normaal is. Maar men moet blijven hopen zoals een gezegde in het Nederlands “want hoop doet leven”. Wij gaan naar vraag twee over Bijbelse hoop.

 

Vraag 2: Wat is ‘hoop’ volgens de Bijbel?

Broeders en zusters, jongens en meisjes, kinderen,

Bijbelse hoop is ‘het in vertrouwen verwachten en verlangen naar het goede in de toekomst’ en deze hoop is verankerd in de opstanding van Jezus Christus onze Heer. En ja. Alleen in de opgestane Heer zelf. Onze hoop, onze zekere verwachting reikt verder tot over de dood heen en tot de wederkomst van Jezus Christus. Laten wij ons gaan verdiepen in de tekst van Petrus over de Bijbelse hoop, vraag 3.

 

Vraag 3: Wat zeg Petrus in onze lezing over deze hoop? 

Broeders en zusters,

Petrus schrijft deze brief aan de vreemdelingen, de eerste christenen in klein Azië om hen te bemoedigen over wat er werkelijk omgaat in die moeilijke tijden. Ze leefden in de situatie waarin ze vervolgd, verdrukt, gevangen en gemarteld waren. Maar niet zonder hoop want de Heer is waarlijk opgestaan!.

 

Opvallend is dat Petrus niet over hun situatie en vervolging schrijft maar hij opent de brief met de krachtige woorden “Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus”!. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus! Waarom doet Petrus dat? Omdat hij getuige is geworden van de Heer, die werkelijk is opgestaan op de Paasmorgen.

U kunt zich voorstellen dat ze compleet verslagen waren. Ze hadden met eigen ogen gezien hoe Hij stierf aan dat vervloekte kruis. Ze hadden Hem met eigen handen in dat graf gelegd. Een loodzware steen ervoor! Het verhaal van Jezus van Nazareth was over en uit en compleet mislukt! Ze hadden geen uitzicht en waren zeer wanhopig.

Midden in de wanhopige situatie van de leerlingen, ineens op de derde dag – het graf is open. De steen weggerold! De plek waar Jezus had gelegen is leeg. In het donker van hun wanhoop ging een stralend licht op. Ze stikten in hun verdriet en kregen plotseling weer lucht. Dit is een totaal unieke gebeurtenis. Het laatste woord is niet aan de afbraak of aan de wanhoop. Maar aan de hoop.

In zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren doen worden. Door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Christenen zijn mensen van hoop en leven vanuit die hoop. Dat is hét kenmerk van het leven van kinderen van God.

Je zou kunnen zeggen dat Petrus is gegrepen door een geweldige ervaring. Omdat hij iets heeft meegemaakt dat zijn kijk op het leven totaal heeft veranderd. En ik denk dat er veel christenen zijn die een soortgelijke ervaring hebben meegemaakt.

Daarom zegt hij ook: “Verheugd u hiervoor, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren” (vers 6). Het woord ‘verheugen’ is hier niet bedoeld om zich te verheugen in de vervolging maar om de erfenis van de hoop die niet voor een korte tijd duurt maar tot Jezus terug is gekomen. Dat is onze redding, de hoop in Jezus Christus door zijn opstanding tot dat Hij terugkomt.

Wij zijn allemaal schepselen die leven vanuit hoop. Maar de christelijke hoop reikt het verst. Christelijke hoop is gebaseerd op wat er uiteindelijk zal gebeuren. Het gaat niet zozeer alleen om het hier en nu. Het gaat om de toekomst die God heeft beloofd. Over het Koninkrijk van God dat zich over de aarde zal uitstrekken. Over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Laten we kijken naar vraag 4.

 

Vraag 4: Wat is het Bijbelse symbool voor hoop?

Broeders en zusters, jongens en meisje, kinderen,

Apostel Paulus gebruikt het beeld van het anker, wanneer hij het heeft over de hoop in Hebreeën 6:19a “Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel”.  Onze hoop, dit anker is zeker / betrouwbaar en vast.

Wat veronderstelt het beeld van het anker? Dat er storm op komst is. Ons besef is groter dat onze levensweg als persoon, gezin, kerk, land en de wereld niet zonder stormen en orkanen zal gaan. Op dit moment is pandemi Covid-19 is een hele grote storm die de hele wereld treft.

En in deze situatie is het anker, de hoop nu het middel, dat God aan ons heeft gegeven, om die stormen op onze levenszee veilig te kunnen verduren / ondergaan. Een schip, dat dreigt op de rotsen te lopen, kan door een goed en stevig anker voor schipbreuk worden bewaard.

Wat is kenmerkend voor een anker? Dat je het buiten boord werpt. Wie zijn anker in het ruim van het schip laat zakken, zal in een zware storm zeker te pletter slaan. Zo is het ook met dit anker: de hoop is niet gericht op iets in ons, maar wordt `geworpen' buiten ons: op God en Zijn beloften.

En je merkt dat het schip niet helemaal stil ligt. Hij is beweeglijk en soms is het ook gevaarlijk. Alleen de grond, waarin het anker zich heeft vastgegrepen is stil, rustig, onbeweeglijk.

Ik wil een verhaal met u delen over een gelovige vrouw die in paniek raakte  bij het horen van de storm en het zien van de golven en vooral het voelen van de heftige bewegingen van het schip, haar leven, door Covid-19. Ze kon niet denken dat het schip, haar leven nu veilig is. Ze verwachtte of hoopte ook de aandacht van haar omgeving maar zij kreeg het niet en daardoor raakte zij  diep teleurgesteld in die mensen. Uiteindelijk ging zij terug op haar geloof, de Heer die haar nooit alleen laat en zij leert als voorheen op de Heer te hopen. De laatste vraag is, Wat kan je doen om de hoop vast te houden in de wanhopige situatie?

 

Vraag 5:

Wat kan je doen om de hoop vast te houden in deze wanhopige situatie?

 

Broeders en zusters,

Kent u het gevoel van wanhopig zijn? Heeft u het ooit meegemaakt in uw leven? Dat u geen licht meer ziet in een donkere tunnel? Dat u vast zit in uw gedachten en zit soms letterlijk ook  opgesloten in uw kamer?

Vele mensen zitten in de onzekere situatie. Heb straks nog werk, kan ik mijn huis of huur nog betalen, kan ik mijn kind of kinderen nog  onderhouden? Wat dan als ik mijn spaargeld op raakt en mijn bedrijf failliet gaat. Je zou er wanhopig van kunnen worden.

Hoe groot de ellende ook is, hoe diep het lijden voor velen, hoe leeg de eenzaamheid, hoe angstig de onzekerheid ook is, er is hoop. Want Jezus Christus is opgestaan dan Zijn opstanding is het fundament voor onze hoop. Niet alleen voor dit moment maar tot de terugkomst van Jezus. We vertrouwen er op dat er altijd hoop is en dat het licht echt weer doorbreekt. Dat we ons leven op een of andere wijze weer in handen krijgen. We weten het nog niet wanneer maar er komt een tijd dat alles weer anders zal worden.

Wat wij ook kunnen doen is volhouden, de moed niet opgeven maar leren vertrouwen op de Heer. Volharden in gebeden en Bijbellezen. Denk aan de goedheid van de Heer en dankbaar zijn.

In alle verwarring en angst die er deze dagen is, mogen wij als kerk, als persoon een boodschap van hoop en troost brengen maar ook ontvangen voor en van deze wereld. Laten wij leven vanuit de hoop van Pasen.

Amen.