Schriftlezing: I Korintiërs 2: 1-10

 

Geliefde broeders en zusters in de Heer Jezus,

Het thema van de prekenserie deze keer is ‘Getuigen over Jezus: niet door wereldse wijsheid, maar door de kracht van de Heilige Geest.’

Ik wil jullie vragen om een aantal foto’s te raden.

De eerste foto, wie weet wie deze bijbelse figuur is?

Dit is de tweede foto.

En dit is de derde foto.

Wat interessant is van deze drie figuren is dat zij dezelfde activiteit deden, namelijk het verkondigen van Christus’ evangelie.

Broeders en zusters, hoewel zij leefden in verschillende tijden en in andere werelddelen, werden zij door God gebruikt als evangelisten. Apostel Paulus was een bekende evangelist, samen met 12 discipelen of een andere apostel, nadat Jezus naar de hemel ging. John Sung was een evangelist uit Azië in het bijzonder onder de Chinezen. Veel Chinezen in Indonesië werden christen door het evangelie dat hij verkondigde. John Sung werd ook bekend onder de naam “Aziatische fakkel”. En Billy Graham was een bekende evangelist, niet alleen in Amerika, maar ook in de hele wereld.

Deze drie figuren zijn bijzondere vooraanstaande evangelisten. Miljoenen mensen mochten de Heer Jezus leren kennen en als persoonlijke Heiland ontvangen door het evangelie dat zij verkondigden. Natuurlijk willen we hun geheim weten hoe zij succesvol waren in het getuigen en in het verkondigen van het Evangelie. Het geheim ligt blijkbaar niet in hun charisma of in hun optreden; ook niet door de verhalen van hun geestelijke ervaringen. Zij waren succesvol in het evangeliseren vanwege de boodschap die zij verkondigden.

Veel evangelisten van tegenwoordig vertrouwen in hun bedieningen op de kundigheid in het preken of door de getuigenis over zichzelf of door hun geestelijke ervaringen. Er is een predikant die overal over zijn ervaring vertelt dat hij door God naar de hemel werd meegenomen en op aarde weer terugkeerde. Deze ervaring wordt als de belangrijke getuigenis gebruikt om mensen aan te trekken. Maar dat was niet zo met Paulus, John Sung en Billy Graham.

Apostel Paulus had een fysieke beperking en een zwak lichaam gedurende zijn hele leven. In de bijbel werd verteld dat Paulus een ziekte had, die als “doorn in het vlees” aangeduid werd. John Sung, die zijn uiterlijk niet mee had als een evangelist, had een PhD titel. Maar hij verliet zijn carrière en focuste zich op het verkondigen van het Evangelie aan de Chinezen in Azië.

Zo ook met Billy Graham. Wanneer jullie naar zijn preken en zijn verkondigingen horen dan zijn ze eigenlijk eenvoudig. Ook de gebruikte woorden waren erg eenvoudig, maar ze werden vergezeld door de kracht van de Heilige Geest waardoor de harten van miljoenen mensen geraakt werden en ze tot bekering brachten. Dus de hoofd focus van de evangelisatie van deze drie figuren was niet zichzelf maar de Heer Jezus.

Broeders en zusters, wanneer we ons op onze perikoop concentreren, de focus van Paulus’ evangelisatie was de gekruisigde Jezus. Maar door het verkondigen van de gekruisigde Jezus kreeg hij grote uitdagingen en obstakels. Want in die tijd, ook in deze tijd, was een preekthema of verkondiging over de gekruisigde Jezus natuurlijk niet aantrekkelijk en populair.

Wat meer aantrekkelijk, populair en bewonderenswaardig waren, waren de verkondigingen of verhalen over spectaculaire en buitengewone zaken. Mensen horen graag wat zij willen horen of wat hun hart blij maakt. Geen preken of verkondigingen over de waarheid, laat staan over het lijden.

Waar Paulus naar toe ging, verkondigde hij Jezus die op het kruis stierf en herrees. In de verkondiging van het Evangelie vertrouwde Paulus niet op zijn kundigheid of zijn kracht, ook niet met de wijsheid die hij bezat, maar op Gods kracht.

In vers 1 zei Paulus dat toen hij kwam en leefde onder de gemeente in Korinthe, hij het Evangelie niet verkondigde met mooie zinnen of beloftes, maar met eenvoudige woorden, die vergezeld waren met de kracht van de Heilige Geest.

Daarover benadrukte Paulus nogmaals in vers 4, dat zijn verkondiging van het Evangelie niet van de overtuigde wijsheid kwam, maar door de overtuiging van de kracht van de Heilige Geest. Voor het woord ‘overtuigde wijsheid’ wordt in het Grieks het woord ‘peithos’ gebruikt, hetgeen overtuiging betekent. In de verkondiging van het Evangelie overtuigde Paulus nooit mensen om het evangelie te geloven. De verkondiging van het Evangelie is geen overtuiging, maar een declaratie of verklaring.

We hoeven mensen niet te overtuigen om de Heer Jezus te geloven. We hoeven niemand te overtuigen om christen te worden. Wat nodig is, is dat wij het evangelie of de blijde boodschap zelf declareren met de overtuiging dat de Heilige Geest in een ieders hart zal werken, zodat hun hart bewogen wordt om het evangelie over Jezus Christus, die redt, te begrijpen en te geloven.

Broeders en zusters, vaak vragen mensen hoe een effectieve evangelisatie uitgevoerd kan worden. In het algemeen komen deze vragen van mensen die nog nooit geëvangeliseerd hebben om de reden omdat zij niet weten hoe. Er zijn vele manieren en methodes om het Evangelie te verkondigen, maar de effectiviteit is niet afhankelijk van de methode, want een methode kan niet toegepast worden in alle situaties en overal.

De effectiviteit van de verkondiging van het evangelie ligt niet aan de methode, maar aan onze afhankelijkheid van de kracht van de Heilige Geest. En de effectiefste manier om te evangeliseren is om dat evangelie zelf te verkondigen. Maar er zijn vele mensen die terughoudend zijn om het evangelie te verkondigen, niet omdat zij niet weten, maar zij zijn verlegen en bang voor de consequenties.

Broeders en zusters, als wij op vers 4 letten, in de Engelse vertaling (NIV) van de bijbel wordt gezegd: “My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit’s power”. De verkondiging van het Evangelie vertrouwt niet op menselijke wijsheid. De verkondiging van het Evangelie vertrouwt ook niet op mooie zinnen of verleidingen, maar het moet op de kracht van de Heilige Geest vertrouwen. De Heilige Geest werkt in ieder die dat Evangelie hoort.

Als de verkondiging van het Evangelie die wij doen op de kracht van de Heilige Geest vertrouwt, dan zal God meewerken en Zijn kracht tonen. Dus als wij willen getuigen of het Evangelie verkondigen, is het nodig om te bidden en te vragen voor Gods wijsheid en kracht.

Wanneer wij op vers 3 letten, toen Paulus te midden van de mensen in Korinthe was, was hij in een zwakke positie, in angst en beven. Waarom voelde Paulus zich zwak en was hij in angst en beven in het verkondigen van het Evangelie?

Paulus voelde zich zwak, omdat hij geen begenadigde spreker was. Zo te zien was hij een type die niet van spreken hield. Paulus was ook bang omdat de Korintiërs hem zouden afwijzen en zijn leven bedreigen. Ondanks dat, was Paulus vastbesloten om het Evangelie te verkondigen, want hij wist dat hij bij zijn verkondiging op de kracht van de Heilige Geest vertrouwde.

Broeders en zusters, als we op vers 2 letten, dat zegt, “Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde.Wat bedoelde Paulus om te besluiten dat hij geen andere kennis bracht? Dit betekent dat de enige wens of verlangen van Paulus het verkondigen en getuigen over Jezus Christus aan de gemeente in Korinthe was.

Paulus had geen andere wens dan te zien dat Jezus Christus herkend en geloofd was door de inwoners van de stad Korinthe. Dat was het enige verlangen en de wens van Paulus in zijn bediening. Broeders en zusters, als wij Gods genade in ons leven ervaren hebben dan is er een verlangen in ons om deze blijde boodschap aan iemand anders te delen zodat zij dit ook horen en mogen ervaren.

Ik herinner me een waargebeurd verhaal over een heer, een kerklid in Bogor. Deze heer was geen christen. Op een gegeven moment was zijn kind ernstig ziek. We kunnen ons voorstellen hoe wij in paniek zijn en ons zorgen maken als ons kind ernstig ziek is. Vervolgens bad deze heer tot de Heer Jezus en beloofde christen te worden als zijn kind genezen zou worden.

Zijn gebed werd blijkbaar verhoord. Hij en zijn gezin werden ware christenen. Waar hij naar toe ging en een nieuwe persoon ontmoette vroeg hij, “heb je al van de Heer Jezus gehoord?” Zijn kind getuigde, toen zijn vader ziek was en verzorgd werd in Singapore, dat hij niet verlegen was om te getuigen tegen de artsen en de verzorgers in dat ziekenhuis. Die heer stelde altijd de vraag of je de Heer Jezus Christus al kent.

Broeders en zusters, hebben we hetzelfde verlangen als deze heer? Verlangen wij om te vertellen over de Heer Jezus en Hem kenbaar te maken aan de mensen die nog niet van Hem gehoord hebben? Als de Heer Jezus veel voor ons betekent en ons leven veranderd heeft, waarom willen we dit niet met andere mensen delen?

Wanneer we een dergelijk verlangen hebben dan verlangen wij dat de mensen niet alleen van de blijde boodschap over Gods heil voor deze wereld via de Heer Jezus horen, maar dat zij ook Gods genade zelf mogen ervaren in hun leven.

Geliefde broeders en zusters in de Heer Jezus,

Het is niet gemakkelijk, vooral voor mensen die niet geloven, om de verkondiging te begrijpen van de gekruisigde Jezus. De ware wijsheid is nodig om de verkondiging van het Evangelie te begrijpen. Wanneer wij het hele boek I Korintiërs lezen dan weten wij dat de gemeente in Korinthe uit elkaar viel vanwege de discussie over de wijsheid. Er was een deel of een groep in de gemeente die zich verheven voelden boven de andere en de wijsheid bezat. Er was ook een discussie tussen de Joden en de Grieken die christen waren geworden. De Joden vonden zichzelf wijzer dan de Grieken, omdat zij het uitverkoren volk waren.

Gezien de situatie in de gemeente van Korinthe, schreef Paulus een brief en raadde de gemeente in Korinthe aan om niet te vertrouwen op de wereldse wijsheid die gebaseerd was op menselijke gedachten. Paulus waarschuwde hen dat “Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen.” (1 Korintiërs 1: 28-19).

Paulus wilde de gemeente in Korinthe leren om zich over te geven aan God en Gods wijsheid te laten leiden en heersen in hun leven. Opdat in de verkondiging van het Evangelie zij daadwerkelijk afhankelijk waren van Gods wijsheid. Paulus waarschuwde opdat hun geloof niet van menselijke wijsheid afhankelijk was, maar op Gods kracht (1 Korintiërs 2: 3-4).

De vraag voor ons is, hoe kunnen wij Gods wijsheid zien? Hoe kunnen we Gods gedachte begrijpen terwijl wij nog moeite hebben om de gedachte van onze echtgenoot of echtgenote te weten, hoewel wij samenwonen en samen leven? Hoe kunnen wij weten dat iemand wijzer is dan de andere? Of hoe kunnen wij weten dat wij zelf wijs zijn? Gods Woord zegt dat wij Gods wijsheid kunnen begrijpen via Gods Geest.

Onze uitdaging is dat er al veel mensen te sceptisch zijn, waardoor zij niet geloven wat God aan ons liet zien via gebeurtenissen in ons leven en dit alles als een anomalie of als gevolg van de technologie beschouwd wordt.

Veel mensen geloven niet in Gods wijsheid omdat zij juist op hun eigen wijsheid vertrouwen. Zij denken dat alles wat buiten menselijke wijsheid of gedachte is, een gebeurtenis is die niet daadwerkelijk plaatsvindt of louter een illusie.

Menselijke wijsheid hield ons tegen om Gods bijzondere leiding in ons leven te zien. Wanneer ons iets slechts overkomt dan vragen wij waar God is. Maar wanner iets goed gebeurt dan zeggen wij niet dat God daar is. Dit betekent dat menselijke wijsheid beperkt wordt door wat wij graag willen geloven of zien. De menselijke wijsheid is inderdaad beperkt.

Hoe kunnen wij Gods wijsheid ontvangen? Wij kunnen alleen Gods wijsheid ontvangen als wij Gods Geest in ons toelaten. Er is niemand die Gods wijsheid kan begrijpen dan Gods Geest zelf. Daarom, wanneer wij Gods Geest uitnodigen in ons betekent dat, dat wij ook Gods wijsheid uitnodigen om ons leven te beheersen. Gods Geest, die in ons is, helpt ons getuigen over de Heer Jezus.

Broeders en zusters, ter afsluiting van deze preek, wil ik jullie meenemen om een videoclip te zien over hoe God Zijn dienaar gebruikt, ds. David Ring, die gehandicapt is, in het praten en in het lopen, om te getuigen over het Evangelie aan zijn collega’s met eenvoudige woorden, maar die het hart raken.

Als ds. David Ring die gehandicapt is door God gebruikt wordt om te kunnen getuigen zoals dat, is dat geen wereldse wijsheid, maar hij getuigde met de kracht van de Heilige Geest. Broeders en zusters, het verkondigen van het Evangelie is onze opdracht als christenen. Er was een theoloog die zei, “De Heer Jezus heeft ons niet nodig om Zich te verdedigen, omdat God Zichzelf verdedigen kan, maar Hij heeft onze getuigenis nodig als Zijn discipelen.”

Hoe heeft de Heer Jezus ons leven veranderd? En ervaren wij blijdschap in ons leven met Hem? Hebben wij getuigd tegen iemand anders over de Heer Jezus? Laten wij ons thema: ‘Durven te getuigen dat Jezus God is” realiseren door te getuigen tegen de mensen in onze omgeving, niet met wereldse wijsheid maar met de kracht van de Heilige Geest. God zegent ons allemaal.

 

Vragen voor discussie:

  1. Waarom moeten wij als christenen getuigen?
  2. Wat zijn de uitdagingen van christenen in Nederland om te getuigen?
  3. Waarom moeten we getuige zijn van de kracht van de Heilige Geest om te getuigen?
  4. Welke methode van evangelisatie is het meest geschikt voor het heden? Waarom?
  5. Waarom durven veel christenen niet te getuigen?