Romeinen 12:1-8

 

Weet u wat een kameleon is? Een kameleon is een tropische hagedis waarvan de huid van kleur kan veranderen. Met speciale cellen in hun huid kunnen ze binnen een kwartier hun kleur aanpassen aan hun achtergrond.

Mensen kunnen ook net als een kameleon leven. Steeds aanpassen (aan gedrag en opvattingen) aan hun omgeving met als doel geaccepteerd te worden. Leven zonder principe en vastigheid. Paulus waarschuwt christenen in vers 2: ‘U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld …’. Wees geen kameleon-christen die stuurloos ronddobbert en met elke wind meewaait. (Vgl. Efeziërs 4:14). Laat je leven niet langer bepaald worden door de wereld om je heen. Durft anders te zijn! Een andere woord voor kameleon-christen is conformisme.

In het kader van het uitwerken van het jaarthema GKIN 2018 “Samen groeien als discipelen van Jezus Christus” houdt het Ministerium van de GKIN een prekenserie met de volgende thema’s: 1. Groeien tot een discipel die op Christus lijkt (door ds. S. Tjahjadi), 2. Groeien tot een discipel die tegen de stroom durft in te gaan (door ds. J. Linandi), 3. Groeien tot een discipel die zorgt voor de schepping (door ds. S.M. Winckler- Huliselan). Deze thema’s zijn geïnspireerd vanuit het boek ‘Radicaal discipelschap’ van John Stott, een vooraanstaande bijbelleraar en evangelicale theoloog.

John Stott herinnert ons dat we aan de ene kant verleidt kunnen worden tot conformisme (kameleon-christen), en aan de andere kant verleidt kunnen worden tot escapisme. Escapisme is de neiging om uit de dagelijkse werkelijkheid te vluchten. Dat we bijvoorbeeld ons terugtrekken uit de wereld en niet meer willen bemoeien met alles wat er gebeurt in deze wereld, want wij denken dat de wereld zo slecht is en toch zal vergaan en wij hebben al een kaartje tot de hemel. Nee! Een discipel van Jezus moet zowel conformisme als escapisme vermijden. Heeft de Here Jezus niet gezegd in Johannes 17:15-19: “15Ik vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of U hen wilt beschermen tegen de duivel. 16Ze horen niet bij de wereld, zoals Ik niet bij de wereld hoor. 17Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. 18Ik zend hen naar de wereld, zoals U mij naar de wereld hebt gezonden. 19Ik heb Mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.

Wij zijn dus: ‘In de wereld, maar niet van de wereld’. Jezus wil niet dat God ons weghaalt uit de wereld. Hij zendt ons juist naar de wereld.  

Een discipel van Jezus moet anders leven. John Stott noemt dit: non-conformisme. Wees een discipel van Jezus die zich niet aanpast aan de wereld. Kijk bijvoorbeeld naar een boot. Het is geen probleem als de boot in het water is. Een boot is zodanig gebouwd en moet juist varen in het water om het doel, de bestemming te bereiken. Het probleem ontstaat pas als er water komt in de boot. Dan kan de boot zinken.

In Matteüs 5:13-14 roept Jezus Zijn volgelingen op om zout en licht te zijn van de wereld. “13Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. 14Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.”

Alleen als we functioneren als zoutend zout en lichtend licht, kunnen we tot zegen zijn voor deze wereld. 

De gelovigen moeten zich dus verzetten tegen de invloed van de huidige, zondige wereld die hen van God tracht te vervreemden. Daarentegen moeten zij zich laten veranderen ‘door de vernieuwing van hun gezindheid’.U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen … 

Het woord ‘veranderen’ is hetzelfde als metamorfose. Wij kunnen weer het beste een voorbeeld nemen uit de dierenwereld. Geen kameleon, maar een rups. Een rups ziet er misschien niet zo mooi of indrukwekkend uit, maar een rups kan een metamorfose meemaken tot een prachtige vlinder.

Wat een verandering is dat. De bodembewoner ‘rups’ weeft een cocon waarin hij zich helemaal inpakt. Binnenin die cocon vindt een prachtig groeiproces plaats, een metamorfose, waaruit een nieuw schepsel tevoorschijn komt: de vlinder. Eens was hij gebonden aan de grond, of dicht bij de grond, nu kan hij boven de aarde uitstijgen. Hij kan het leven bekijken vanuit de lucht, vanuit een heel ander perspectief.

Christenen horen metamorfose, verandering mee te maken in hun leven, zoals de rups die vlinder wordt. Of zoals Paulus zegt: van de oude mens naar de nieuwe mens. Van de oude schepping naar de nieuwe schepping.  

Wat is de belangrijke metamorfose, verandering in de gezindheid van een discipel van Jezus? Dat we niet meer leven volgens de wereldse denkwijze, namelijk: ‘ik-gericht’. Mijn naam, mijn wil, mijn koninkrijk. Een discipel van Jezus leeft anders. Niet meer ‘ik-gericht’, maar ‘Christus-gericht’. Het gaat in het leven om Zijn naam, Zijn wil, Zijn Koninkrijk. Een discipel van Jezus denkt zoals Jezus, denkt met de gedachten van Jezus. WWJD (What Would Jesus Do/ Wat zou Jezus doen)?

Een discipel van Jezus hoort tegencultuur te bieden aan deze wereld. In de wereld waar geldt: oog om oog, tand om tand, leven we zoals Jezus die zegt: heb je vijand lief. In de wereld waar hoogmoed heerst, leven we zoals Jezus die nederig is. In de wereld waar mensen geen respect hebben tegenover de autoriteit, leven we als christenen die het gezag gehoorzamen (Vgl. Romeinen 13:1). In de wereld waar de sterksten alles willen beheersen en materialisme het kernwoord is, leven we in geloof omziende naar de zwakken. In de wereld waar ethische kwesties wordt gerelativeerd, houden we vast aan Gods oorspronkelijke bedoeling in Zijn woord.

Hoe leef ik als disicpel van Jezus? Leef ik werkelijk vanuit die echte diepe verandering? Wat is mijn prioriteit? Wat doe ik met mijn vrije tijd? Wie zijn mijn vrienden? Hoe ga ik om met seksualiteit? Hoe leef ik in mijn huwelijk? Hoe voed ik mijn kinderen op? Hoe geef ik mijn geld uit? Hoe doe ik mijn werk? Hoe betrouwbaar ben ik voor de anderen? Zet ik mijn gaven in voor de naaste? Uiteindelijk gaat het bij al deze zaken om wat er van ons christen-zijn zichtbaar wordt. In concrete daden, je doen en je laten. Net als zout dat geproefd kan worden en licht dat gezien kan worden, kunnen de mensen om ons heen ons christen-zijn zien en proeven. Het gaat er niet om dat we volmaakt moeten zijn. Nee.

We worden meer en meer veranderd. Het meer en meer geeft aan dat het een levenslang proces is en ook dat op aarde het volmaakte einddoel niet wordt bereikt. We aanschouwen nu ‘als in een wazige spiegel’ - de gebrokenheid is steeds aanwezig. De volmaaktheid is voor later. Maar dit is wel een zeer hoopvol perspectief! (I Johannes 3:2 “Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen, want dan zien we Hem zoals Hij is.”)

Paulus zegt: pas je niet aan bij wat alle mensen doen. Maar word een ander mens, door uw gezindheid te vernieuwen! Dus door je innerlijk, je hart, te veranderen. Doe je dat zelf, kun je dat zelf? Ja, het is een keus die je zelf moet maken! Maar tegelijk zitten we hier in het hart van het werk van de Heilige Geest. Hij is de Heilige Geest die in jouw binnenste komt wonen. Die jouw leven tot een heilig offer maakt. En die jou van binnen vernieuwt, zuivert en reinigt. Zodat je vanuit dat diepste innerlijk gaat leven!

Een vernieuwde gezindheid hebben houdt verder in dat je beseft dat je samen met de andere gelovigen het ene lichaam van Christus vormt en samen geroepen om te dienen met de gaven die God ons geeft. Net als het lied dat we vaak zingen: ‘Samen in de naam van Jezus. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer.

Laten we even terug gaan naar de kameleon. Er is eens een experiment geweest met een kameleon, waarbij het diertje op een plaid van Schots geruite wol werd gelegd.

De kameleon kon de spanning van de wisselende kleurpatronen niet verdragen en spatte uiteen. Zo ervaren we ook een ondraaglijke spanning, geen rust en vrede als we leven als een kameleon-christen.

Wees een discipel van Jezus die durft tegen de stroom in te gaan. Ik geef het laatste voorbeeld uit de dierenwereld. Weet u welke vis de stroom volgt? Het antwoord is: een dode vis!

Een levende vis zwemt tegen de stroom in. Laten we groeien tot een discipel van Jezus die tegen de stroom durft in te gaan. Alleen op zo’n manier leven we werkelijk, kunnen we tot zegen zijn voor deze wereld en verheerlijken we Gods heilige naam.

 

Verdiepingsvragen:

  1. Herkent u in uw leven de verleiding van conformisme en escapisme? Welke van die twee heeft meer aantrekkingskracht op u?
  2. Wat betekent non-conformisme? Kunt u een figuur uit de Bijbel noemen die een voorbeeld is van het non-conformisme? Hoe past u het non-conformisme toe in uw dagelijksleven?
  3. Hoe heeft God levensverandering (metamorfose) of vernieuwing teweeggebracht in uw leven? Hoe ervaart u dit proces? In welk opzicht verlangt u naar meer levensverandering of vernieuwing in uw leven?
  4. "Een discipel van Jezus hoort tegencultuur te bieden aan deze wereld.’ Kunt u enkele voorbeelden noemen welke tegencultuur de Kerk wereldwijd in de loop van de geschiedenis heeft gegeven?
  5. Welke tegencultuur heeft deze wereld op dit moment hard nodig? Durft u, als een discipel van Jezus, tegen de stroom in te gaan? Wat is het doel hiervan?