Bijbellezing: Marcus 8:34-38

Geliefden broeders en zusters in den Here Jezus,

“Wat zijn de voorwaarden om een discipel van de Here Jezus te worden?’ is een van de thema’s van de prekenserie die gebaseerd is op het grote thema van de GKIN dit jaar. “Samen groeien als discipelen van Jezus Christus”. Dominee Linandi zal preken over het thema, “Vacature: Gezocht discipelen voor Jezus”, en dominee Marla preekt over het thema, “Hoe wij groeien als discipelen van Jezus”.

Van het hoofdthema van de GKIN dit jaar, “Samen groeien als discipelen van Jezus”’, zijn er op zijn minst twee zaken waar wij op moeten letten. 1. Dat wij discipelen zijn van Jezus. Onze status is niet alleen als een christen of als een gelovige, maar als een discipel. Dus onze band of relatie met de Here Jezus is een band tussen de Meester en de leerling/discipel. De tweede zaak is het “samen groeien”.

Een discipel worden betekent iemand die leert van zijn meester, zijn meester nadoen. Als discipel van Jezus  verdiepen wij ons niet alleen in alles wat door Jezus onderwezen wordt, maar wij zijn ook geroepen om Zijn levens als voorbeeld te nemen, opdat wij kunnen groeien of samen een klas hoger kunnen komen. Een belangrijke kwestie in het volgen van Jezus is dat  niet hoe lang wij een christen zijn of dat hoeveel wij hebben gegeven of doen voor de Here Jezus. Het kan dus zijn dat iemand al lang geleden is gedoopt en ijverig naar de kerk gaat, maar hoe staat het met zijn groei, in de betekenis van steeds volwassener worden in het geloof en het leren kennen van ons over de Here?.

Lee Champ is in zijn beschrijving, “Zuiver Discipelschap: Radicaal Christendom in een weerspannige wereld” schreef alsvolgt, “Jezus van Nazareth komt en vraagt altijd aan zijn dicipelen of zij Hem willen volgen, het is niet alleen “het aannemen/ontvangen” niet alleen maar “in Hem geloven”, niet alleen maar, “Hem aanbidden”, maar “Hem volgen van dichtbij!” Het dichtbij volgen van Jezus als discipel betekent dat wat door Jezus wordt beleefd (eigen maakt) wij ook moeten beleven (eigen maken) in dit leven.

Nog een ding dat belangrijk is wat betreft het discipel zijn van Jezus, dat om een discipel te worden van Jezus een keuze is. Jezus zegt tegen vele mensen en tegen Zijn discipelen, in Marcus 8:34, “Ieder mens die Mij wil volgen….” Dus hier zien wij, dat er zelfs geen erge dwang is in de kwestie om te volgen en discipel te worden van Jezus. De Here God dwingt ons nooit tot Zijn volk. Vervolgens hoe kiezen wij dan om een discipel te worden van de Here Jezus, wat zijn de voorwaarden daartoe?

Mogelijk vragen,wij ons af, goh, om Jezus te volgen en Zijn  discipel te worden moeten er toch  voorwaarden zijn? Broeders en zusters, die voorwaarden zijn belangrijk en nodig. Bijvoorbeeld als wij naar een school willen gaan om piloot of stewardes te worden, zijn er zeker voorwaarden. Zo is dat ook als je in een restaurant een meesterkok wil worden, zeker zijn er voorwaarden. Het is onmogelijk dat de eigenaar van een restaurant, temeer als je al bekend bent, zegt, “Wie wil mag werken als meesterkok in mijn restaurant.”

Wat zijn dan vervolgens de voorwaarden om Jezus te volgen en een discipel te worden? In vers 34 wordt gezegd, “Ieder die Mij volgt, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis dragen en Mij volgen. Volgens dit vers zijn er  3 voorwaarden om Jezus te volgen en een discipel te worden: zich verloochenen, het kruis opnemen en Hem volgen. Broeders en zusters zijn deze voorwaarden zwaar of niet?

De Here Jezus is niet net als een politicus die juist op campagne is en uitverkoop houdt van veel beloften. Straks is het schoolgeld en de onkosten voor behandeling gratis. Of als je straks een huis koopt is het niet nodig om een voorschot te betalen. Of de mensen bang maken, kies niet A, straks ga je naar de hel. De Here Jezus kan natuurlijk zeggen, “Wie Mij volgt, zal zeker naar de hemel gaan!” Er zullen zeker vele mensen zijn die daardoor aangetrokken worden om te volgen en een discipel te worden. Maar Jezus zegt, “Iedereen die Mij wil volgen:”

1. Moet zich verloochenen. Wat betekent zich verloochenen?

Vele mensen denken als je Jezus volgt en een discipel wordt zal het leven wel veiliger, vredevol en bevrijd zijn van allerlei soorten lijden. Bovendien zijn er bepaalde groepen die leren dat om een Christen te worden het betekent dat je automatisch gezegend wordt, succes hebt en gevrijwaard zal zijn van ziekte en lijden. Hun overtuiging is gebaseerd op dat onze Here God de almachtige is en in staat is om wat danook te doen. Het is waar dat de God die wij aanbidden een almachtige God is en in staat is om wat dan ook te doen. Maar betekent dat wat door God aan ons geschonken wordt, zaken zijn die ten voordele en alleen aangenaam en goed zijn?

De kwestie van het zich verloochenen is niet gemakkelijk om door ons gedaan te worden. Waarom? Jezelf verloochenen is niet hetzelfde als zelf verloochening. Zelfverloochening betekent een verbod van bepaalde soorten voeding en liefhebberij of bezittingen. Terwijl, zich verloochenen betekent jezelf onderwerpen aan de Here Jezus Christus, zodat wij geen recht en nog macht over onszelf hebben.

Zich verloochenen betekent dat wij overduidelijk “nee” zeggen tegen onze ambitie en tegen onze wil en het tegenovergestelde “ja” zeggen tegen Gods wil. Met andere woorden, ieder mens die Jezus wil volgen moet de focus van zijn leven veranderen: van zichzelf naar Gods wil.

Dit voorbeeld heeft Jezus ons gegeven. Juist toen Jezus geconfronteerd werd innerlijke moeilijkheden vanwege het kruis dat Hij voor ogen had. Jezus worstelde in gebed in de tuin van Getsemane. In Zijn gebed smeekte Hij of de drinkbeker van Hem afgenomen zou worden. (Mattheus 26:39) Maar aan het slot van het gebed gaf Jezus alles over aan de Vader, namelijk laat de wil van de Vader geschieden. In deze zaak plaatste Jezus de eigen wil onder de wil van de Vader. Jezus onderwierp de eigen wil aan die van de Vader.

De vraag is, waarom is het noodzakelijk  voor ons zich te verloochenen om een discipel van Chritus te worden? Omdat ons leven al bevuild is met zonden, zodat onze wil en verlangen niet meer overeenkomt met wat waar is en dat wat naar God’s wil is. Daarom om Christus te volgen worden wij gedwongen/vereist het om zich te verloochenen.

2. De tweede voorwaarde is “het kruis opnemen”. 

Het kruis opnemen betekent dat wij bereid zijn om het risico te nemen of dingen die niet prettig zijn, als gevolg van onze beslissing om de Here Jezus te volgen. Het kruis opnemen is de consequentie die wij moeten dragen om een discipel van de Here Jezus te worden. Op het moment dat wij besluiten om een discipel van Jezus te worden, kan het gebeuren dat wij geïsoleerd worden door onze familie en vrienden, of de relatie wordt verbroken met ons geliefde, wordt ontslagen van ons werk, of de inkomsten uit onze zaken  worden minder omdat wij eerlijk zijn en niet aan bedrog doen.

Sprekend over het kruis opnemen, hebben wij dikwijls een verkeerd begrip over deze term, “een doorn in het vlees” of “tengevolge van onze zonden of eigen fouten”. Inderdaad hebben alle drie de termen een element van lijden of moeilijkheden. Maar de betekenis en het begrip zijn verschillend. Het kruis opnemen is een lijden of een moeilijkheid die ondervonden wordt door de discipelen van Jezus omdat hun vrijwilligheid om het te dragen naar de waarheid Gods of in de naam van Jezus.

Hij wilde het bewust volbrengen. Er was geen element van dwang. Net als een missionaris die vrijwillig zijn veilige situatie in zijn land verlaat en vervolgens naar de binnenlanden gaat, in den vreemde en moeiten verblijft opdat de mensen de blijde boodschap mogen horen over het Evangelie van de Here. “De doorn in het vlees” is het lijden en moeiten die toegelaten worden door God die door een Christen  wordt ondervonden met als doel het beste voor de mens zelf. De Apostel Paulus wordt toegestaan een pijn te ervaren (doorn in het vlees) opdat hij zich bewust wordt van zijn zwakte en zijn beperktheid en voortdurend te leven steunend op of afhankelijk van God den Here. (2 Kor. 12:7-10)

Maar er is een tijd, dat de Christen lijden en moeiten ervaart als gevolg van zijn eigen fouten of zonden. Het mag duidelijk zijn, dat dit niet wordt bedoeld met “kruis” of

“doorn”. Maar dit vormt de logische consequentie en een logisch gevolg van onze daden.

Zoals ziek worden tengevolge van onze levenswijze.

“Het kruis opnemen” is de kern van het Evangelie dat door Jezus werd onderwezen, in de taal van de Apostel Paulus “het kruis dragen” is: “Ik ben reeds gekruisigd met Christus” maar ik leef niet meer mijzelf, maar het is Christus die in mij leeft” (Gal 2: 19-20) Dus op een geestelijke manier vormt het kruis van Christus  een symbool van het lijden, de dood, de verachting, bespotting, als ook verloochening. Jezus Christus weigert en vermijdt het lijden niet dat Hij moet ondergaan. In de visie van Christus is het lijden als discipel niet een schande of een smet maar vormt een verheerlijking (Mattheus 5: 11-12)

Jezus Christus onderging dit alles vrijwilllig, gekruisigd worden, begraven worden, en opgestaan om ons van de zonden te verlossen, waardoor ieder mens die zelf zijn kruis opneemt omdat Jezus zeker hetzelfde ondervond zoals de Meester, Jezus Christus, dat is het zuivere kenmerk van een discipel van Christus, hetzelfde zoals hun meester.

Wij moeten allemaal ons respectievelijke kruis opnemen. “Het kruis” moet worden opgenomen zoals wordt geattendeerd door een Japanse theoloog Kosuke Koyama, dat er geen handvat of een grip aan het kruis zit (No handle on the cross). Vrijwillig het kruis dragen als discipel van Jezus is niet alleen soms of tijdelijk, maar iedere dag. Dat betekent, zolang wij nog leven op deze wereld, moeten wij leven voor Christus en tot een zegen worden voor onze naasten.

3. De 3e voorwaarde is “Volg Mij”.

“Volg Mij” met deze korte zin nodigt de Here Jezus uit waardoor het leven van vele mensen veranderd. Wat betekent, “Volg Mij”. De Here Jezus roept Zijn discipelen op om achter Hem  aan te gaan. Wat betekent achter iemand aan gaan? In de cultuur van het Midden – Oosten in die tijd, ging een discipel letterlijk achter zijn meester aan, zowel tijdens het lopen als ten tijde van het berijden van de ezel.

In de gedachten van het volk van Israel ten tijde van het Oude Testament, volgde iemand of wandelde iemand achter iemand aan betekent vergezellen, gehoorzaamheid, liefhebben, zich overgeven aan en zich toewijden aan. Iemand volgen betekent ons leven overgeven aan die persoon met alle gevolgen en risico’s. Inderdaad volgen of iemand achterna gaan heeft zeker gevolgen of invloed. Ons leven zal zeker veranderen en die verandering hangt af van wie wij volgen.

Als wij achter de Here Jezus aangaan en Hem achterna lopen, zal ons leven of je het wilt of niet veranderen, omdat de Here Jezus een stijl van leven heeft die echt uniek is. De prioriteit en orientatie van het leven van Jezus is uniek. Daarom, als wij achter Jezus aanlopen, of je het wilt of niet willen wij ook leren te veranderen datgene nodig het voornaamste is voor ons leven, om vervolgens te gaan begrijpen wat het voornaamste is voor de Here Jezus..

Door Jezus te volgen, verandert de richting van ons leven. Wij leren te wandelen overeenkomstig de richting van het leven van de Here Jezus. Door de Here Jezus te volgen, of je wilt of niet zullen wij veranderen. Maar denk eraan, dat een verandering niet wordt ge-eist. De Here Jezus eist nooit opdat wij veranderen. De Here Jezus nodigt ons uit om achter Hem aan te gaan, en als wij dan achter Hem aan gaan, of je wilt of niet zullen wij veranderen.

Broeders en zuster, Geliefden in de Here Jezus,

Misschien dat een groot deel van ons weet dat Basuki Cahaya Purnama alias Ahok verslagen werd in de 2e Gouverneursverkiezing. Vele mensen waren verdrietig, huilden en waren teleurgesteld omdat Ahok niet opnieuw werd gekozen. Paar maanden geleden, in het stadhuis in Jakarta, de plaats waar Ahok de taak heeft als Gouverneur, was het vol met manden met bloemen. (Foto)

Wat zijn de voorwaarden om een discipel van Jezus te worden?
Bijbellezing: Marcus 8:34-38 
 
 
Geliefden broeders en zusters in den Here Jezus,
 
“Wat zijn de voorwaarden om een discipel van de Here Jezus te worden?’ is een van de thema’s van de prekenserie die gebaseerd is op het grote thema van de GKIN dit jaar. “Samen groeien als discipelen van Jezus Christus”. Dominee Linandi zal preken over het thema, “Vacature: Gezocht discipelen voor Jezus”, en dominee Marla preekt over het thema, “Hoe wij groeien als discipelen van Jezus”.
 
Van het hoofdthema van de GKIN dit jaar, “Samen groeien als discipelen van Jezus”’, zijn er op zijn minst twee zaken waar wij op moeten letten. 1. Dat wij discipelen zijn van Jezus. Onze status is niet alleen als een christen of als een gelovige, maar als een discipel. Dus onze band of relatie met de Here Jezus is een band tussen de Meester en de leerling/discipel. De tweede zaak is het “samen groeien”.
 
Een discipel worden betekent iemand die leert van zijn meester, zijn meester nadoen. Als discipel van Jezus  verdiepen wij ons niet alleen in alles wat door Jezus onderwezen wordt, maar wij zijn ook geroepen om Zijn levens als voorbeeld te nemen, opdat wij kunnen groeien of samen een klas hoger kunnen komen. Een belangrijke kwestie in het volgen van Jezus is dat  niet hoe lang wij een christen zijn of dat hoeveel wij hebben gegeven of doen voor de Here Jezus. Het kan dus zijn dat iemand al lang geleden is gedoopt en ijverig naar de kerk gaat, maar hoe staat het met zijn groei, in de betekenis van steeds volwassener worden in het geloof en het leren kennen van ons over de Here?.
 
Lee Champ is in zijn beschrijving, “Zuiver Discipelschap: Radicaal Christendom in een weerspannige wereld” schreef alsvolgt, “Jezus van Nazareth komt en vraagt altijd aan zijn dicipelen of zij Hem willen volgen, het is niet alleen “het aannemen/ontvangen” niet alleen maar “in Hem geloven”, niet alleen maar, “Hem aanbidden”, maar “Hem volgen van dichtbij!” Het dichtbij volgen van Jezus als discipel betekent dat wat door Jezus wordt beleefd (eigen maakt) wij ook moeten beleven (eigen maken) in dit leven.
 
Nog een ding dat belangrijk is wat betreft het discipel zijn van Jezus, dat om een discipel te worden van Jezus een keuze is. Jezus zegt tegen vele mensen en tegen Zijn discipelen, in Marcus 8:34, “Ieder mens die Mij wil volgen….” Dus hier zien wij, dat er zelfs geen erge dwang is in de kwestie om te volgen en discipel te worden van Jezus. De Here God dwingt ons nooit tot Zijn volk. Vervolgens hoe kiezen wij dan om een discipel te worden van de Here Jezus, wat zijn de voorwaarden daartoe?
 
Mogelijk vragen,wij ons af, goh, om Jezus te volgen en Zijn  discipel te worden moeten er toch  voorwaarden zijn? Broeders en zusters, die voorwaarden zijn belangrijk en nodig. Bijvoorbeeld als wij naar een school willen gaan om piloot of stewardes te worden, zijn er zeker voorwaarden. Zo is dat ook als je in een restaurant een meesterkok wil worden, zeker zijn er voorwaarden. Het is onmogelijk dat de eigenaar van een restaurant, temeer als je al bekend bent, zegt, “Wie wil mag werken als meesterkok in mijn restaurant.”
 
Wat zijn dan vervolgens de voorwaarden om Jezus te volgen en een discipel te worden? In vers 34 wordt gezegd, “Ieder die Mij volgt, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis dragen en Mij volgen. Volgens dit vers zijn er  3 voorwaarden om Jezus te volgen en een discipel te worden: zich verloochenen, het kruis opnemen en Hem volgen. Broeders en zusters zijn deze voorwaarden zwaar of niet?
 
De Here Jezus is niet net als een politicus die juist op campagne is en uitverkoop houdt van veel beloften. Straks is het schoolgeld en de onkosten voor behandeling gratis. Of als je straks een huis koopt is het niet nodig om een voorschot te betalen. Of de mensen bang maken, kies niet A, straks ga je naar de hel. De Here Jezus kan natuurlijk zeggen, “Wie Mij volgt, zal zeker naar de hemel gaan!” Er zullen zeker vele mensen zijn die daardoor aangetrokken worden om te volgen en een discipel te worden. Maar Jezus zegt, “Iedereen die Mij wil volgen:”
 
1.Moet zich verloochenen. Wat betekent zich verloochenen?
Vele mensen denken als je Jezus volgt en een discipel wordt zal het leven wel veiliger, vredevol en bevrijd zijn van allerlei soorten lijden. Bovendien zijn er bepaalde groepen die leren dat om een Christen te worden het betekent dat je automatisch gezegend wordt, succes hebt en gevrijwaard zal zijn van ziekte en lijden.
 
Hun overtuiging is gebaseerd op dat onze Here God de almachtige is en in staat is om wat danook te doen. Het is waar dat de God die wij aanbidden een almachtige God is en in staat is om wat dan ook te doen. Maar betekent dat wat door God aan ons geschonken wordt, zaken zijn die ten voordele en alleen aangenaam en goed zijn?
 
De kwestie van het zich verloochenen is niet gemakkelijk om door ons gedaan te worden. Waarom? Jezelf verloochenen is niet hetzelfde als zelf verloochening. Zelfverloochening betekent een verbod van bepaalde soorten voeding en liefhebberij of bezittingen. Terwijl, zich verloochenen betekent jezelf onderwerpen aan de Here Jezus Christus, zodat wij geen recht en nog macht over onszelf hebben. 
 
 
Zich verloochenen betekent dat wij overduidelijk “nee” zeggen tegen onze ambitie en tegen onze wil en het tegenovergestelde “ja” zeggen tegen Gods wil. Met andere woorden, ieder mens die Jezus wil volgen moet de focus van zijn leven veranderen: van zichzelf naar Gods wil.
 
Dit voorbeeld heeft Jezus ons gegeven. Juist toen Jezus geconfronteerd werd innerlijke moeilijkheden vanwege het kruis dat Hij voor ogen had. Jezus worstelde in gebed in de tuin van Getsemane. In Zijn gebed smeekte Hij of de drinkbeker van Hem afgenomen zou worden. (Mattheus 26:39) Maar aan het slot van het gebed gaf Jezus alles over aan de Vader, namelijk laat de wil van de Vader geschieden. In deze zaak plaatste Jezus de eigen wil onder de wil van de Vader. Jezus onderwierp de eigen wil aan die van de Vader.
 
 
De vraag is, waarom is het noodzakelijk  voor ons zich te verloochenen om een discipel van Chritus te worden? Omdat ons leven al bevuild is met zonden, zodat onze wil en verlangen niet meer overeenkomt met wat waar is en dat wat naar God’s wil is. Daarom om Christus te volgen worden wij gedwongen/vereist het om zich te verloochenen.
 
2. De tweede voorwaarde is “het kruis opnemen”. Het kruis opnemen betekent dat wij bereid zijn om het risico te nemen of dingen die niet prettig zijn, als gevolg van onze beslissing om de Here Jezus te volgen. Het kruis opnemen is de consequentie die wij moeten dragen om een discipel van de Here Jezus te worden. Op het moment dat wij besluiten om een discipel van Jezus te worden, kan het gebeuren dat wij geïsoleerd worden door onze familie en vrienden, of de relatie wordt verbroken met ons geliefde, wordt ontslagen van ons werk, of de inkomsten uit onze zaken  worden minder omdat wij eerlijk zijn en niet aan bedrog doen. 
 
Sprekend over het kruis opnemen, hebben wij dikwijls een verkeerd begrip over deze term, “een doorn in het vlees” of “tengevolge van onze zonden of eigen fouten”. Inderdaad hebben alle drie de termen een element van lijden of moeilijkheden. Maar de betekenis en het begrip zijn verschillend. Het kruis opnemen is een lijden of een moeilijkheid die ondervonden wordt door de discipelen van Jezus omdat hun vrijwilligheid om het te dragen naar de waarheid Gods of in de naam van Jezus.
 
Hij wilde het bewust volbrengen. Er was geen element van dwang. Net als een missionaris die vrijwillig zijn veilige situatie in zijn land verlaat en vervolgens naar de binnenlanden gaat, in den vreemde en moeiten verblijft opdat de mensen de blijde boodschap mogen horen over het Evangelie van de Here. “De doorn in het vlees” is het lijden en moeiten die toegelaten worden door God die door een Christen  wordt ondervonden met als doel het beste voor de mens zelf. De Apostel Paulus wordt toegestaan een pijn te ervaren (doorn in het vlees) opdat hij zich bewust wordt van zijn zwakte en zijn beperktheid en voortdurend te leven steunend op of afhankelijk van God den Here. (2 Kor. 12:7-10) 
 
Maar er is een tijd, dat de Christen lijden en moeiten ervaart als gevolg van zijn eigen fouten of zonden. Het mag duidelijk zijn, dat dit niet wordt bedoeld met “kruis” of 
“doorn”. Maar dit vormt de logische consequentie en een logisch gevolg van onze daden. 
Zoals ziek worden tengevolge van onze levenswijze.
 
“Het kruis opnemen” is de kern van het Evangelie dat door Jezus werd onderwezen, in de taal van de Apostel Paulus “het kruis dragen” is: “Ik ben reeds gekruisigd met Christus” maar ik leef niet meer mijzelf, maar het is Christus die in mij leeft” (Gal 2: 19-20) Dus op een geestelijke manier vormt het kruis van Christus  een symbool van het lijden, de dood, de verachting, bespotting, als ook verloochening. Jezus Christus weigert en vermijdt het lijden niet dat Hij moet ondergaan. In de visie van Christus is het lijden als discipel niet een schande of een smet maar vormt een verheerlijking (Mattheus 5: 11-12) 
 
Jezus Christus onderging dit alles vrijwilllig, gekruisigd worden, begraven worden, en opgestaan om ons van de zonden te verlossen, waardoor ieder mens die zelf zijn kruis opneemt omdat Jezus zeker hetzelfde ondervond zoals de Meester, Jezus Christus, dat is het zuivere kenmerk van een discipel van Christus, hetzelfde zoals hun meester.
 
Wij moeten allemaal ons respectievelijke kruis opnemen. “Het kruis” moet worden opgenomen zoals wordt geattendeerd door een Japanse theoloog Kosuke Koyama, dat er geen handvat of een grip aan het kruis zit (No handle on the cross). Vrijwillig het kruis dragen als discipel van Jezus is niet alleen soms of tijdelijk, maar iedere dag. Dat betekent, zolang wij nog leven op deze wereld, moeten wij leven voor Christus en tot een zegen worden voor onze naasten.
 
3. De 3e voorwaarde is “Volg Mij”. “Volg Mij” met deze korte zin nodigt de Here Jezus uit waardoor het leven van vele mensen veranderd. Wat betekent, “Volg Mij”. De Here Jezus roept Zijn discipelen op om achter Hem  aan te gaan. Wat betekent achter iemand aan gaan? In de cultuur van het Midden – Oosten in die tijd, ging een discipel letterlijk achter zijn meester aan, zowel tijdens het lopen als ten tijde van het berijden van de ezel.
 
 
In de gedachten van het volk van Israel ten tijde van het Oude Testament, volgde iemand of wandelde iemand achter iemand aan betekent vergezellen, gehoorzaamheid, liefhebben, zich overgeven aan en zich toewijden aan. Iemand volgen betekent ons leven overgeven aan die persoon met alle gevolgen en risico’s. Inderdaad volgen of iemand achterna gaan heeft zeker gevolgen of invloed. Ons leven zal zeker veranderen en die verandering hangt af van wie wij volgen.
 
Als wij achter de Here Jezus aangaan en Hem achterna lopen, zal ons leven of je het wilt of niet veranderen, omdat de Here Jezus een stijl van leven heeft die echt uniek is. De prioriteit en orientatie van het leven van Jezus is uniek. Daarom, als wij achter Jezus aanlopen, of je het wilt of niet willen wij ook leren te veranderen datgene nodig het voornaamste is voor ons leven, om vervolgens te gaan begrijpen wat het voornaamste is voor de Here Jezus.. 
 
Door Jezus te volgen, verandert de richting van ons leven. Wij leren te wandelen overeenkomstig de richting van het leven van de Here Jezus. Door de Here Jezus te volgen, of je wilt of niet zullen wij veranderen. Maar denk eraan, dat een verandering niet wordt ge-eist. De Here Jezus eist nooit opdat wij veranderen. De Here Jezus nodigt ons uit om achter Hem aan te gaan, en als wij dan achter Hem aan gaan, of je wilt of niet zullen wij veranderen.
 
Broeders en zuster, Geliefden in de Here Jezus, 
 
Misschien dat een groot deel van ons weet dat Basuki Cahaya Purnama alias Ahok verslagen werd in de 2e Gouverneursverkiezing. Vele mensen waren verdrietig, huilden en waren teleurgesteld omdat Ahok niet opnieuw werd gekozen. Paar maanden geleden, in het stadhuis in Jakarta, de plaats waar Ahok de taak heeft als Gouverneur, was het vol met manden met bloemen.
 
 
Merkwaardig is dat degene die wint gewoonlijk de manden met bloemen ontvangt, maar juist dit was voor de verliezer.
 
Als mede-gelovigen zagen wij een buitengewone getuigenis van de mens Ahok. Hij doorloopt zijn leven werkelijk als een zuiver discipel van Christus. Ofschoon gehaat, belasterd, uitgescholden door vele mensen, was hij niet bang om aldoor te arbeiden voor het volk. Ahok was ook nooit verlegen om te erkennen dat hij een Christen is en een volgeling van Christus. In het pleidooi of verdediging in de rechtbank schroomde hij niet om met moed te getuigen en zelfs zijn pleidooi de titel gaf: “Alhoewel belasterd, dienen”.
 
Hij zit nu in de gevangenis.
 
Toen de schoonouders aan Ahok vroegen om een kogelvrijvest te gebruiken, bang dat er mensen waren die hem neer zullen schieten. Ahok zei, “niet nodig”. Als hij inderdaad gedood moet worden doordat hij neergeschoten zou worden door iemand, zou hij dat inderdaad aanvaarden als de wil van God. Zelfs citeerde hij de uitspraak van de Apostel Paulus dat de dood gewin is. (Fillipi 1:21) Maar als het volgens Ahok inderdaad zijn tijd niet zou zijn en niet naar Gods wil, was hij ervan overtuigd dat God hem zal beschermen.
 
Opnieuw terug naar het thema van de preek over de “voorwaarden om een discipel van Jezus te worden”. Wij hebben al gehoord over de 3 voorwaarden die door de Here Jezus naar voren worden gebracht. Zich verloochenen, het kruis opnemen en Hem volgen. Wel, kunnen wij de voorwaarden vervullen die door de Here Jezus naar voren worden gebracht? Eerlijk gezegd moeten wij belijden, nee! Inclusief ook Ahok. Er is niemand onder ons die in staat is om de door de Here Jezus genoemde voorwaarden te vervullen.
 
Dus inderdaad, het is voor ons niet mogelijk om de voorwaarden te vervullen en een discipel van Jezus te worden. Maar denk aan wat de Here Jezus zegt in Lucas 18:27, Wat bij de mens niet mogelijk is, is bij God mogelijk. Ja, God zelf maakt het voor ons mogelijk om te aanvaarden om Zijn discipel te worden. De genade Gods maakt het mogelijk dat dit gebeurd. Als wij een discipel worden van de Here Jezus is dat niet vanwege dat wij de voorwaarden vervullen, maar omdat Hij Zijn genade over ons uitstort. En dat betekent ook dat als wij Hem nog kunnen volgen en de Here Jezus dienen tot nu toe, dat het een Gods genade is. God zegene ons allen.
 
Vragen voor discussie:
  1. Waarom worden we discipelen van Jezus genoemd?
  2. Wat is uniek aan de discipelen van Jezus?
  3. Maak een lijst van de drie voorwaarden om een discipel van Jezus te zijn.
  4. Wat is volgens u de moeilijkste van de drie voorwaarden? Waarom?
  5. Wat zijn de uitdagingen om vandaag een discipel van Jezus te zijn?