Amsteveen, 14 september 2014
 
Bijbellezing: Deuteronomium 6:4-9
 
Geliefde  broeders en zusters en hen die de Here Jezus liefhebben,
In het boek “gelukkig zaaien” wordt verteld over een kind dat met grote haast een predikant verzocht om naar het huis te komen om te bidden voor een zieke. Omdat het zo te horen om een zieke ging, gingen de predikant en het kind snel op pad. Toen zij op de plaats van bestemming aankwamen was de predikant enigszins teleurgesteld omdat bleek dat niet een mens ziek was ,maar een poesje. 
De predikant was een beetje geirriteerd en dacht dat er een spelletje met hem gespeeld werd. Hoe bestaat het, dat een poes ziek is moet er een predikant worden geroepen. Maar de predikant wilde het kind niet teleurstellen. Te meer omdat hij werd gevraagd om te bidden voor het geliefde en beklagenswaardige poesje. Daarom ging de predikant naar het poesje toe terwijl die daar ziek lag te zijn, en bad, “Hallo poesje, als je wilt leven, leef dan; als je dood wilt gaan, ga dan maar dood. Amen.”
Nadat de predikant klaar was met het gebed voor het geliefde en beklagenswaardige poesje, voelde het kind zich blij. En het bleek, dat het gebed van de predikant naar het scheen ”effect” had. (het werkte goed). En enkele dagen nadat gebeden was, het geliefde en beklagenswaardige poesje van het kind was genezen. En als gebaar van dankbaarheid maakte het kind een mooie tekening voor de predikant.
Toen ging het kind naar het huis van de predikant om het  resultaat van de tekening te laten zien. Toen het aankwam bij het huis van de predikant bleek dat het huis stil en verlaten was. Het kind probeerde een paar keer op de deur  te kloppen. Daarna was de enigszins verzwakte stem van de predikant te horen omdat hij juist ziek was. Het kind vroeg, mag ik eventjes binnenkomen dominee. Natuurlijk mijn kind, kom binnen. Hier dominee, ik heb een door mij gemaakte tekening meegenomen. Deze tekening is voor de dominee als dank voor het genezen zijn van de poes door het zegenrijke gebed van de dominee. De dominee was blij over het ontvangen van het tekening en sprak zijn dank uit.. 
Echter voordat het kind afscheid  nam, vroeg het oprecht, “dominee, mag ik bidden voor U die juist ziek is?” vroeg het kind in alle oprechtheid, “Oh natuurlijk mag dat , mijn kind”, antwoordde de predikant. En in alle ernst en waarachtigheid bad het kind, “Zeg, meneer de dominee, als u wilt leven, leef dan, als u wilt sterven, sterf dan. Amen.”
 
Broeders en zusters die de Here Jezus liefhebben,
Dit verhaal vormt een voorbeeld om te laten zien dat een kind is dat snel leert. (snelle leerling) en snel kan nadoen, immiteren. Eigenlijk kan ieder kind gemakkelijk voorbeelden opnemen en vlug leren van de voorbeelden die hij ziet.
Als ouders zijn wij een voorbeeld of een model voor onze kinderen. Niet alleen wat we zeggen, maar ook de houding en wat we dagelijks doen kan worden waargenomen, geobserveerd en gemakkelijk worden nagedaan door de kinderen. Het voorbeeld van de ouders hebben een sterke aantrekkingskracht voor de kleine kinderen.
En de kinderen hebben de realiteit van het dagelijks leven nodig van ons als ouders. Thuis zien de kinderen wie we eigenlijk zijn. Daarom moeten wij goed opletten op hetgeen wij zeggen alsook welke stappen wij doen opdat wij geen verkeerd voorbeeld of model staan voor wat slecht is voor onze kinderen. 
 
Broeders en zusters, er is in het Engels een uitdrukking, “Een kind is de vader van een mens”. (Een kind is eigenlijk de vader van de mens) Dat betekent, hoe het de mens later vergaat hangt erg af van de kwaliteit van het leven van het kind nu. Opvoedingsdeskundigen zeggen dat de eerste 5 jaren in het leven van een kind erg crusiaal zijn omdat het daar voor 70-80% de persoonlijkheid vormt van het kind. 
Daarom broeders en zusters is de opvoeding erg belangrijk voor het kind in het nu die straks zijn toekomst zal bepalen. Spreuken 22:6 dat wij zojuist lazen legt hier ook de nadruk hierop, er wordt gezegd, “leer de jongeren de gepaste wegen zodat zij daar in hun ouderdom niet van af zullen wijken.” Broeders en zusters, dit vers legt de nadruk op en wordt uitgelegd dat kinderen van verstandige, gelovige en toegewijde christelijke ouders niet zullen verdwalen. 
Dus is het net alsof er een goddelijke waarborg is dat kinderen kunnen worden geprogrammeerd door hun ouders. Maar dat wordt niet gezegd door veel Bijbelexegeten over dit vers. Als wij het gehele boek Spreuken bestuderen kan de conclusie worden getrokken dat de schrijver van het boek Spreuken nooit de bedoeling heeft gehad om te zeggen dat het vers een absolute belofte van God was, maar een grote mogelijkheid inhield wanneer wij het kind in waarheid opvoeden  en daardoor in hun ouderdom daar niet van af zullen wijken.
 
Broeders en zusters, als ouders is het in de huidige tijd niet gemakkelijk om een voorbeeld te zijn voor onze kinderen. Er zijn ook veel uitdagingen. De invloed van de omgang met elkaar en de omgeving buitenshuis zijn niet goed, zijn ook groot, temeer ook de negatieve invloed van het bekijken van of verleidingen van de elektronische media die ook de ontwikkeling beïnvloeden van het kind.
 
Broeders en zusters die de Here Jezus liefhebben,
Wij moeten er aan denken dat de kinderen  ons toevertrouwd zijn, wij zijn niet de eigenaren, maar zij zijn ons toevertrouwd en wordt toevertrouwd door de Here om ouders te worden voor onze kinderen. Vanwege het ons in bewaring gegeven zijn (van onze kinderen) moeten wij verantwoordelijkheid nemen voor de kinderen die ons geschonken zijn. Is het niet alleen maar tot eer van God als ons de gelegenheid wordt gegeven om op te voeden, te verzorgen en groot te brengen van de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd?
 
Broeders en zusters, misschien als ouders zijnde hebben wij dikwijls hoofdpijn en frustraties door onze kinderen? Er zijn niet weinig ouders die stress voelen op het moment dat zij kinderen tegenover zich vinden of in het grootbrengen. Maar als wij ons bewust zijn dat kinderen door de Here ons toevertrouwd zijn moeten wij als ouders zien en leren van de “gebruikershandleiding” van de eigenaar, namelijk de Here God. Wij moeten opvoeden, verzorgen, leiden overeenkomstig hetgeen de Here wil en niet zoals wij als ouders zouden willen.
 
Geliefde broeders en zusters die de Here Jezus liefhebben,
Wij zijn God dankbaar dat in regio Amstelveen dit jaar opnieuw een “maand van het gezin” mag plaatsvinden. In het bijzonder het thema van vandaag herinnert ons eraan als ouders verantwoordelijk te zijn voor de opvoeding van onze kinderen. Van het Bijbelgedeelte Deuteronomium 6:4-9 kunnen wij enkele zaken leren over de verantwoordelijkheid voor ons als ouders.
1. Voordat wij principes aan onze kinderen leren, moeten die principes eerst in het hart van ouders worden geplant. (een voorbeeld zijn in het leven of model staan voor) Wij worden mogelijk geen voorbeeld of we staan niet model voor onze kinderen zonder dat wij met God gaan. Er is een boek getiteld, “ Maak God reeel voor je kinderen” (maak God werkelijkheid voor onze kinderen). In het boek wordt gezegd dat, “Wij kunnen onmogelijk iets geven wat wij niet hebben” en “het is onmogelijk God een werkelijkheid te laten zijn  in het leven van onze kinderen behalve als de Here God een werkelijkheid is in ons leven”. 
Hoe is het dat wij in staat zijn om onze kinderen te vullen met ware zuivere christelijke waarheid als wij het zelf niet uitstralen en worden gevuld door die waarheid. Als wij willen dat onze kinderen gehoorzaam zijn en getrouw aan ons moeten wij een voorbeeld zijn aan hen dat wij als ouders, dichtbij, gehoorzaam en getrouw zijn aan de Here God.
Slechts als wij de Heere liefhebben met geheel ons hart zullen wij in staat zijn om lief te hebben en een hart te hebben alsook een voorbeeld te zijn jegens onze kinderen. Uit liefde te handelen en de Here God na te volgen op onze weg en worstelingen in het huiselijk leven, zodat de kinderen kunnen ervaren de aanwezigheid van de werkelijkheid van Here God door ons leven en ons voorbeeld.
 
2. Maak bekend en deel hetgeen belangrijk is voor onze kinderen. In vers 4 kunnen wij leren dat het erg belangrijk is een belijdenis te hebben of een denkraam dat luidt, “De Here is onze God, de Here God is een enig God (4) om te worden gehoord door de kinderen Israels”. Zij worden steeds onderwezen en herhaald dat alleen God aanbeden moet worden en geen andere goden. De Here God is erg belangrijk in hun leven.
Als ouders willen wij natuurlijk het beste geven aan onze kinderen opdat zij succesvol kunnen zijn in dit leven. Als wij geloven en ervan overtuigd zijn dat de Here Jezus het belangrijkste en het waardevolste is in ons leven. Waarom zouden wij dan de Here Jezus niet bekendmaken en delen in ons leven met onze kinderen?  Opdat zij ook weten wat het belangrijkste en het waardevolste is in dit leven. Deze taak  moet (eigenlijk) prioriteit worden/hebben in ons leven als christelijke ouders voor onze kinderen.
 
3. Het vervlechten, het verweven van een relatie is belangrijker dan geboden en of voorschriften. In vers 5 wordt gezegd, “Heb de Here uw God lief met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw vermogen/kracht’. Wij als ouders zijn al gewoon om thuis veel geboden en verboden van kracht te laten zijn voor onze kinderen: Je mag dit niet of doe dat niet. Een gebod of verbod is zeker goed bedoeld, maar verandert het hart niet. De relatie of de band die zijn basis heeft in de liefde van God verandert en motiveert het hart van iemand. De liefde van God kan maken dat iemand doet hetgeen niet afgedwongen kan worden door een wet. De kracht van de liefde Gods is buitengewoon.
 
Ooit was er een onderzoek dat uitgevoerd werd door een docent sociologie in de Verenigde Staten van Amerika over 200 jongelui die in een arme, smerig buurtje van Baltimore woonden. Hun leven was erg moeilijk en moeizaam. Wat bleek na 25 jaar, een deel van de kinderen namelijk 176 personen waren succesvol in hun leven. Er waren er die dokter waren geworden, advocaat, bedrijfsleider enzovoorts. De sleutel van hun succes was: zij werden geleid en opgevoed door onderwijzers die een liefdevol hart hadden voor hun leerlingen.   
 
Broeders en zusters die de Here Jezus liefheeft,
Laten wij als ouders of als een oudere generatie, geroepen zijnom  een voorbeeld te geven of model staan voor de kinderen of de jongere generatie, niet met geboden of verboden, maar met een vervlechten, een verweven van relaties of banden die vervuld zijn van liefde, opdat zij zelf (in de kinderen)  zien en ervaren de liefde Gods die concreet en feitelijk is door het getuigenis in ons dagelijks leven als christelijke ouders.
De Here God zegene ons allen. Amen.