Prekenserie ‘Koinonia’ in het kader van jaarthema 2014 ‘Bewustwording van GKIN als kerk’

Schriftlezingen : II Kronieken 7:11-16 en Matteüs 6: 5-13
 
Geliefde gemeente in de Here,
Wat is een bijzonder kenmerk en de manier van leven van de eerste gemeenten? Nadat Jezus werd opgewekt en naar de Hemel was opgevaren door God den Vader, ontmoeten en baden de eerste gemeenten altijd tesamen. (Handelingen 2:42) Hun gebeden waren persoonlijk die  verenigd werden in een gezamenlijk gebed tot de Heer. Zo werd hun gebed een gebed van de gemeente.    
Aldus zijn de persoonlijke gebeden belangrijk zodat het erg vreemd is als er een gemeente is die op dat moment vraagt om te bidden antwoordde, “Sorry, mijnheer…, maar ik kan niet bidden”  of “Ah,… Mijnheer de dominee bid maar, ik kan niet zo spontaan bidden” en andere antwoorden, “ Ik ben er nog niet klaar voor!” of “Sorry, ik heb kiespijn, mijnheer!”… van belang is dat er dus redenen zijn om niet te hoeven bidden. Wel,… dat is vreemd nietwaar! 
Als wij bidden is dat te vergelijken als een ademhaling voor een Christen om te leven daarmee is het dus erg vreemd als wij antwoorden, “Ik kan niet bidden, mijnheer de dominee!” dat heeft niet dezelfde betekenis als wij zeggen, “Ik kan niet ademhalen, mijnheer de dominee!... Wel, is dat niet gevaarlijk als wij als individu binnen de gemeente niet geestelijk kunnen ademhalen. Het is nodig dat voor de gemeente die niet kan bidden een  eerste hulp wordt bereid. Waar of niet? Laten wij zien wat er in de EHBO kist zit. 
 
Eerste hulp: Als wij de moed hebben om God te ontmoeten als onze Vader, is het gebed daarmee een communicatiemiddel voor ons met God. 
De Here Jezus zegt zelf, “….zeg in uw gebed geen onzinnige dingen zoals de gewoonte is van de mens die God niet kent. Zij denken dat vanwege de veelheid van woorden hun gebed zal worden verhoord.” (Math. 6:7)
Als wij ons bewust zijn dat wij niet met mooie woorden kunnen bidden is het nodig dat hij bidt met eenvoudige woorden in een aangenaamheid die die broeder/zuster zelf uitspreekt. Dat gebed is een uitdrukking van het hart van het individu tot de Here. Als het hart zich niet aangenaam voelt, stop met het gebed en begin opnieuw bij het begin. 
 
De tweede hulp: Wat moet er eigenlijk gebeuren voor en na het bidden? Het is duidelijk dat de Here wil dat wij ons leven bekeren voordat wij bidden.
Evenals wat wordt aangereikt door de Here aan Salomo in een verschijning, “Als Ik de Hemel toesluit, zodat er geen regen zal zijn en als Ik de sprinkhanen gebiede om de opbrengst van de aarde te verteren, en als Ik de pest loslaat onder het volk, en Mijn volk over dewelken Mijn naam wordt genoemd, zichzelf verootmoedigt, en bidt en zoeken Mijn aangezicht, en zich bekeren van hun boze wegen, zo zal Ik uit de Hemel horen en hun zonden vergeven, en hun land herstellen/genezen.” (2 Kronieken 7:13-14) 
 
De achtergrond van de geschiedenis is als volgt: dit Bijbelboek is ongeveer geschreven 430 jaar voor Christus en omvat een groot gedeelte van hetgeen plaatsvond in de tijd tussen de regering van Salomo. (970 voor Christus) en het begin van de wegvoering naar Babylon (586 voor Chrtistus). De voornaamste thema’s van deze 2 Kronieken zijn: Gods Tempel, vrede, gebed, bekering, en het instorten van Israel door het Babylonische rijk.
Na de dood van Salomo werd het rijk van David gesplitst. Als er een Koning was die zijn volk naar de aanbidding van afgoden bracht dan zal het  gehele volk daardoor lijden. Doch wanneer de Koning en zijn volk bid en vraagt om Gods redding en zich bekeert van haar boze weg dan zal de Here hen daarom bevrijden.
 
Wat is de inhoud van dit bekeerde leven:
a. Verootmoedig jezelf voor het aangezicht van de Here als een belijdenis dat ons volk schepselen Gods zijn die niet los kan zijn van zonden en daarom wij willen ons overgeven aan de zonden en botsingen met God; 
b. Bid en zoek het aangezicht van God als in het gestalte van onze  pelgrimstocht in het geloof om het aangezicht van God te zoeken die vol van medelijden is.  Bidden heeft volharding nodig en daarom moeten wij ook met volharding smeken om vergeving aan Hem.
c. Terugkeren van de boze wegen, de verkeerde wegen, eist een opoffering en een open hart  om opnieuw voort te gaan in de vergeving van God. Als ons al door God wordt vergeven, wordt ook van ons gevraagd om onze medemens te vergeven. Dit is de vrucht van ons bidden, namelijk dat wij hen kunnen vergeven die in ons leven al kwaad gedaan hebben.
 
Dit is wat er eigenlijk gebeurd voor en na het gebed: de zonden overgeven en onze botsingen met God- Gods aangezicht ontmoeten die vol van medelijden is en smeken om Zijn vergeving, voortgaan op de weg van de vergeving Gods op een manier die de medemens vergeeft die ons eerder kwaad had gedaan.
Als wij voorafgaand aan ons bidden niet kunnen vergeven, zouden wij na het zeggen van het “Amen” eigenlijk andere mensen moeten kunnen vergeven. Als wij dat niet kunnen is het nodig dat wij opnieuw beginnen vanaf het begin, zodat tenslotte de vrucht van de vergeving ons resultaat kan zijn.  
 
De derde hulp: Een groep ganzen kuikens volgden hun moeder richting de rivier. De moeder dook direct de rivier in en zwom. Haar kuikens waren nog bang en twijfelden. Maar tenslotte hadden zijzelf genoeg moed om erin te duiken en daarna werden zij zich bewust dat ook zij konden zwemmen.
Wel, zo is het ook met ons…als wij onszelf nog niet in staat achten om te bidden verwijderen wij ons dan niet ver van de gebedsgroepen die  er zijn in onze kerk. Kom, ga mee en compromitteer u zelf aan gebedsgroepen, Bijbelstudie, catechisatie, enzovoorts opdat wij leren hoe te bidden. Want door de gemeenschap in de kerk hoort God onze gebeden.
Evenals hetgeen reeds door God tegen Salomo werd gezegd, “Nu zullen Mijn ogen geopend zijn en Mijn oren opmerkende op het gebed van deze plaats. Want Ik heb nu dit huis gekozen en geheiligd, opdat Mijn naam blijft tot in eeuwigheid en Mijn ogen en Mijn hart zullen daar zijn te allen dagen.” (2 Kronieken 7:15-16)
 
Als wij dat doen zullen wij juist eigenlijk beleven wat het betekent om een gemeente te worden die de komst van den Here verwachten. Namelijk als gemeente die verenigd is in de godsdienstige ontmoetingen, volhardend in  het elkaar opbouwende adviezen te geven en steeds actief alles te doen een als een uiting/gestalte van onze voorbereiding verwelkomende de Here.
De vierde hulp: Als wij eigenlijk niet weten hoe wij moeten bidden weet dan dat de Here Jezus de Meester van ons gebed is. Kom tot Hem en vraag Hem om “Het onze Vader” aan ons te leren. Vereer Hem door dit gebed uit het hoofd te leren. Als wij dit gebed al vlot kennen gebruik het dan als een slot van alle gebeden in de gemeente of in onze persoonlijke gebeden.
Het “Onze Vader” omvat al een compleet gebed: a) Het eert God; b) het bidt om Gods arbeid in deze wereld; c) bidt voor onze dagelijkse benodigdheden; d) smeekt om Gods hulp in al ons persoonlijke worstelingen van elke dag. Daarom leert en bidt U te samen met de kinderen het “Onze Vader’ iedere dag, tenminste eenmaal per dag.
Een gebed uit het hoofd en een spontaan gebed vult elkaar aan. Een deel van de mensen denkt dat als wij door een gebed te herhalen met dezelfde woorden (in de Christelijke traditie wordt dit genoemd “reciteren”) zal God ernaar luisteren. 
 
Er is niets verkeerds aan om een gebed te herhalen door gebruik te maken van dezelfde woorden. Door het gebed “Onze Vader” moedigt de Here Jezus eigenlijk deze vorm van gebed aan. Doch het wordt niet verlangd door de Here Jezus dat er een herhaling van gebedswoorden is die gedaan wordt zonder dat er een oprechtheid is om het uit te spreken.   
Wij kunnen nooit te overvloedig zijn in het bidden als wij echt oprecht ons gebed uitspreken. Daardoor onderzoeken wij ons hart en mond voordat wij bidden, wat ik in geloof bid en zeg in mijn gebed is dat naar eer en geweten.  
 
Geliefde gemeente in den Here,
Het is ook nodig om te zien wat zo ongeveer de belemmeringen/problemen zijn die maakt dat wij niet kunnen bidden:
1. Hoe is ons persoonlijk beeld van de Here? Wie is de Heer voor ons persoonlijk?
2. Hoe is onze relatie (als kinderen Gods) met de Vader?
3. Slechte ervaringen met de aardse vader beïnvloeden de persoonlijke ervaringen met de Hemelse Vader.
 
Zo is het ook met de EHBO kist voor de gemeente die niet kan of nog niet kan bidden. We hebben het (de EHBO kist) allemaal nodig, daarom bewaar deze EHBO kist zorgvuldig, wie weet heb je het straks op een moment nog nodig. Zowel voor persoonlijk gebruik als ook voor het gebruik door de gemeente.
Ik herinner er nogmaals aan dat in een gebed, op zijn minst de volgende elementen worden verwacht: aanbidding; belijdenis,; dankzegging; smeking.
Het laatste dat ik aan wil reiken is dat het gebed een steunpilaar is van een levende kerk. Het gebed is de ademhaling van het geloof van een Christen en de ademhaling van het bondsgenootschap met den Here. Bidden is een werkwoord, er is een element van een duidelijk werken in het gebed.  Daarmee een kerk die bidt is een kerk die kennelijk vrucht heeft van haar gebedsleven. Vervolgens is de vraag nu: Wat is dus ongeveer de kennelijke/feitelijke arbeid van het gebedsleven voor ons als kerk?
Laten wij deze vraag overdenken in een moment van stilte en laten wij de Here smeken om ons in staat te stellen om steeds actiever vrucht te dragen in het feitelijke werk van ons gebedsleven als kerk.
De Here zegene ons allen. Amen
 
VERDIEPINGSVRAGEN:
1. Als vergeving de vrucht is van het gebed, is die vrucht dan al rijp in mijn leven?
2. Aan wie wil ik die vrucht van vergeving delen? 
3. Is onze kerk een biddende kerk geworden?
4. Wat is ongeveer het concrete werk van ons gebedsleven als kerk?