Deuteronomium 18: 14 – 22
 
Dierbaarste gemeente in Christus,
 
In de tweede week van januari, geven de religie leiders in Indonesia een verklaring uit, dat de Indonesische president de samenleving heeft belogen. Ze noemen 9 leugens. Een van de leugens is de belofte van de overheid om pluralisme, tolenrantie en vrijheid van godsdienst te handhaven. In de praktijk is er niets daarvan terug te zien. Ex hoofd van de politie van Indonesia Bambang Hendarso Danuri zei, in 2009 waren er 40 geweldadige gevallen, en in 2010 49 gevallen. De overheid is haar belofte niet nagekomen. Ondertussen zei de President, dat 2010 beter is dan 2009. De religie leiders waren boos en besloot hun stem te verheffen. Dit is een profetische stem van de religie leiders in Indonesia. Zij durven de stem van de waarheid uit te brengen.
 
Een profetische stem, profeten verwoorden Gods wil, en ook wat juist of fout is, verdwijnt al lang uit onze samenleving. De laatste tijd, vooral in Nederland, is de waarheid iets relatiefs. Post-moderne filosofie zegt dat er geen absolute waarheid bestaat. Dit maakt ons denken dat alles relatief is, dus vragen wij ons soms af, ‘iets wat waar is, maar volgens wie?’ Door zo’n denkwijze, is men bang om iets fouts te zeggen.
 
Als een christen, ben je geroepen om voor de waarheid Gods te pleiten. Christelijke identiteit verwacht van ons ook als Christus te zijn. Wij proberen ook aan te tonen, dat waar waar is en fout fout is. Maar hoe kunnen wij nou volgens Gods wil besluiten wat goed en fout is? Deze overdenking is een gedeelte van de prekenserie over onze identiteit als priester, koning en profeet. Deze overdenking is een gedeelte van de leer voor onze geloofsgroei tezamen met ds Linandi en ds Tjahjadi. Waarom gaat onze thema over identiteit? Omdat de GKIN lijkt te blijven steken in haar identiteit. Wat is dan het identiteit van de GKIN? Verlies de GKIN haar identiteit als zij haar gezelligheid verlaat? Als het leuk blijft, is dat onze identiteit? Wat is het identiteitsverschil tussen mij als christen en iemand anders? Wat is mijn identiteit in de kerk? Wat maakt dat ik kan zeggen, ik ben een christen, en hoe kan ik mij dienovereenkomstig gedragen?
 
Om te definieren wie wij als christen zijn, moeten wij eerst kijken naar het identiteit van Christus. Er zijn drie identiteiten van Christus, wat ook onze identiteit als Zijn volgeling bepaalt. Christus als Hogepriester (Hebreen 9: 11), Christus als Koning (Mattheus 21: 5, Jezus’ binnenkomst in Jeruzalem) en Christus als Profeet (Handelingen 3: 22, volgens de voorspelling van Mozes over de grootste profeet). Deze drie identiteiten horen bij Christus. Deze drie identiteiten zijn ook de onze, (Filippenzen 2:5) ‘U moet die gezindheid hebben die ook Christus Jezus had.’ Door Christus na te volgen, worden wij net als Christus, profeet, priester en koning. Is het Koninkrijk Gods in ons aanwezig, dan laten wij ook syaloom in deze wereld heersen.
 
Vanmiddag overdenken wij de Christus als Profeet en haar implicatie over onze identiteit als profeet.
 
Wat is de taak van een profeet? Toendertijd leven de Israelieten temidden van volkeren die in waarzeggers, zieners en tovenaars geloven. In zware tijden zoekt Israel wel ‘ns een orakel en valt zodoende in verzoeking. Dan keren zij zich tegen God, omdat zij meer in tovenaars en waarzeggers geloven. Om Israel’s trouw te handhaven, stuurt God een profeet om te leiden en Gods stem te zijn.
 
Eigenlijk is Israel’s situatie toen, niet veel anders dan de onze nu. Nu hebben wij andere waarzeggers, geld, Google, knappe technologie of weer.nl.
 
Veel mensen geloven in hun eigen kunnen, of technologie, in plaats van de waarheid.
 
Mozes heeft eens het criterium voor een profeet vastgesteld, om het verschil ten opzichte van een waarzegger of een tovenaar vast te leggen. Een profeet komt uit ons midden. Een profeet spreekt Gods woord en niet zijn eigen (Deuteronomium 18: 19) Wie wat anders zegt gaat dood (Deut 18: 20). Wij kunnen ook checken of het een valse profeet is, via zijn woorden. Als het niet uitkomt, dan is hij of zij een valse profeet (vers 22)
 
De kern is, dat een profeet iemand is die Gods wil doorgeeft. Gods wil kan op twee belangrijke manieren worden verkondigd.
 
Ten eerste, commentaar geven over de huidige situatie, net als de profeet Nathan die koning David waarschuwde over Bathseba. De profeet praatte in naam van God als de Almachtige, ondanks het doodsgevaar. De profeet verklaarde de fout van koning David, die hem te allen tijde de doodsvonnis kan geven.
 
Ten tweede, een profeet vertelt over wat er in de toekomst zal gebeuren. Het geboortebericht van Jezus was lang tevoren in de profetie van profeten zoals Jesaja, Jeremia, Micha en nog anderen. Ook Mozes heeft een visioen over de komst van Christus, als belangrijkste profeet, Hij zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. Naar hen moet u luisteren. (vers 15)
 
Wij als christenen krijgen ook de gave van spreken, volgens de wil van God. Het wordt zelfs aan ons als christenen gevraagd om Gods stem door te geven. Wij mogen als profeten fungeren. Hebt u dat wel ‘ns gedaan? In een van uw identiteiten als voorspreker van God?
 
Wat wij waarschijnlijk in ons leven kunnen doen is iedere dag eerlijk te praten over goed en kwaad. Maar ook dat is niet gemakkelijk. Wat ons daarin kunnen hinderen, zijn een paar dingen.
 
Eerste hindernis is ons twijfel of iets goed is of kwaad, want ook dat weten wij niet zeker. Eigenlijk is dit geen hindernis. Want dit heeft dan met profetie niets te maken. De roeping om Gods wil te vertellen, gebeurt ten tijde dat wij Gods wil moeten door vertellen. En ten tijde dat wij dat in ons hart voelen, is die twijfel al lang weg. Daarom komt de stem om Gods wil door te vertellen ook tegelijkertijd met de zekerheid, dat wat wij gaan verkondigen de waarheid is.
 
Tweede hindernis is een afkeer om zich met andermans zaken te bemoeien. Laat ons maar met ons eigen zaken bezig zijn. Zolang hij of zij ons niet kwetsen, geef ik ook geen kommentaar. Eigenlijk is eigen zaken regelen voor individualisten niet fout. Het is aan de ene kant positief. Vergelijkt u maar met het raditioneel gedoe in Indonesia, waar iedereen zich mee bemoeit met iedereen binnen de eigen samenleving. En alle gebeurtenissen neemt iedereen ook mee. Terwijl wij in Nederland gewend zijn om je eigen boontjes te doppen. Een nederlandse psychiater institutie zegt, dat er ieder jaar wel 300 patienten hun psychiater om zelfmoord vragen. Kijk om u heen, zo veel mensen die hun levenslust verliezen, omdat niemand zich om hen bekommert. Ik ben ook pas maar te weten gekomen, dat er een stichting bestaat om mensen met raad en daad in zelfmoorden bijstaan. Omdat psychologische hulp niet hun taak is. Niet mijn zaak. Is dit niet de gelegenheid voor een profetische stem en om belangstelling te tonen in hen die verwaarloosd worden?
 
Derde hindernis, wij zijn bang voor de konsequenties van berichtgeving over de waarheid. Waarheid verkondigen brengt risiko’s met zich mee. De profeet Elia moest zich verbergen door zijn kritiek tegen koning Ahab bij de bouw van een Baal tempel. Iedereen kan zijn job verliezen door kritiek aan de baas over koruptie. Iedereen kan zijn beste vriend verliezen door over fouten te praten. Of je eigen leven verliezen, door de waarheid te zeggen. De stappen die door de religie leiders in Indonesia zijn genomen, duidt op waarheid vertellen met zware konsequenties. Maar onze taak is verkondigen als fout wat fout is.
 
Onze identiteit als profeet, de doorgever van Gods stem, maakt dat een christen de waarheid hoort te spreken. Het is onze taak om te spreken, bij onrecht, bij onwaarheid, bij misdaad, alles voor God. Het is niet altijd leuk, en daarom moeten wij uit ons veilig stulpje komen. Een uitdaging iets te doen buiten de gewone gezelligheid. Laat de stem van waarheid horen als het waar is.
 
Binnen kort bestek, bij het zien van onwaarheid, laat een waarschuwing horen. Ook ten opzichte van een geloofsmakker, of onszelf. Wij staan ook open voor zulks. Paulus zegt in 1 Tessalonika 5: 11 Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet.
 
Vanmiddag leren wij als christenen, om te handelen als Christus, die als profeet fungeert de wil van God een stem te geven. Ook in Nederland horen wij ook onze stem te verheffen bij onwaarheden. Ook in de kerk, bij het zien van ongeregeldheden. Wij brengen immers God stem. Moge wij de gave krijgen om onze taak als profeet met profetische stem in ons leven te volbrengen. Amen
 
Punten om over na te denken:
 
1. Wat verstaat u onder de functie om de profetische stem te brengen in uw leven in de kerk, werkplek, school, familie, en welke moeilijkheden kunt u hierin tegenkomen?
 
2. Hoe kunt u toetsen en onderscheiden of de stem die u verkondigt afkomstig is van God en niet van uzelf?
 
3. Wat gaat u doen als u een situatie tegenkomt waarin u uw opvatting moet uitspreken gebaseerd op uw geloofsperspectief, dat niet populair is bij de publieke opvatting?