Schriftlezing: Marcus 1: 4 - 11
 
Broeders en zusters die de Here liefheeft,
Vandaag zijn we gekomen op de 15e dag van januari. In de kerkelijke kalender bevinden we ons vandaag in een gewone week, nadat we vorige week in de Epifanie waren (de week van de verschijning van de Here Jezus). Nu we ons bevinden in de eerste maand van 2012, en we een gewone week ingaan, is het voor ons heel goed om van de Here Jezus te leren hoe Hij in zijn leven heeft georiënteerd. Dit is belangrijk, want we worden uitgenodigd om Jezus’ werken te beleven, zodat we in de toekomst steeds beter van karakter kunnen worden, een karakter dat God meer en meer behaagt.
 
In het perspectief als kinderen van God, hebben we natuurlijk het innerlijke verlangen om God meer en meer te behagen. De uitdrukking “God behagen” werd uitgesproken door de hemelse stem toen Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper. Toen Johannes, die een stijl had die afweek van de meeste mensen, de mensen opriep om zich te bekeren en zich over te geven om gedoopt te worden, reageerden velen positief. Drommen mensen verklaarden hun berouw en Johannes doopte hen.
 
Onder de vele mensen was Jezus ook aanwezig, en Jezus gaf Zichzelf om gedoopt te worden. Maar toen Jezus werd gedoopt gebeurde er iets anders, er waren tekenen van de natuur zoals de hemel die openscheurde, de Geest die als een duif op Hem neerdaalde, en een stem die uit de hemel klonk: “Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde”. Toen de Here Jezus werd gedoopt, verklaarde de Vader in de hemel dat Hij een persoon is die Hem behaagt. Wat betekent behagen? Als ik de betekenis hiervan probeer te vinden, blijk dat het schijnbaar betekent: aangenaam, aanvaardbaar, overeenstemmend/geschikt. Dus, als de Here Jezus de Vaders aangezicht behaagt, betekent het dat het leven van Jezus de Vader verblijdt en in overeenstemming is met de wil van de Vader. Net zoals de Here Jezus de Vader behaagt, is de roep om te behagen, te verblijden, in overeenstemming met de wil van de Vader, ook gericht aan ons.
 
Sprekend over behagen, dat aangenaam/aanvaardbaar/ geschikt/overeenstemmend betekent: is het niet zo dat we in ons dagelijks leven ook proberen aangenaam, aanvaardbaar, geschikt of overeenstemmend te zijn voor onze omgeving. Omdat we vaak in diverse situaties of in verschillende plaatsen zijn, passen we ons aan naar de omstandigheden, zodat we geaccepteerd worden, aangenaam zijn voor zowel anderen als onszelf. Als voorbeeld, vanmorgen thuis was het erg comfortabel om makkelijke kleren aan te trekken die we binnenshuis dragen. Maar eenmaal buitenshuis moeten we nog extra spullen dragen zoals jassen, hoeden of sjaals wat past bij het koude weer. Ook nu, als ik hier sta te preken, draag ik een hiervoor geschikte kleding. Als ik nu sportkleding zou dragen dan had ik een verkeerd kostuum, broeders en zusters! Het zou ongepast zijn, niet in overeenstemming met de omstandigheid.
 
Ook op het gebied van het eten, als we stamppot eten dan eten we er vlees of worst bij. Als we de Indonesische soto nuttigen, past daar het eten van gebakken tempeh, empalvlees of tahu goreng bij. Zeker niet te vergeten de sambal en kroepoek erbij. Maar als soto gegeten wordt samen met gado-gado, ja dan wordt het niets. Gado-gado op zich is natuurlijk wel lekker, maar past niet bij soto. Dus waar we onszelf in ons dagelijkse leven proberen aan te passen zodanig dat ons leven aangenaam is, en wij geaccepteerd worden door onze omgeving, worden we op datzelfde moment ook geroepen om God te behagen met ons leven. Waarom worden we geroepen om met ons leven God te behagen? Omdat we geschapen zijn naar het beeld en de gelijkenis van God. Als we geschapen zijn naar het beeld en de gelijkenis van God betekent het dat er een overeenstemming is, een gelijkenis, tussen ons en God. Wat er in God is, is ook aan ons gegeven en geschonken.
 
Hoewel niet precies hetzelfde, zijn we Zijn beeltenis. Als voorbeeld is hier een foto. Zo zie ik er in het echt uit, ik ben aan de korte kant, mijn steil haar is niet lang, mijn huidskleur is donkerbruin. Op de foto lijk ik langer, mijn haar lijkt een slag te hebben, mijn huid ivoorkleurig. Ja, ik zie er inderdaad beter uit, maar vind ik dit acceptabel? Natuurlijk niet. Waarom? Omdat het niet overeenkomt met hoe ik er werkelijk uitzie. Dus het leven dat God behaagt is een roeping, een integraal deel in de gelovige mens. Het enige probleem is, broeders en zusters, Als God ons roept zodanig te leven zodat het Hem behaagt, wat voor leven is het eigenlijk dat Hem kan behagen? Er zijn een aantal delen van de bijbel die blijk geven van het leven dat God behaagt.
 
Onder andere: Spreuken 12: 22: “Bedriegers zijn de HERE een gruwel, wie waarachtig handelen, zijn hem welgevallig.” Psalm 51: 8: “maar u wilt dat waarheid mij vervult, u leert mij wijsheid, diep in mijn hart.“ Romeinen 12: 1: “Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.“ Uit sommige delen uit de Bijbel kunnen we opmaken dat het interne en geen externe factoren zijn die bepalen of iemand God behaagt of niet. Het wordt bepaald door innerlijke houding, die zich openbaart in de juiste levenshouding. Niet de uiterlijke verschijning. Betekent dit dat het uiterlijk niet belangrijk is? Natuurlijk is dat belangrijk; ook ik zie graag dat mensen er netjes, mooi en goed uitzien. Maar als alleen op het uiterlijk wordt gelet, zal het niet toereikend zijn als dit niet gepaard gaat met een goede innerlijke en goede levenshouding. Zo ook de Here Jezus, Hij heeft God behaagd niet omwille van Zijn uiterlijke verschijning, maar om Zijn goede geest en levenshouding. In dit geval is de Here Jezus het perfecte voorbeeld. Zijn reine innerlijke, onbezoedeld door de zonde. Zijn levenshouding, vol van gehoorzaamheid aan de Vader, zelfs tot aan Zijn dood aan het kruis. Zijn levensoriëntatie was nooit gericht alleen op Zichzelf, maar op het heil van de hele wereld. Jezus is de perfecte mens, overeenkomstig de wil van de Vader. Daarom riep een stem toen Hij gedoopt was: "Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.”
 
Broeders en zusters die de Here liefheeft,
 
Nogmaals roept God ons op om een leven te leiden dat hem welgevallig is. Hoe of wat moeten we dan doen om ons leven welgevallig te maken voor God?
 
Broeders en zusters, Johannes de Doper riep vanaf het eerste vers van Markus 1 de mensen op om zich te vernieuwen door tot inkeer te komen en zich te bekeren, wat gekenmerkt wordt door de doop. Een deel van onze lezing, in het bijzonder vers 4, zegt: “Bekeert u en laat u dopen, en God zal uw zonden vergeven”. Ja, Johannes herinnert ons eraan om tot inkeer te komen. Bekeren betekent zich 180 graden omkeren. Eerst naar het zuiden dan omkeren naar het noorden, eerst naar het westen dan omkeren naar het oosten. Bekering komt met vernieuwing in de levenshouding. Eerst een leugenachtig leven, nu leven in eerlijkheid. Eerst zijn er haatgevoelens, nu zijn die omgezet tot liefde. Eerst is er neiging om aan zichzelf te denken, dit verandert in het zich bekommeren om anderen. Dit betekent dat ons leven steeds meer God zal behagen als we vastbesloten zijn om onze gedachten, geest, en levenshouding te ontwikkelen.
 
Geliefde gemeente, Misschien is er de vraag, als de Here Jezus gedoopt was, betekent dat dan dat Hij zondig was, waardoor Hij tot inkeer moest komen en het teken van de doop moest krijgen? Natuurlijk kan de doop van de Here Jezus niet op die manier geïnterpreteerd worden. Dat de Here Jezus werd gedoopt betekent niet dat hij moest worden gezuiverd; hij was niet zondig. Maar door zich te laten dopen heeft Hij de doop heilig gemaakt. Hij vroeg om de doop, niet om aan de regels van de mens te voldoen, maar om de wil van God - om mensen te redden - te realiseren. Door zich te laten dopen, is Hij aanwezig in de wereld van de mens, en zo kunnen mensen Hem in deze wereld ontmoeten. Johannes heeft ook aangegeven dat hij niet waardig was om de Here Jezus te dopen: “ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken.” Geeft dit dan niet aan hoe groots de Here Jezus is, hoe volmaakt Hij is als de Zoon van God. Door Jezus leren we een persoon te worden die welgevallig is voor Gods aangezicht, in Zijn gehoorzaamheid, Zijn trouw, Zijn liefde, en in al Zijn levenswerken.
 
Broeders en zusters die de Here liefheeft, Momenteel hebben we pas 15 dagen in januari gehad. We bidden dat God ons in staat stelt om alle dagen in het jaar 2012 mee te maken; dit betekent dat er nog 50 weken, 351 dagen, ongeveer 8664 uren komen. In die tijdspanne worden we geroepen om God steeds meer met ons leven te behagen. In de eerste maanden van dit jaar is het daarom zeer goed om na te denken: kan mijn levenspad, kunnen mijn keuzes, mijn beslissingen, God behagen? Zijn zij in overeenstemming met de wil van God? Of zijn ze enkel voor mijn eigen plezier? Voordat we tot een actie komen, is het van essentieel belang voor ons dat we onszelf afvragen: Heb ik de Here gevraagd of mijn acties aanvaardbaar waren voor Gods aangezicht, in overeenstemming met Zijn wil, constructief zijn voor het leven van mijn naaste, of zijn ze enkel en alleen voor mijn eigen plezier? Door voortdurend onszelf te vernieuwen en te overwegen, zullen we ons ontwikkelen tot een persoonlijkheid die steeds meer God mag behagen. Veel geluk in het opbouwen van een leven dat aangenaam is voor Gods aangezicht.
 
Amen.