"Berilah ruang bagi Allah dan satu sama lain"

 

Johannes 14:1-11

Zusters en broeders, geliefd door Jezus en die Jezus Christus liefheeft,

Als u de website van kerken vanaf 25 september op internet opent en zoekt op versoepeling van Corona maatregelen in de kerk dan komt deze woorden tegen: ‘Geef elkaar de ruimte’.

Dit betekent dat wij vanaf nu mogen kerken zonder aanmeldingen vooraf. Dit ervaren wij als een zegen ook al zijn wij nog niet zorgenvrij. We hopen dat dit weer een stapje vooruit is om meer gemeente te kunnen zijn volgens onze roeping en we met elkaar weer God mogen loven en prijzen zoals we dat gewend waren te doen, ondanks het feit dat we met gedempte stem moeten gaan zingen.   

Het lijkt me daarom uitdagend om het met u over dit thema ‘Geef God en elkaar de ruimte’ te hebben. Vervolgens dacht ik: ‘Ja, het is wel een uitdagend thema voor je maar welke Bijbelteksten passen hierbij?

Na weken bidden en denken, hopen op de leiding van de Heilige Geest van God kwam ik bij de woorden van Jezus in het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 14 ‘Er zijn veel kamers in het huis van Mijn Vader’. Er zijn vele ruimtes in Gods huis.

Broeders en zusters,

Als u vertrouwd bent met de Bijbelse verhalen kent u wellicht dit gedeelte uit Johannes 14 uit het hoofd, dat ook vaker wordt voorgelezen tijdens een uitvaartdienst.

Deze tekst is onderdeel van een lange redevoering die Jezus houdt (Johannes hoofdstuk 14-17). Jezus spreekt uitgebreid met zijn leerlingen, over de dingen die gaan komen, over zijn heengaan, maar vooral over hoe Hij daarna met hen verbonden zal blijven.

We lezen en horen hier troost- en bemoedigingswoorden, beloftes, woorden van Jezus: ‘Wees niet ongerust, vertrouw op God en op Mij/Jezus.  In het huis van Mijn Vader zijn vele kamers’ (vers 1 en 2a).  Dat is de grondtoon, die als het ware boven de concrete situatie die beschreven wordt uitstijgt. Wie een volgeling van Jezus is, hoeft niet ongerust te zijn, wat en hoe dan ook. Je wordt opgeroepen te vertrouwen.

De leerlingen maken zich niet ongerust over het leven maar door de woorden van Jezus. Hoe moeten ze op Hem vertrouwen als Hij weg gaat? Wat er ook is wat je ongerust maakt, vertrouw maar op Mij.

U gelooft in God, geloof ook in Mij. Jezus staat op een lijn met God. Jezus zegt eigenlijk: ‘Ik ben God, vertrouw maar op Mij. Ik heb alles in de hand’.

In deze sfeer van troost en bemoediging, past niet een boodschap van uitzondering en dat je iemand buiten sluit. Dat verdraagt zich niet met elkaar. In het huis van mijn Vader zijn vele kamers, of woningen, hoorden we. Jezus spreekt over een beeld dat ruimte geeft, letterlijk en figuurlijk.

Als het gaat over de Vader, dan gaat het over de ruimte. Er is plaats voor iedereen en voor nog meer. God is geen God die buitensluit, die mensen tegenhoudt of op afstand houdt, God is geen God van gesloten grenzen, er is geen eind aan zijn vermogen om in relatie met mensen te zijn. Voor de God die Jezus zijn Vader noemt telt ieder mensenkind.

Broeders en zusters,

In het huis van Mijn Vader zijn vele kamers. Dit is ook een verwijzing naar het huis van God in de hemel. Maar we kunnen het ook begrijpen als tempel. Dat is bemoediging voor de leerlingen. Er is genoeg plaats bij Hem in de tempel, daar waar Gods aanwezigheid zichtbaar is. Daar in Zijn tempel.

Want vroeger kon niet iedereen bij God komen, er zijn vele kamers in de Joodse tempel. In de hoofdstukken 26-40 van het Bijbelboek Exodus geeft God aan Mozes een beschrijving van de tempel, waarin God te midden van het volk Israël wil wonen.

Deze tent of tabernakel bestond uit twee delen: twee derde was het Heilige en een derde het Heilige der Heiligen (beter vertaald met: het Allerheiligste).

In het Heilige der Heiligen kan alleen de hogepriester een keer per jaar komen. Daar bevond zich de Ark van het Verbond (de draagbare kist met daarin o.a. de twee stenen tafelen met de Tien Geboden).

De toegang voor het volk Israël was beperkt tot de ruimte van de Voorhof om de tent heen.

Het beeld van de tempel wat Jezus maakt is duidelijk dat daar juist God woont. Daar zijn vele kamers. Hier is het beeld van de tempel.

Voordat Jezus is gestorven, “Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden” (Matteus 27:50-51a). De weg naar God is geopend en Hij wil bij ons zijn. Wij zijn van Hem en dat vertrouwen maakt ons een. Hij bidt in Johannes 17 dat wij allen een zijn. Met dat vertrouwen kunnen we samen bidden en samen zingen uit een stem. Zo willen we gemeente zijn die ruimte geeft en ruimte maakt voor God en elkaar.

Dus broeders en zusters, deze tekst is niet alleen voor de toekomst maar ook voor nu. Er is genoeg ruimte in Gods huis. Er zijn genoeg plaatsen om je aan te sluiten.

Jezus zegt: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’. Dat klinkt vervolgens tegen de achtergrond van de ruimhartigheid die er van deze Jezus uitgaat. Het weidse gebaar van zijn liefde. Er is plaats bij de Vader voor iedereen. Niemand wordt op voorhand uitgesloten. Gods goedheid is geen privé bezit of kerkelijk privilege, maar gaat naar alle mensen uit.

Broeders en zusters, gemeente van Christus,

We laten de tekst tot ons spreken en er komen twee mensen langs, Thomas en Filippus. Thomas die vraagt naar de weg waar Jezus heengaat. Daarna vraagt Filippus “Laat ons de Vader zien Heer, meer verlangen we niet.” Het lijkt alsof hij hier namens de discipelen spreekt en niet voor zichzelf. Wat uniek was dat beiden Jezus als Heer aanroepen.

Ze weten het ook niet. Of laat ik het zo zeggen, ze begrijpen het nog niet. Ze moesten daarom vragen. En je hoort ook geen verwijten of geluiden van andere discipelen. Zoiets van, je bent al zo lang met Hem en begrijp je het niet? Niets van dat alles.

En zo zijn er velen onder ons die dezelfde vragen of andere vragen ook hebben als je in de kerk bent. Bijvoorbeeld ook, ben ik waardig in Gods ogen?  Is er plek voor mij? Of bij God een plek is voor een zondaar zoals jij, mij? Jezus zegt: Vertrouw op God en vertrouw op Mij. Dat is wat geloven zegt. Dat vertrouwen op Jezus Christus.

Als wij de leerlingen zijn zoals die door Jezus worden toegesproken, worden bemoedigd en getroost, dan is het aan ons om in eenzelfde geest met elkaar en met de mensen om te gaan.

In een sfeer van ruimhartigheid, in een geestelijk klimaat waar ruimte is en ruimte wordt gegund waarin iets doorgegeven wordt van de ruimhartige gastvrijheid van de Vader – de vele kamers of woningen; in een sfeer waarin wij elkaar bemoedigen en opbouwen, niet angst aanjagen door uit te zonderen of buiten te sluiten – jij gelooft niet of niet goed genoeg, jij hoort er niet want je doet niet als wij, je bent niet een van ons – en hoe dat soort mechanismen van uitsluiting ook uitwerken.

Durf je het aan om in de ander ook een door God geliefd mensenkind te begroeten, hoe anders hij of zij ook is, doet of gelooft.

We zijn heel verschillend van karakter, geloven, persoonlijkheid, achtergrond, cultuur maar hier mogen we een zijn. Hier is er ruimte om te groeien in het geloof tot de Vader.

Broeders en zusters,

Zoals u merkt richtten we de kerkzaal in in twee gedeeltes. In het ene gedeelte laten we de afstand tussen de gemeenteleden los. Het is aan de gemeenteleden zelf of ze samen naast elkaar gaan zitten of met enige ruimte ertussen. In het andere gedeelte houden we de anderhalve meter aan. Mensen die om wat voor reden dan ook het prettiger en veiliger vinden om de anderhalve meter afstand te houden, kunnen in dit gedeelte plaatsnemen.

We bieden voor een ieder op dit moment ruimte en laten we zo elkaar ruimte geven tot opbouw van de gemeente. Houdt bovendien rekening met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen.

Broeders en zusters,

Als gelovige zijn we op weg naar het Vadershuis. Jezus zegt: Wees niet ongerust, vertrouw op Mij. Dat mag vertrouwen geven in de komende tijd. Dat het goed is en dat God ons draagt als we hier met elkaar en bij elkaar zitten. Dat God in deze tijd ook eenheid maakt. Ieder met verschillende ruimte die hij geeft of neemt. De eenheid rondom Jezus Christus. Vertrouw op Hem. Omdat we ook weer meer mensen een plek kunnen bieden hopen we dat iedereen de kerkdiensten weer kan bezoeken. Van harte welkom in Gods huis!

Amen.