"Kristus sebagai pusat dari kehidupan orang percaya: bagaimana kita menerapkannya?"

 

Schriftlezing: Johannes 14:15-26, 2 Korintiërs 13:5-6

Geliefde broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus,

Hoe zou u de richting van een motorboot naar het westen veranderen, als de boot is ingesteld met automatische besturing naar het oosten?

Als u krachtig aan het stuur draait of forceert, zult u tevergeefs veel energie verspillen. Want zodra uw grip losraakt vanwege vermoeidheid, keert het stuur terug naar zijn oorspronkelijke richting. Of het kan zijn dat het stuur beschadigd raakt door een te sterke druk. De meest geschikte manier is om het te her programmeren, door de gewenste nieuwe richting te resetten en het oude programma te wijzigen.

Als gelovigen hebben we vaak de neiging om ons te concentreren op onze ‘ego’ et 'ik' en nu moeten wij zorgen dat het automatische stuur naar Christus zich wijst/focust. De verandering kan niet worden geforceerd of gedwongen, maar iets dat vanzelf uitstraalt vanuit een gewillig hart.

Broeders en zusters,

Het thema van GKIN 2021 is verder uitgewerkt in de reeks preken die u in deze drie weken heeft gehoord in de online eredienst.

Twee weken geleden predikte ds. Stanley Tjahjadi over Christus als centrum van het leven van de gelovige, wat betekent het?. We hebben geleerd om Christus te plaatsen als Heer, als voorbeeld en als doel van ons leven.

Vorige week heeft ds. Johannes Linandi het woord van de Heer verkondigd over waarom Christus als centrum van het leven van een gelovige zou moeten zijn? We leren dat dit komt door Zijn positie, Zijn verlossingswerk en Zijn soevereiniteit.

We zijn uitgenodigd om de beslissing te nemen om Christus als Heer te erkennen en Hem centraal te stellen in heel ons leven! We hebben dus geleerd om in Christus te mogen blijven en Hij in ons.

Tijdens de voorbereiding van deze preek moest ik denken aan een geestelijk lied in Indonesië rond jaren 1980..

Vertaling:

Wat mijn leven betreft, dit ben ik niet meer,

maar Christus die in mij leeft.

In het huidige leven, leef ik in dit lichaam,

Ik leef door het geloof in de Zoon van God

Die van mij houdt en Zich voor mij opgeeft.

Vandaag gaan het over hoe we Christus als centrum in ons leven als gelovigen toepassen. Hoe we het in het dagelijks leven in de praktijk brengen en wat of wie hebben we nodig? Christus als middelpunt betekent focus, de richting van onze gedachten en harten is op Christus, Hij is ons doel. Dit betekent dat we leven, omdat Christus in ons leeft.

De vraag is hoe en van waar moeten we beginnen? Laten we kijken naar de afbeelding hieronder.

Broeders en zusters, geliefde van de Heer

1. Apostel Paulus zei tegen de gemeente te Korinthe en ook aan ons allen: Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt. Stel uzelf op de proef! U weet toch van uzelf dat Jezus Christus in u is? Dezelfde woorden vinden wij ook in Psalm 139:23-24 “Doorgrond mij God en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij over de weg die eeuwig is!”.

De apostel Paulus herinnert ons eraan hoe belangrijk het is om onszelf te onderzoeken en te testen of we nog steeds in waarheid naar Gods Woord wandelen en of Jezus Christus nog steeds in ons leeft of niet? Dit is belangrijk, omdat we anders kwetsbaar en gemakkelijk worden afgeleid door de problemen van het leven en gemakkelijk besmet raken door zonde.

Ons uithoudingsvermogen is zwak en kwetsbaar voor verschillende soorten verleidingen. Het punt is dat we de test van verschillende aanvallen en verleidingen niet zullen doorstaan ​​als we niet ijverig zijn in het regelmatig onderzoeken of testen van onszelf op de voorwaarde van ons geloof.

Daarom zei de apostel Paulus tegen de gemeente van Korinthe dat ze zich niet op andere mensen moesten concentreren, maar naar henzelf moesten kijken en zichzelf onderzoeken of Christus in hen is. Dat geldt ook voor ons, want als we eerlijk zijn, richten we ons vaak op andere mensen in plaats van op onszelf. Vanaf vandaag leren we het niet meer te doen.

Als we onszelf onderzoeken, betekent dat niet dat we het centrum zijn. Juist door onszelf, ons hart te onderzoeken, worden we ons er meer van bewust of ons leven in overeenstemming is met de wil van Christus? Zijn we meer op Christus gaan lijken, hebben we Christus lief en Hem verheerlijken?

Door onszelf te onderzoeken, heb je verdriet over je zonden en je gaat meer je zonden haten en ontvluchten. We lopen ook niet weg voor het kruis in ons leven. We durven zwak te zijn, want in onze zwakheid wordt de kracht van Christus geopenbaard. Je gaat ook verlangen naar de vernieuwing van je leven, dat je vernieuwd wordt naar het beeld van Christus. Dat Christus steeds meer gestalte krijgt in ons leven.

2. Vaststellen je hart

We weten misschien wel wat we willen bereiken. We weten misschien ook wat we daarvoor moeten doen, maar hoe we onszelf kunnen motiveren  om te beginnen en het echt vol te houden, dat blijft voor de meeste mensen- en ook voor mij – de belangrijkste vraag. Dit is een citaat van het boek: Dromen, Durven, Doen door Ben Tigelaar. Daarvoor moeten wij ons hart vaststellen en bidden om de kracht van de Heer.

3. Geliefde broeders en zusters van de Heer Jezus Christus, Het verlangen om zelfonderzoek te doen, jezelf te beproeven komt echter niet vanuit onszelf, maar dit is het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest is God zelf die in u en mij woont zoals de belofte van Jezus Christus aan zijn discipelen en ook aan ons die in Hem geloven in Johannes 14:16-18:

 “Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere Pleitbezorger, Trooster, Raadgever te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug”.

Het woord "een pleitbezorger" laat zien dat de Heilige Geest een echte "Persoon" is, en niet zomaar een stof, een voorwerp, een macht, of een kracht. Net als een persoon, vermeldt de Bijbel dat de Heilige Geest bedroefd kan zijn (Efeziërs 4:30), een wil heeft (1 Korintiërs 12:11), spreekt, leidinggeeft (Handeling 8:29, 13:2), denkt (1 Korintiërs 2:10), bidt (Romeinen 8:26), en getuigt (Johannes 15:26).

Dr. Tony Evans zei: "Onze grote fout in het begrijpen van de Heilige Geest is dat wij Hem niet zien als een concreet Persoon. Wij zien Hem alleen als een krachtbron of een verheven krachtbron, en zien Hem niet als een persoon om samen in een persoonlijke relatie te groeien. Hij is namelijk een Persoon die we moeten kennen".

Hoe leren wij de Heilige Geest kennen als een persoon? Het principe is hetzelfde als ons verlangen om God de Vader en Jezus Christus te leren kennen, want de Heilige Geest is ook God zelf.

Broeders en zusters,

Wellicht is er iemand die zich afvraagt: ‘hoe weet ik dat de Heilige Geest in mij woont? Als ik er niks van merk, woont de Geest dan niet in mij? Twee dingen kunnen we daarover zeggen:

1. Dat de Geest in je woont, gaat vooraf aan wat je van Hem merkt.

2. Omdat de Geest met jou bezig is, ga je het wel merken.

Laat ik een voorbeeld noemen. Soms denken mensen: de Heilige Geest is een gevoel. Als de Heilige Geest in je is, dan heb je bijvoorbeeld een heel warm gevoel. De Geest kan een heel warm gevoel geven, maar is zelf niet een gevoel. De Geest heiligt je gevoel.

Je gaat anders voelen, op een nieuwe manier. Je wordt blij met God. God verveelt je niet meer. Je voelt liefde voor Jezus, je ergert je niet meer aan Hem. Je gevoelsleven verandert, en dat doet de Geest. Maar jouw gevoelsleven blijft jouw gevoel.

Roh Kudus tinggal dalam diri saudara (1 Korintus 6:19-20) dan dari sana Dia mempengaruhi perasaan, pikiran dan kehendak saudara. Saudara  memperhatikan apa yang dilakukan Roh Kudus dengan mengasihi dan melakukan lebih baik dari sebelumnya. Buah-buah Rohpun bertumbuh. Tetapi saudara tidak segera menyadari bahwa Roh  Kudus hidup di dalam saudara.

De Heilige Geest woont in jouw hart (1 Cor.6:19-20) en van daaruit beïnvloedt Hij je voelen, je denken, je willen. Je merkt wat de Geest doet met jou. Liefhebben gaat je beter af dan voorheen. De vrucht van de Geest groeit maar dat de Geest in je woont, dat merk je niet direct.

Maar Jezus zorgt er wel voor. Hij belooft het aan al zijn leerlingen: Ik zorg dat jij de Heilige Geest krijgt. Twijfel niet aan die belofte: als jij gelooft in Jezus Christus en zijn leerling bent, dan komt de Heilige Geest in je wonen. Dat kan niet anders.

Broeders en zusters,

Volgens Dallas Willard, zijn er drie belangrijke aspecten in een gouden driehoek als het gaat om de geestelijke groei van de gelovigen, nl: het werk van de Heilige Geest, geestelijke discipline en dagelijkse gebeurtenissen. Het werk van de heilige Geest hebben we al erover gehad.

4. Een ander aspect van onze geestelijke groeidriehoek: dat de Heilige Geest als hulpmiddel gebruikt is als geestelijke discipline.

1 Timoteüs 4: 8vermeldt: 'Oefeningen van het lichaam hebben wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt, voor dit leven en voor het leven dat komen zal.’

Als door lichamelijke oefeningen, die slechts enig nut hebben, veel mensen vrijwillig hun tijd, energie en ook geld opofferen, is er dan des te meer reden voor ons om volhardend te zijn in onze geestelijke oefeningen, die een eeuwige uitwerking hebben? En, zoals lichamelijke oefeningen discipline vereisen, zo vereisen geestelijke oefeningen discipline.

Er is echter één ding dat we altijd in het achterhoofd moeten houden wanneer we verschillende spirituele disciplines beoefenen. Namelijk dat geestelijke discipline niet het einddoel is van onze groei. Wij zijn niet gedisciplineerd ten behoeve van  de discipline op  zich. Wij zijn gedisciplineerd om onszelf open te stellen, zodat de Heilige Geest de kans krijgt in ons te werken.

Geestelijke discipline is een genade van de Heilige Geest, zodat Hij vrij in ons kan werken om ons te vormen en ons groei te geven.

Om dit te doen moeten we vaak oefenen, in oefenen. Een plekje in de agenda en een plekje in je huis nemen en neem een besluit om daarmee aan de slag te gaan. Dat het richting krijgt. Oefenen om op die richting en om te ontvangen en stel je bewust in Gods aanwezigheid. Bewust worden op wat je aan het doen bent. Gewoon er zijn voor God en ervaar Zijn aanwezigheid.

Omdat God ons geestelijke discipline geeft om zijn gaven te ontvangen en te groeien in heiligheid. Door geestelijke discipline te oefenen, plaatsen we onszelf voor God om Hem in ons te laten werken, zegt Donald S. Whitney.


5. Alles wat we 24 uur per dag meemaken en meemaken, kan voor ons een middel zijn om het werk van de Heilige Geest te ervaren. Met het licht, de leiding en de hulp van de Heilige Geest, kan God elke gebeurtenis en uitdaging van het dagelijks leven gebruiken om ons meer op Zijn Zoon te laten lijken.

Dit is het goede dat Hij altijd voor ons, Zijn kinderen, heeft bedoeld en gedaan. Succes of mislukking, lijden, beproevingen, huwelijk, werk, relaties en diverse andere dagelijkse omstandigheden en gebeurtenissen, kunnen deel uitmaken van het werk om de Heilige Geest te vormen, zodat we Hem meer en meer kunnen reflecteren en verheerlijken.

Maar er is één ding dat we moeten doen, en dat is ons bewust zijn van ieders gewoonten en hoe we onbewuste automatische reacties geven aan onze gesprekspartners. Soms is dit ook onze automatische sturing en heeft ieder van ons een bagage van emoties die sinds de kindertijd is gevormd en die we vaak gebruiken om onszelf te beschermen om de problemen te overleven, die we kennen als overlevingsmechanismen. Dit gebeurt automatisch, zoals vecht- of vluchtmechanismen, confrontatie of stil zijn. Of om ons niet gekwetst te voelen, bouwen we muren, dragen we maskers zodat andere mensen ons geen pijn meer kunnen doen. Wat er gebeurt, is dat je eerst anderen pijn doet, voordat ze je  pijn gaat doen. Er zijn ook mensen die emotioneel afhankelijk zijn van iets of iemand en nog andere dingen. Als we ons dit realiseren dan zal de automatische besturing naar Christus verschuiven door hulp van de Heilige Geest.

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Om Christus als centrum van ons leven plaatsen, moeten we beginnen met onszelf en onze 'automatische sturing’ te  onderzoeken of zelfintrospectie in het leven doen. Wees afhankelijk van de Heilige Geest die in onze harten is, want door onze eigen kracht kunnen we onmogelijk een echt gericht leven op Christus te hebben.

Verhoog elke dag spirituele discipline. Open ons hart zodat de Heilige Geest kan werken, zodat we ons beginnen te realiseren, Christus leren kennen, onszelf leren kennen, anderen leren kennen en ons leven mogen geven om Hem te dienen en Hem te verheerlijken en Christus centrum van ons leven te maken.

Amen.

 

Vragen ter verdieping:

  1. Hoe en op welke manier wil ik zelfintrospectie doen?
  2. Welke gebeurtenissen herken ik als het werk van het vormen van de Heilige Geest in mij en mijn leven? Hoe reageer ik op dit werk van zijn vorming?
  3. Welke spirituele disciplines heb ik tot nu toe gedaan?
  4. Hoe betrek ik de Heilige Geest bij het doen van deze verschillende spirituele disciplines?