"Kristus sebagai pusat dari kehidupan orang percaya: mengapa?"

Johannes 6:60-71

Geliefde gemeente.

Stelt u zich voor! Er was eens een kerk die groeide van een dozijn leden tot meer dan 5000 mensen. En dat in slechts zeer korte tijd. Geen enkel gebouw konden ze toen huisvesten. Ze hadden sterke leiders, enthousiaste leden, en een geweldige prediker. Wonderen gebeurden heel vaak in die gemeenschap. Het hele land praatte erover. Maar op een dag gebeurde het volgende. Die grote gemeenschap van meer dan 5000 mensen kromp tot de oorspronkelijke 12 leden. Niet door de coronamaatregelen. Nee. Dat gebeurde nadat de prediker een korte preek had gehouden. Een harde preek voor de mensen. Is het niet schokkend? Niemand wil dat dit gebeurt in zijn/ haar gemeente. Maar weet u dat dit in feite is wat er met Jezus gebeurde in onze lezing vandaag.

In het kader van het uitwerken van het jaarthema GKIN 2021 houdt het Ministerium in deze drie weken tijdens de OLE een prekenserie rondom het thema “Christus als centrum van het leven van de gelovige.” Vorige week behandelde ds. Stanley Tjahjadi het eerste gedeelte: ‘wat houdt dat in? Christus als centrum van het leven van de gelovige betekent: dat wij Christus plaatsen als God, als voorbeeld, en als doel van het leven. Vandaag behandelen wij het tweede gedeelte: ‘waarom is dat?’ Volgende week behandelt ds. Marla Winckler- Huliselan het derde gedeelte: ‘hoe doen wij dat?’

De kern van het verhaal vandaag helpt ons om de vraag te beantwoorden: ‘Waarom dient Christus als centrum van het leven van de gelovige?’

Laten we kijken naar het begin van Johannes 6. Jezus heeft een wonderbare spijziging verricht: van vijf broden en twee vissen. Daar waren duizenden mensen bij, alleen al vijfduizend mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Iedereen kreeg genoeg eten. Er bleven zelfs twaalf manden over. Dit wonder heeft zo’n enorme aantrekkingskracht op de menigte, dat de mensen Jezus niet meer wilden laten gaan. Ze wilden Jezus zelfs met geweld meenemen om Hem koning te maken.

In vers 24 staat dat de mensen Jezus opnieuw gaan zoeken, en Jezus zegt dan in vers 26: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: u zoekt Me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent.’ Dus Jezus weet de diepste motivatie van de menigte om Hem te zoeken. De mensen volgen Jezus om van Hem te profiteren.Bij Jezus is brood te halen, dat is toch lekker? En veel vissen! All you can eat! Sommigen volgen Jezus vanwege materie. Sommigen vanwege opzienbarendheid (wonderen). Het gaat hen dus eigenlijk niet om Jezus, maar om hun eigen wil te bevredigen.

Jezus wijst de mensen niet af. Hij wijst ze wel op de kern, waar het om draait. Het draait om Jezus! Daarom zegt Jezus verder in vers 29: ‘Dit moet u voor God doen: geloven in Hem die Hij gezonden heeft’. Geloof in Jezus! In vers 35 herhaalt Jezus opnieuw diezelfde kern: het gaat om Hem! “Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.”

Als Jezus daarover spreekt, en zegt dat Hij uit de hemel is neergedaald, als levend brood, dan komt er een grote irritatie naar boven. ‘Hij? Brood uit de hemel?’ ‘Dat is toch Jezus, de zoon van Jozef? We weten toch wie zijn vader en moeder zijn? Hoe kan Hij dan zeggen dat Hij uit de hemel is neergedaald?’ (vers 42). Jezus als een bijzonder mens, als een goede leraar is wel acceptabel, maar als brood uit de hemel, de speciale afgezant van de Vader, de bron van het leven? Nee!

Deze groep mensen gaat weg. Ze kunnen het niet verdragen. Veel leerlingen gaan ook weg. Ze zeggen, in vers 60: ‘Dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?’ Waarom is dat woord hard? Omdat je door de knieën moet. Je moet aanvaarden dat je niet buiten Jezus kunt. Je moet je ego en trots aan de kant zetten en jezelf volledig aan Hem geven. Dat Christus niet alleen aanwezig is in je leven, of dat Hij alleen voorrang krijgt in je leven, maar dat Hij de voornaamste plaats neemt in je leven. Christus als centrum van het leven van de gelovige!

Houdt u meer van snoep of medicijn? Wie houdt hier van een medicijn? Wie vindt het heel fijn om een medicijn in te nemen? Ik denk dat de meesten ‘nee’ zullen zeggen. Een medicijn neem je in, omdat het noodzakkelijk is. Je heb het nodig. Het doet mij denken aan een medicijn die ik als kind soms kreeg in Indonesië. Toen ik klein was, kreeg ik soms een medicijn in de vorm van poeder. Omdat ik toen nog geen capsule of tablet kon slikken. 

Weet u hoe het smaakte? Erg bitter! Het was niet te verdragen. Als ik mocht kiezen, dan koos ik natuurlijk snoep. Snoep is lekker, maar wij weten dat snoep niet zo goed is voor de tanden. Een medicijn is wel bitter, maar het helpt je in het genezingsproces van je ziekte. De woorden van Jezus lijken op een medicijn. Bitter, maar het brengt genezing, heling. Die woorden zijn hard, maar brengen leven. Wij zijn allemaal ziek vanwege de zonde. Christus is het enige medicijn hiervoor. Neem dat medicijn, ondanks dat het bitter is! 

Waarom dient Christus als centrum van het leven van de gelovige?Er zijn drie belangrijke redenen hiervoor (P-V-S).

1. Zijn positie

Als al die mensen weggelopen zijn, dan zegt Jezus tegen de twaalf discipelen: ‘Willen jullie ook niet weggaan?’ Jezus dwingt je niet om te blijven. Nee. Hij geeft vrijheid: ‘Willen jullie ook niet weggaan?’ Het antwoord van Petrus, dat is zo diep ontroerend. Vers 68: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat U de heilige van God bent.

Petrus erkent wie Jezus is. Petrus erkent Jezus’ positie. Jezus is de heilige van God. Hij hoort bij God en Hij is goddelijk. God heeft Jezus geheiligd (apart gezet) om de Messias te zijn.

Apostel Paulus zegt in Kolossenzen 1:15-16 over de positie van Christus: “Christus is het beeld van God, de onzichtbare, eerstgeborene van heel de schepping: in Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen.

Wij moeten Christus dezelfde positie geven in ons hart, zoals Hij dezelfde positie heeft in het universum: als centrum!

2. Zijn verlossingswerk

Jezus is het Brood des levens. Hij is het brood dat leven geeft. Aan het kruis is Zijn lichaam gebroken: als brood dat gebroken is voor de wereld.  Aan het kruis is Zijn lichaam opgeofferd: als brood dat uitgedeeld is voor de wereld. Ook voor u, voor jou en voor mij. 

Jezus heeft het in vers 62 over het ‘opstijgen’ naar waar Hij eerst was. Wij zullen dan denken aan Zijn hemelvaart. Inderdaad. Maar het ‘opstijgen’ van Jezus begint met Zijn lijdenstijd, Zijn kruisiging, gevolgd door Zijn opstanding en dan pas Zijn hemelvaart. Dat alles hoort bij Zijn verlossingswerk.

Christus heeft Zijn verlossingswerk gedaan voor ons. Daarom dient Hij nu als centrum van ons leven. Hij is gestorven voor ons: om ons te redden van de zonden, om ons te verzoenen met God, om ons eeuwig leven te geven. Daarom leven we nu voortaan voor Hem. Zoals Paulus schrijft in II Korintiërs 5:15: “Christus is voor allen gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt.

3. Zijn soevereiniteit

Jezus kent ieder mens. Hij doorgrondt elk hart. Niets is voor Hem verborgen. In Zijn Goddelijke alwetendheid, wist Jezus vanaf het begin wie er niet geloofden en wie Hem zou uitleveren (vers 64). Hij weet onze motivatie om Hem te volgen. Volgen we Hem omwille van ons eigen voordeel? Of volgen we Hem puur omdat wij van Hem houden? Als wij Hem dienen; in de kerk of buiten de kerk, met welke motivatie doen we dat? Doe ik dat omwille van ‘mijn naam, mijn koninkrijk, mijn wil’? Of doe ik dat omwille van ‘Zijn naam, Zijn Koninkrijk, Zijn wil’? Als wij Christus dienen met verkeerde motivatie, zullen we gauw lichtgeraakt zijn of ons gepasseerd voelen.

Als wij Christus dienen met verkeerde motivatie, zullen we snel boos worden als wij onze zin niet krijgen, zullen we jaloers zijn op anderen en

anderen zien als onze concurrenten, zullen we moeilijk samen werken met anderen, zullen we snel ruzie krijgen met anderen, zullen we ons snel laten meeslepen door anderen, zullen we snel opgeven en weggaan. Kijk naar Judas. Judas volgt Jezus van zo dichtbij. Judas dient Jezus, maar met verkeerde motivatie. Wat gebeurt er met Judas? Hij wordt niet gebruikt als Gods instrument, maar als duivels instrument. Laten we daarom alert zijn. Met welke motivatie volgen we Jezus? Met welke motivatie dienen we Hem?

Christus dient als centrum van het leven van de gelovige vanwege Zijn soevereiniteit. Over Christus’ soevereiniteit zegt Paulus in Filippenzen 2:9-11: “Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader!

Petrus is zich bewust van Christus’ positie, Christus’ verlossingswerk, en Christus’ soevereiniteit. Daarom plaatst hij Christus in het centrum van zijn leven. Heel ontroerend is het wat Petrus zegt, terwijl veel mensen Jezus verlaten. Naar wie zouden we moeten gaan, Heer?’Petrus spreekt hier zijn belijdenis uit: spontaan en vol vuur. Inderdaad. Waar zou je ooit die vreugde kunnen vinden dan alleen in Jezus? Waar zou je ooit die liefde kunnen vinden, die vergeving, die vrede, die rust, dan alleen bij Christus?  

Natuurlijk, het kan zomaar zijn dat u in een periode komt vol met vragen, twijfels misschien. U kunt opstandig zijn, of moedeloos vanwege bepaalde dingen of situaties die u tegenkomt in het leven. Allerlei obstakels of uitdagingen in het leven. Maar blijf door alles heen vertrouwen op Christus! Zulke perioden kunnen er zijn, maar raak niet in paniek. Ga gewoon rustig verder, blijf bidden, blijf de Bijbel lezen, blijf komen naar de kerk, blijf actief in de bediening. Als Christus het centrum is van ons leven, zal Hij ons vasthouden. Hij laat ons niet vallen.

Geliefde gemeente. Laten we vandaag het besluit nemen om Christus te erkennen als Heer van ons leven en Hem plaatsen in het centrum van ons leven! Waarom dient Christus als centrum van het leven van de gelovige? Vanwege Zijn positie, Zijn verlossingswerk, en Zijn soevereiniteit. Wij mogen in Christus blijven en Hij in ons. Wat is dat een wonder! Zo genadig is onze Heer!

Amen.