"Kristus sebagai pusat kehidupan orang percaya: Apa artinya?"

 

Bijbellezing: Romeinen 12:1-3

 

Geliefde broeders en zusters van de Heer Jezus,

Het patroon van het menselijk leven is veranderd sinds de pandemie. We raken inmiddels gewend aan het dragen van mondkapjes, afstand houden en ook vaker onze handen wassen.

Daarnaast zijn er veel activiteiten die thuis moeten worden gedaan, zoals school, universiteit, werk en ook het houden van een eredienst.

 

 

Andere kerkelijke activiteiten, zoals zondagsschool, catechismus, Bijbelstudie, groeigroepen en bijeenkomsten dienen virtueel te gebeuren. Het verbaast me dat veel leden van de gemeente, vooral de senioren, nu Skype en zoom kunnen gebruiken.

Dat wil zeggen, ze hebben een verlangen om te blijven leren en zichzelf toe te rusten.

Er is een mening die zegt dat we ons moeten voorbereiden op een nieuw normaal leven. Met andere woorden, laten we niet verwachten dat het leven in deze wereld terugkeert zoals het was vóór de pandemie. We moeten klaar zijn om ons aan te passen en te wennen aan de realiteit of de nieuwe realiteit van het leven. Dus, hoe stellen wij ons hiertegen op als gelovigen?

Het grote thema van GKIN in 2021 is “Back to basic in the new reality”.Waarom is er voor dit thema gekozen?Om eraan te herinneren dat wij, te midden van deze veranderende wereld, als gelovigen en volgelingen van Christus, onze christelijke plicht en roeping niet vergeten.De omstandigheden van de wereld en haar mensen kunnen veranderen, maar onze christelijke plicht en roeping zal nooit veranderen.De missie van de kerk aan deze wereld, namelijk om de wereld te redden en te herstellen, moet nog worden gerealiseerd.

Daarom rust de missie van de kerk niet op de kerk, laat staan ​​op de plaatselijke kerk, maar op de wereld. De kerk wordt inderdaad door God vertegenwoordigd in de wereld. (De kerk voor de wereld). Dus de kerk moet niet alleen bezig zijn en aan zichzelf denken, maar proberen te doen wat het beste is voor de wereld en de mensheid. De kerk moet beseffen wat God voor deze wereld heeft gepland en gewild. Daarom mag de kerk de basis van haar plicht en roeping in deze wereld niet vergeten.

Ds. Eka Darmaputera (wijlen) herinnerde er eens aan dat de kerk geen gemeenschap is die slechts een samenkomst is, maar een "levend venster" moet zijn voor deze wereld, door middel van haar gemeenschap, getuigenis en bediening. De kerk moet een voorbeeld zijn en een voorbeeld stellen hoe de relatie tussen mens en God en tussen mens en medemens gerealiseerd moet worden.

De vraag is: hoe kan de kerk een 'levend venster' zijn voor deze wereld? Broeders en zusters, wij zijn zowel als individu alswel als gemeenschap geroepen om het leven van Jezus na te volgen en als voorbeeld te nemen. Als we besluiten de Heer Jezus te volgen, dan zijn we niet alleen een Christen, maar een discipel van Christus. Dat wil zeggen, ons hele leven: onze denkwijze, houding en actiepatronen moeten meer en meer op Christus gaan lijken. Daarom wordt de rol van Christus in het leven van gelovigen erg centraal gesteld.

Christen worden betekent dat we besluiten volgelingen van Christus te worden. Dat is de achtergrond waarom de prekenreeks GKIN 2021 het thema "Christus als middelpunt van het leven van gelovigen" heeft gekozen. Dit thema is ontleend aan het boek “Geworteld in Christus” hoofdstuk 3. Ter informatie wordt dit boek ook gebruikt in discipelschap via de Growing Together Group (KTB) die bij GKIN wordt uitgevoerd. Deze serie preken zal gedurende drie opeenvolgende weken plaatsvinden met behulp van drie subthema's: de eerste, "Christus als het centrum van het leven van gelovigen, wat betekent het?", de tweede, waarom "Christus is als het middelpunt van het leven van gelovigen" en ten derde, hoe we "Christus als het middelpunt van het leven van gelovigen" toepassen.

Geliefde broeders en zusters van de Heer Jezus,

Wat betekent Christus als middelpunt van het leven van de gelovige? Waarom Christus en moeten wij eigenlijk niet zelf als middelpunt van dit leven zijn? Heeft niet ieder mens een vrije wil om te bepalen wat hij wil of verlangt? Hierin ligt het verschil voor gelovigen of volgelingen van Christus.

Voordat we Christus volgen, zijn wijzelf het middelpunt van ons leven. Waarom? Door de zondeval van de mens, werd het menselijk leven van God gescheiden. De mens heeft de heerlijkheid van God in zichzelf verloren en heeft de neiging een egocentrisch leven te kiezen. Alle aspecten van zijn leven waren alleen aan op hemzelf gericht. Wat baat of behaagt hem, dat is wat hij zoekt en nastreeft? Dit is wat de apostel Paulus het kenmerk van het egocentrische leven van de oude mens noemt.

En wanneer deze zondige mens, niet in staat om zichzelf te redden. Christus kwam in de wereld om zondaars te redden. 1 Korintiërs 6:19-20 herinnert ons eraan dat we zijn gekocht en dat de prijs volledig is betaald door de verlossing van Christus, zodat ons leven niet meer van ons is, maar van Christus. De vraag is, waarom wilde Christus Zich opofferen en bereid om te sterven op het kruishout om ons te redden? Vanwege Zijn grote liefde voor ons zondaars. Dit is het blijde boodschap voor ons allemaal.

En voor degenen die deze liefde van God hebben ervaren en erop hebben gereageerd, wat betekent dat ze zich realiseren en erkennen dat ze zondaars zijn en een Verlosser nodig hebben, zich dan werkelijk bekeren en besluiten volgelingen van Christus te worden, zou er een verandering in hun leven moeten komen. Van de “oude mens” naar de “nieuwe mens” in Christus. De focus van ons leven verandert, niet langer gericht of gecentreerd op onszelf maar op Christus.

Dit nieuwe leven met Christus, dat we niet uit dwang of verplichting leven, maar met vreugde omdat we het doen uit liefde voor Hem die ons eerst heeft liefgehad. We houden van Christus omdat we Zijn liefde en offer voor ons hebben ervaren. Net als iemand die echt verliefd wordt op iemand, zijn zijn gedachten, gevoelens en wil altijd gericht op de persoon van wie hij houdt. Hij zal altijd proberen te denken, er naar te verlangen, het beste te proberen, het mooiste te geven.

Evenzo is het als we echt de liefde van Christus in ons leven hebben ervaren en "verliefd zijn" op Christus, dan zullen we onze christelijke plichten en roepingen, inclusief de dienst die God ons heeft toevertrouwd, oprecht en met heel ons hart uitvoeren. Misschien zijn de taken en christelijke roepingen die we moeten waarmaken zwaar en veel uitdagingen, maar ze zijn niet allemaal tot een last omdat we onze Heer willen behagen.

Daarom is het voor ons als gelovigen erg belangrijk om Gods liefde en genade voor onszelf in ons leven te ervaren. Dit is het startpunt van een waarachtig nieuw leven, dat zich in het juiste centrum bevindt. Net als bij een fietswiel, als alle spaken in het midden of op de as zitten, kan de fiets goed bewegen.

Stel je voor dat als de spaken van een fietswiel verbogen of gebroken zouden zijn, de fiets niet goed zou kunnen voortbewegen of functioneren. Ons christelijk leven zal goed kunnen verlopen als alle aspecten van ons leven gericht zijn op Christus als het middelpunt van ons leven. Christus staat centraal in het leven van gelovigen.

Maar wat betekent het om Christus in de praktijk of in het dagelijks leven als middelpunt van ons leven te hebben?

1. Christus als Heer in ons leven plaatsen. Christus is niet zomaar een gewone man of religieuze figuur wiens leringen worden bestudeerd en gevolgd, maar Hij is onze Heer. Wat is dan de betekenis en invloed in ons leven als we Christus als Heer erkennen? Er is een levende relatie of binding tussen God en ons als Zijn volk. Hij is de eigenaar van ons allemaal. Hij heeft de volledige macht en soevereiniteit over ons leven. Dit is een strijd voor elke Christen. Want niet wij, maar Christus komt op de eerste plaats. Door Christus tot Heer te maken, betekent dit dat we ons hele leven, ook in onze bediening, altijd Gods leiderschap en wil zoeken, niet onze persoonlijke wil.

In onze Bijbelgedeelte, Romeinen 12:1, spoort de apostel Paulus ons aan om ons lichaam als levende offers aan te bieden. Dit betekent dat in alle aspecten van ons leven, niet slechts enkele of in bepaalde gevallen, zijn gewijd aan de glorie van Gods naam. Maar in het dagelijks leven hebben we vaak misverstanden. Vanwege de invloed van de Griekse filosofische denkwijze die vasthoudt aan het begrip van dualisme, zijn onze levens in tweeën verdeeld: sommige zijn spiritueel en sommige zijn werelds.

We denken vaak dat spirituele dingen belangrijker of voornamer zijn dan wereldse dingen. Als we bijvoorbeeld aanbidden of dienen in een kerk, wordt dit als spiritueler of belangrijker beschouwd dan andere activiteiten buiten de kerk. De term geestelijk leven is eigenlijk gewoon een manier om iemands leven vanuit Gods oogpunt te bekijken. Alle aspecten van ons leven kunnen geestelijke dingen worden als we ze voor de Heer doen.

En omgekeerd kunnen alle aspecten van het leven die spiritueel lijken, seculier en werelds worden als we het niet voor God doen. Ook al zijn we zo actief in de bediening, onze bediening zal geen zegen zijn als het wordt gedaan of met de motivatie om persoonlijke aandacht en populariteit te krijgen. Ons leven aan God toewijden betekent alles wat we doen, of het nu op het werk is, op vakantie gaan, omgaan met -, dienen, doen we net zo serieus als voor de Heer. We zullen altijd proberen Gods wil te zoeken en niet persoonlijke wil en belangen.

2. Christus als voorbeeld stellen. Als discipel van Christus is het Christus die een voorbeeld en rolmodel voor ons leven moet zijn. In de Aanwijzingen voor nieuwe levenswandel uit Filippenzen 2:5 staat: "Stel in uw leven uw gedachten en gevoelens samen die ook in Christus Jezus zijn."

Max Lucado zegt in zijn boek "Just Like Jesus": "God houdt van ons zoals we zijn, maar Hij weigert ons te laten blijven zoals we zijn". God verwacht en verlangt van ons dat we geestelijk groeien. Ons leven begint steeds meer op Christus te lijken. We denken zoals Hij denkt, voelen zoals Hij voelt en handelen zoals Hij doet.

Er zijn vier Engelse letters die staan ​​voor de vraag die ons er altijd aan zal herinneren om Jezus als voorbeeld te stellen in ons hele leven: WWJD – Wat zou Jezus doen? Wat zou Jezus doen als Hij in onze positie was? Wanneer we te maken hebben met of samenwerken met “moeilijke mensen” om ons heen. Wanneer we mensen moeten vergeven die ons gekwetst of beledigd hebben of wanneer we succes of vruchten in het leven ervaren. Nemen wij Jezus dan als voorbeeld?

Sommigen vragen zich misschien af: is het mogelijk om Jezus als voorbeeld na te volgen? In het beroemde vers Romeinen 8:28 staat: "We weten nu dat alle dingen meewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben, voor hen die geroepen zijn volgens Gods plan." Dit vers wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd, alsof omdat God in alle dingen werkt om het goede te brengen, ons leven daarmee vrij zal zijn van lijden, gevaar, ziekte of materieel verlies. Dit vers wil zeggen dat in het proces van geestelijk groeien om als Christus te zijn, het niet gemakkelijk is, maar God zal ingrijpen en bij het proces betrokken zijn.

Ds. Rachmiati Tanudjaja legt in zijn onlangs gepubliceerde boek “Ik, Hem en Zijn Woord” dit gedeelte uit., “…dit vers zegt dat wat hier met goedheid wordt bedoeld, moet worden gezien vanuit de context van Gods Woord als geheel en specifiek in dit vers. gedeelte, ... Dus goedheid betekent hier Gods betrokkenheid in je leven te midden van alle situaties en omstandigheden van de realiteit van dit leven, bij ziekte, bij voorspoed, gezondheid of ongezondheid, bij laster of niet belasterd worden, bij schade of geen schade, we krijgen een baan of we krijgen geen baan, te midden van dergelijke situaties en omstandigheden, te midden van de realiteit waarmee we moeten leven, belooft Gods Woord dat God betrokken zal blijven bij het leven van jou en mij, waardoor jij en ik geen comfort hebben in dit leven, of uiteindelijk een gelukkig einde zien, na alle mislukkingen of bitterheden van dit leven. Maar goedheid wordt hier bedoeld in de context te midden van situaties en omstandigheden dat Gods tussenkomst ons op de een of andere manier in staat stelt om nog steeds Gods glorie uit te stralen. Het karakter van God, de eigenschappen van God”.

Broeders en zusters, als we naar Christus voorbeeld leven, dan zullen we, zoals vers 2 zegt, niet gelijkvormig worden aan deze wereld. We kunnen onderscheiden wat Gods wil is, wat goed is en wat God behaagt.

3. Stel Christus als het doel. Broeders en zusters ihet leven heeft een doel nodig. Net als een reis, als we de bestemming al kennen, zal de reis duidelijk en gericht zijn. Zo ook met de reis van ons leven als Christenen. Wat is het doel van ons leven in deze wereld? Gods woorden in Mattheüs 22:37-40 en 1 Korintiërs 10:31 vatten duidelijk samen dat het doel van ons leven is om Jezus Christus lief te hebben en te verheerlijken. Christus liefhebben en verheerlijken is niet gebaseerd op wat we van Hem hebben ontvangen. Maar omdat Christus een God is die onze liefde en heerlijkheid waardig is. We zijn door God geschapen om de glorie van God te weerspiegelen.

Als we Christus liefhebben en Hem willen verheerlijken, betekent dit dat alles wat we doen, denken, zeggen zal worden bewogen door onze liefde voor God en het verlangen dat Zijn naam wordt verheerlijkt. Dus wanneer we iets doen en onder welke omstandigheden dan ook, is onze focus altijd op Christus, niet op onszelf.

Christus tot het doel van ons hele leven maken, betekent dat er geen situatie in ons leven is die ons doelloos kan maken in het leven. We kunnen onze liefde voor God in alle dingen en in alle omstandigheden verheerlijken en uitdrukken. Of het nu gaat om moeilijke en gelukkige omstandigheden, mislukking en succes, ziekte en gezondheid, we kunnen God nog steeds loven en verheerlijken. We zijn dankbaar voor dit leven dat God ons nog toevertrouwt door God en anderen lief te hebben en God te verheerlijken.

Door de Heer Jezus geliefde broeders en zusters,

Dat betekent dat Christus het middelpunt is in het leven van de gelovige. We plaatsen Hem als Heer, Voorbeeld en Doel in ons leven.

Laten we even overdenken en ons leven nu evalueren. Wij die beweren Christenen te zijn en die door God zijn verlost en gered, bevinden ons in deze situatie en toestand die we momenteel ervaren: “Christus is het centrum van ons leven? Samen denken we na over de volgende vragen:

Nemen we God altijd mee en zoeken we Zijn wil in ons leven?

Gaat ons leven als Christenen steeds meer op onze Heer lijken?

Is ons leven dat we leven God echt verheerlijkend?

 

God zij met ons en zegene ons allen.

AMEN