"Doa orang tua untuk tantangan masa depan anak-anak mereka"

 

Schriftlezing: 1 Kronieken 29:18-19 en Efeziërs 1:3-14

Gebed van de ouders voor hun kinderen en uitdagingen in de toekomst 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Vandaag is er grote dankbaarheid en vreugde in de hemel en op aarde ondanks de moeilijke situatie op dit moment is er feest voor de gelovigen door de bediening van het Heilige Sacrament aan deze kinderen: Bima, Sylvia en Klayton. Hoewel hun oma’s en opa’s, ooms en tantes, hun familie ver weg zijn in Indonesië en deze doopdienst alleen via livestream kunnen volgen geloof ik dat hun blijdschap en vreugde daar en die van hun ouders hier niet minder is geworden.

Op deze morgen staan we stil bij de brief aan de Efeziërs. Paulus begint  met een lofzang op God, om wie Hij is en wat God allemaal gedaan heeft voor ons door talrijke geestelijke zegeningen in de hemel. Geestelijke zegeningen heeft te maken met het feit dat God ons vol liefde heeft uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn en heeft ons naar Zijn wil en verlangen voorbestemd om Zijn kinderen te worden in Jezus Christus tot eer van de grootheid van Gods genade (vs.4-6).

Dit is het Goede nieuws  want van nature horen wij helemaal niet bij God en wij passen niet bij Hem. We zijn niet zo heilig en zuiver als God, dus we hebben geen recht om bij Hem te horen. We horen bij Hem omdat Hij ons heeft geadopteerd om zijn kinderen te zijn. Gewoon, omdat Hij van ons houdt.

Dit alles is voor ons voorbestemd, zelfs nog voor de wereld werd gegrondvest. Het hangt dus niet van ons af dat we kinderen van God zijn.

Dit begint met Gods ja voor ons. Zijn ja, is veel groter dan ons ja naar Hem toe.

Dat is ook waarom we kinderen al mogen dopen: onze keuze voor God is een afgeleide van Gods keuze voor ons. Hij kiest ons uit. Dat gaat niet over dat Hij andere mensen dus verwerpt of niet wil dat zij voor Hem kiezen. Dat gaat erom dat niets ons kan scheiden van die keuze van God voor ons. Zijn liefde, Zijn genade aan ons geschonken in Zijn geliefde Zoon, is het begin van alles. Jezus Christus heeft de hele wereld veranderd en het is volgens apostel Paulus een groot mysterie.

Dat mysterie is Jezus’ dood aan het kruis die alles heeft veranderd. Door zijn vergoten bloed zijn wij losgemaakt en bevrijd uit de slavernij. Onze zonden zijn vergeven. In Jezus’ dood heeft God ons overvloedig Zijn genade geschonken en in Jezus is een nieuwe tijd aangebroken.

Jezus is nu de allerhoogste, Hij staat boven alles in de hemel en alles op aarde. Hij staat boven alle machten en krachten van het kwaad die Hij een beslissende nederlaag heeft toegebracht aan het kruis.

Om zijn wil te laten geschiedden op aarde en Hij heeft ons de Geest gegeven, als stempel, als aanbetaling, als garantie dat eens de hemel op aarde komt. En de Geest maakt ons geschikt om in die missie te leven.

Gemeente van de Heer Jezus Christus,

Je missie als vader of moeder van een of meer zonen of dochters, gegeven door God brengt veel verandering in je leven. Je bent heel gelukkig maar draagt ook veel verantwoordelijkheid. Want jouw kind of kinderen dat je van de Heer hebt gekregen, is van jou afhankelijk. Hoe voed je je kinderen in de Heer op? Wie helpt je hierbij?

Broeders en zusters van Christus,

Het thema van deze dienst is: Parents prayer for their children's future challenges / Gebed van de ouders voor hun kinderen en uitdagingen in de toekomst  en we leren van koning David in 1 Kronieken 29:10-19. Hier zien wij dat het gebed niet zo maar iets vragen/smeken aan God is maar de communicatie met God om Hem te aanbidden, Hem te danken, zelf reflectie voor Zijn aangezicht en Hem daarna pas iets vraagt of smeekt.

Allereerst begint David zijn gebed met lofprijzing voor het gehele volk (vs.10-12) want Yahweh Elohim, Here God, Hij is de Heer voor altijd en eeuwig. Hij is Groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Kort gezegd looft David de Heer want Hij is de bron van alle goeds.

Ten tweede, David is dankbaar aan de Heer want Hij weet wie hij en zijn volk is als vreemdelingen en hoe groot de liefde en genade is die hij al heeft ontvangen. Vele van ons kwamen hier als vreemdelingen en die nu vele zegeningen van de Heer hebben ontvangen. 

Ten derde: David doet zelf reflectie voor het aangezicht van de Heer want hij beseft dat God zijn hart beproeft en verlangt de oprechtheid.

Ten vierde, Na de lofprijzing, dankbetuiging, zelf reflectie komt David tot de Heer om iets te vragen/smeken. Hij bidt dat God over zijn hart gaat bewaken dan het hart van het volk tot God is gericht en alles vrijwillig en oprecht aan de Heer geven (vs.18).

David bidt ook voor zijn zoon Salomo (vs.19). Hij bidt dat de Heer Salomo met volle toewijding  de geboden, bepalingen en wetten naleeft. Hij bidt dat Salomo de Heer eert en het huis van God bouwt dat hij heeft voorbereid. 

Broeders en zusters,

Om kinderen groot te brengen  en ze op te voeden om de Heer te kennen en zijn geboden na te leven in deze tijden is niet makkelijk. Alle ouders, ook deze doopouders kunnen het niet alleen uitvoeren. Je hebt elk uur de hulp van de Heer nodig.

De doopouders hebben hun gebed en hoop uitgesproken door het lied na de doop. Het gebed is het enige wat je kan doen naast de opvoeding en het voorbeeld zijn voor de kinderen en hen opvoeden met de wijsheid van de Heer.

Terug naar Efeziers 1:3-14, hoe de garantie van de redding die is gegeven in de hemel door deze doop beaamd kan worden door de kinderen in heel hun leven?

We hebben gezien dat de normen en waarden in de samenleving steeds meer tegen de leringen van de Heer ingaan.  Het kwaad lijkt alles te beïnvloeden, van boeken en muziek, computer en spelletjes tot dagelijks taalgebruik. Maar we hoeven ons niet overweldigd te voelen. De Heer zal ons leiden om te weten hoe we onze kinderen in dit multiculturele klimaat moeten onderwijzen, beschermen en versterken.

Ik heb ooit gelezen dat iemand zegt: ‘Als je ernaar streeft om God lief te hebben en het evangelie na te leven. Als je je best doet om een zo goed mogelijk ouder te zijn, dan hebt je alles gedaan wat een mens kan doen, en alles wat God van je verwacht’. Om ons uiterste best te doen, hebben we hulp van onze Heer nodig en als er ooit een tijd is geweest waarin ouders op God moeten vertrouwen, is dat nu!.

Probeer naar ze te luisteren, ze te helpen om het evangelie te leren, ze te inspireren naar een leven met God te leiden. Ouders vertegenwoordigen God in de zorg voor kinderen die Hij aan jullie heeft toevertrouwd. Laat Zijn goddelijke invloed in je hart aanwezig zijn als je onderricht en overtuigt.

Wees ook een voorbeeld van evangelieleven. Samen Bijbellezen, samen bidden, samen luisteren naar geestelijke muziek en praten over God hebben grote invloed op kinderen als ze groter zijn en zich zorgen maken over het leven of problemen ondervinden. Zelfs als uw gezinssituatie niet ideaal is, kunt uw kinderen toch leiden. Raak niet ontmoedigd. Tevens omdat ze bezegeld of bestempeld zijn door de heilige doop om God te eren.

We kunnen vandaag beginnen om een bron van evangeliebegeleiding voor onze kinderen te zijn, ongeacht wat er in de wereld om ons heen wordt verkondigd. Laten we voor hen bidden in de uitdagingen nu en in de toekomst maar ook voor onszelf  bidden als koning David in geloof en vertrouwen dat in welke tijd ze ook geboren zijn, De Heer verzegelt hun en ons leven door de heilige doop en bij Hem zijn we veilig. Gelooft dat Jezus de macht heeft in de hemel en op aarde.

Amen.