"Apa arti kehadiran Roh Kudus bagi orang-orang percaya?"

 

Bijbellezing: Johannes 16: 4b-15

 

Geliefden in de Heer Jezus,

Wat is moeilijker: geschenken geven of ontvangen?

 

Natuurlijk zouden de meesten van ons ervoor kiezen voor het geven van geschenken omdat dat moeilijker is. Omdat we niet zomaar iets kunnen geven, maar een juist of geschikt geschenk moeten kiezen. Maar volgens ds. Andar Ismail in zijn boek "Selamat Berbakti",

kan het ontvangen van een geschenk soms moeilijker zijn als het geschenk dat we ontvangen iets is waarvan we niet weten wat we ermee moeten doen.

Ds. Andar gaf een voorbeeld, wat als we een een paard als geschenk krijgen.

Nou ja, ook al is het een goed en duur paard. We zijn natuurlijk in de war, wat te doen met dit paard als geschenk. Speciaal voor mij die in een appartement op de 7e verdieping woont Waar wil je dit "cadeaupaard" neerzetten?

Vandaag is het Pinksteren, dat wil zeggen, we herdenken de dag van de komst van de Heilige Geest in het leven van gelovigen. De Pinksterdag wordt ook geassocieerd met de geboortedag van de "Kerk". En op de geboortedag van de "Kerk" zond God  de Heilige Geest als een gave of een cadeau. Het lijkt er echter op dat deze gave van de Heilige Geest veel kerken in verwarring heeft gebracht.

Van alle fundamentele leerstellingen van het christendom is de Heilige Geest het onderwerp met de meeste controverse. De een beschouwt zijn kerk als vervuld met de Heilige Geest en beschuldigt een andere kerk ervan de Heilige Geest niet te hebben. Zelfs kerken kunnen uiteenvallen als gevolg van tegenstrijdige meningen over de Heilige Geest. Laten we daarom samen opnieuw de leer bestuderen van de Heilige Geest. Wie is de Heilige Geest? Wat de Heilige Geest doet in de levens van gelovigen.

Wie is de Heilige Geest? Hij is God! De Heilige Geest is een persoonlijkheid van God de Drie-eenheid. Het is dus verkeerd als de Heilige Geest alleen als kracht of bron van kracht wordt beschouwd. De Heilige Geest is God die leeft en woont in de levens van gelovigen, na de hemelvaart van de Heer Jezus naar de hemel. Billy Graham legde het ooit als volgt uit over de Heilige Geest

"Wie is de Heilige Geest? Hij is God! De Heilige Geest is de persoon van God, de persoon van de Drie-eenheid. Ieder persoonlijkheid van God is belangrijk. De samengaan van Christus in Zijn discipelen blijkt duidelijk uit de persoon van de Heilige Geest. Sinds Pinksteren is de Heilige Geest de schakel tussen de eerste en tweede komst van Jezus ”.

Broeders en zusters, geliefden in de Here Jezus,

Het belangrijkste voor ons is, als volgelingen van Christus die vandaag leven, wat de aanwezigheid en rol van de Heilige Geest in ons leven betekent. De Geest die Jezus beloofde was om nabij te zijn en de gelovigen te helpen. Als we aandacht besteden aan vers 8. We kunnen leren wat de Heilige Geest in ons leven doet, zodat we Zijn aanwezigheid in ons leven kunnen ervaren.

Ten eerste zal de Heilige Geest mensen overtuigen of mensen bewust maken van hun zonde. Dus als iemand berouw heeft en besluit Jezus te volgen, is dat het werk van de Heilige Geest. Er zijn veel getuigenissen over hoe iemands leven wordt veranderd door de Heilige Geest. Maar tot nu toe zijn er nog steeds veel mensen die niet geloven of twijfelen en zelfs sommigen die nog steeds hun hart verharden, ook al hebben ze het Evangelie gehoord - het vreugdevolle nieuws van redding door God.

Omdat zondige mensen er over het algemeen namelijk de voorkeur aan geven persoonlijke verlangens of wereldse genoegens te volgen.Omdat hij voelt dat hij de controle en kracht heeft om te doen wat hij wil in zijn leven.Maar toen hij de Heer Jezus ontving en de Heilige Geest aanwezig was in zijn hart, was er een stem in zijn geest of geweten die hem bewust maakte van zijn bestaan ​​als zondaar en onwaardig voor God.

Ten tweede zal de Heilige Geest gelovigen overtuigen van de zuivere waarheid. In het huidige menselijke leven spannen mensen zich in door te claimen dat ze het dichtst bij de waarheid zijn. Religieuze leiders zijn van mening dat hun leringen het meest correct zijn. Zo is het ook met politici, die claimen dat hun mening de meest ware is. We zien ook conflicten of spanningen die zich tegenwoordig voordoen tussen etnische groepen of landen omdat elke partij zich het meest correct voelt.

Wat verontrustend is, is dat de wet kan worden gebruikt of ten nutte gemaakt om een optreden of acties die duidelijk verkeerd of in strijd zijn, te rechtvaardigen of te beschermen. Broeders en zusters, de zuivere waarheid is alleen in de Heer Jezus. Maar de mensen ten tijde van Jezus leven op aarde, geloofden velen niet wat Hij predikte. Te meer, Jezus werd gestraft en gekruisigd als een misdadiger, als resultaat van "verzinsels" door mensen die Hem haatten. Ze denken dat als ze erin slagen Jezus te executeren, ze zijn leven, onderwijs en invloed tot een eind zullen brengen of beëindigen.

Zijn opstanding uit de dood deed echter veel mensen geloven in de gerechtvaardigde waarheid die door de Heer Jezus werd gepredikt. Een rechtvaardiging in Christus is een persoonlijke waarheid door middel van een persoonlijke relatie, geen gerechtvaardigde waarheid die kan worden gekocht, verzonnen of geleerd, omdat Hij de gerechtvaardigde waarheid zelf is. Jezus zei: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven." En nu de Heer Jezus naar de hemel is teruggekeerd, is het de Heilige Geest die in ons hart leeft die ons overtuigt van de zuivere waarheid in Christus.

Ten derde overtuigt de Heilige Geest de gelovigen over het oordeel. Als de Heilige Geest in ons hart leeft, zal de Heilige Geest ons eraan herinneren dat we verantwoordelijk zijn voor het leven dat God ons heeft gegeven. Onze verantwoording tegenover God is geen verslag van de vele schatten die we tijdens ons leven op aarde hebben vergaard.

Het is ook geen rapportage over de hoeveelheid geld of deposito's  die we op de bank hebben staan, maar wat we doen en bewerken voor God en anderen zolang we in deze wereld leven. Zoals de apostel Paulus ons in Romeinen 14:12 herinnerde: "Op deze manier zal ieder van ons rekenschap over zichzelf afleggen aan God."

Geliefden in den Heer Jezus,

Als we naar de huidige toestand van de wereld kijken, kunnen we ons afvragen, of zelfs teleurgesteld zijn als we overal onrecht zien gebeuren. Hoe komt het dat een rechtvaardig persoon wordt gestraft of moet lijden terwijl de verkeerde en slechte persoon wordt vrijgelaten en geniet van de resultaten van zijn misdaad? Doet dat niet onrechtvaardig aan. Als God liefdevol en rechtvaardig is, waarom heeft God dan toegestaan ​​dat dit gebeurt? Broeders en zusters, misschien kunnen we Gods gerechtigheid nog niet zien, maar geloof me,

De Heilige Geest zal ons helpen overtuigd te raken dat Gods gerechtigheid zal gebeuren en zal worden gehandhaafd, omdat we er zeker van zijn dat Christus voor de tweede keer zal komen om deze wereld te oordelen. Daarom moeten wij allemaal, zonder uitzondering, gereed zijn om de beproeving van God het hoofd te bieden. Gods oordeel en gerechtigheid zullen zeker worden afgedwongen, hetzij in deze wereld, hetzij later in de hemel. God zal niet toestaan ​​dat onwaarheid en onrechtvaardigheid voortduurt in het menselijk leven.

Broeders en zusters, kort geleden was er een drukte van belang dat naar voren kwam op de   sociale media, vooral in Indonesië, over wat er is gebeurd met mensen die vijandig stonden tegenover Basuki Tjahaja Purnama of alias Ahok.

Misschien hebben sommigen van ons het nieuws gehoord of weten dat Ahok ongeveer 4 jaar geleden heeft meegemaakt. Hij werd door een rechter veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf op beschuldiging van religieuze godslastering.Wat interessant is aan het verhaal van Ahok, zijn de laatste woorden die hij overbracht tijdens zijn laatste verdediging in de rechtbank, hij zei: "Als je mij" misbruikt ", vecht je tegen de Almachtige God. Ik zal later een voor een beschaamd maken door bewijzen. Dank U. Broeders en zusters, Ahok is inderdaad veroordeeld en gevangengezet. De mensen die Ahok vijandig gezind waren, dachten dat ze er met hun kracht in geslaagd waren de politieke carrière van Ahok te stoppen. Maar wat gebeurde er, het bleek dat God niet zweeg. Gerechtigheid en Gods straf worden geopenbaard. Een voor een werden de mensen die Ahok vijandig gezind waren, volkomen in verlegenheid gebracht.

Broeders  en zusters die liefhebben en bemind worden door de Heer Jezus,

De Heilige Geest die in ons is, werkt door ons geweten. Daarom moeten we het geweten bewaken en onderhouden dat door God in ieder van ons is gegeven. Ons geweten moet gevuld en verlicht worden door het licht van de waarheid van Gods Woord. Als ons hart gevuld en verlicht blijft door de waarheid van Gods Woord en niet door vals nieuws of "hoaxes", dan is wat door ons leven zal stralen, zowel door middel van woorden als door daden, ook de waarheid van Gods Woord.

Zoals in vers 13 staat, zal de Heilige Geest ons in alle waarheid leiden. Dit betekent dat we zullen worden geholpen en begeleid in de juiste dingen, zodat er in ons een christelijk inzicht zal zijn dat alle aspecten van ons leven omvat en beïnvloedt, waar we ook zijn. En geloof dat zelfs als we de verkeerde stappen nemen, de Heilige Geest die in ons is, ons gevoeligheid en wijsheid zal geven zodat we op het goede pad kunnen terugkeren. Misschien kan dit plaatje waar we naar gaan kijken ons helpen om beter te begrijpen wat de Heilige Geest doet en bewerkt in ons leven als gelovigen.

Geliefden in de Heer Jezus,

De Heilige Geest is gezonden en bevindt zich midden in de levens van gelovigen. Wat doen we met dit “cadeau” van de Heilige Geest? Met de aanwezigheid van deze gave van de Heilige Geest worden we eraan herinnerd dat de God waarin we vertrouwen en waarin we geloven, bestaat en in ons hart leeft. Laten we daarom dit “cadeau” van de Heilige Geest "openen" door Zijn aanwezigheid en kracht te ervaren. We laten de Heilige Geest vrij werken en ons leven bewerken om ons te helpen en te leiden, vooral in deze moeilijke tijden. De keuze is aan ons: zijn we bereid om gecontroleerd en geleid te worden door de Heilige Geest of volgen we onze verlangens en wil? God zegene ons allemaal.

Amen.