"Mengenal dan mengalami Kristus"

 

Bijbellezing: Efeziërs 1:15-23

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus,

Wat is het verschil tussen weten en kennen?  Het verschil tussen wetenschap en kennis? Volgens de KBBI, het grote Indonesische woordenboek, hebben weten en kennen in het Indonesisch bijna dezelfde betekenis. Maar in werkelijkheid is er een verschil tussen weten en kennen. In het Engels is er een verschil tussen het begrip "to know", weten, en het begrip "to be acquainted with", ergens bekend mee zijn. Dus iets kennen houdt een dieper weten in. Iets weten hoeft niet per se in te houden dat iemand ergens vertrouwd mee is. Maar als je ergens vertrouwd mee bent, weet je het wel zeker.

Ik zal jullie een foto van een vrouw laten zien

Misschien weten sommigen van jullie al wie deze vrouw is. Maar of jullie weten of het de echte Santi is, is niet zeker. Dat in tegenstelling tot mij, ik weet maar al te goed hoe Santi eruit ziet. Ja, natuurlijk, want Santi is mijn vrouw. We leven al meer dan 25 jaar samen als man en vrouw, om nog maar te zwijgen van de 4 jaar daten daarvoor. Het is normaal dat we elkaar heel goed kennen.

Wat maakt weten en kennen anders? Sommigen zeggen: “We weten iets omdat we het zien, omdat we informatie horen en krijgen of vanwege onze intelligentie”. Maar we kunnen iets ook leren kennen door een hechte en intieme interactie als gevolg van de gedeelde levenservaring. Nu, broeders en zusters, dat is onze relatie met Christus. Weten we enkel maar van God, of kennen we Hem echt?

Broeders en zusters, al heel lang christen zijn, ijverig naar de kerk gaan en er actief zijn, dit garandeert niet dat we al weten wie onze Heer is en dat we zijn liefde en kracht in ons leven ervaren. Is het mogelijk dat we Christus in ons leven kunnen kennen en ervaren? We zijn dankbaar dat we een God hebben die om ons geeft en van ons, zondaars, houdt.

Omdat Zijn liefde zo groot is, was God bereid een mens te worden in de persoon van de Here Jezus Christus, zodat we Hem kunnen kennen en ervaren. Dit is een van de unieke kenmerken van het christendom, dat wij, als zijn volk, niet alleen de leringen van Gods Woord kennen en leren, maar dat we een persoonlijke relatie met onze Heer kunnen opbouwen en met hem kunnen leven. Hij is een God die ernaar verlangt ons allemaal persoonlijk te leren kennen.

Daarom moeten we als christenen niet alleen weten, maar ook ernaar verlangen om diepere kennis te hebben en Christus in ons leven te ervaren. Christus heeft zichzelf gegeven om gekend te worden.
Echtgenoten of mensen die elkaar al kennen, weten of onthouden natuurlijk wat hun partner of beste vriend wil.

Broeders en zusters, ik heb eens het huis bezocht van een getrouwd stel dat lid was van onze gemeente. Toen we aan het praten waren, zei de man plotseling tegen zijn vrouw: "Mam", terwijl hij met zijn ogen knipperde. De vrouw antwoordde "Ok pap", en stond meteen op van haar stoel. Wow, op dat moment dacht ik: “Wat intiem, deze man en vrouw zijn al heel lang getrouwd maar houden nog steeds van flirten”.

Niet lang daarna kwam de vrouw terug met een drankje. Oh, ik begreep dat de knipoog van de man betekende "Mam, breng alsjeblieft wat te drinken". Dat is het bestaan van een man en vrouw die elkaar al kennen. Ze weten al wat hun partner wil, ook al gebruiken ze alleen lichaamstaal.

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus,

Als we Christus al in ons leven kennen en ervaren, dan zijn we niet alleen christenen, maar weten we ook wie de God is die we geloven en wat Zijn wil in ons leven is. Als we onze Heer kennen, dan hebben we natuurlijk een hechte en intieme persoonlijke relatie met Hem.

En door een hechte persoonlijke relatie met Hem kunnen we meer vertrouwd raken met zijn persoonlijkheid, zijn geboden, zijn wil en ook zijn macht. Dit is wat de apostel Paulus hoopte en waar hij naar verlangde voor zijn gemeente in Efeze.

Als we een paar verzen vóór onze passage lezen, namelijk Efeziërs 1: 13-14, vertelde Paulus de Efeziërs dat wanneer ze geloofden, ze zouden worden verzegeld of bevestigd door de Heilige Geest, die Hij beloofde, wat een garantie voor hen was totdat ze de heerlijkheid zouden bereiken, dat is het eeuwige leven met God.

Wat de apostel Paulus zei, bestond niet alleen uit woorden of raad, maar het was ook zijn persoonlijke ervaring. We kennen het verhaal voordat hij apostel werd, Paulus, voorheen Saulus genaamd, was iemand die de volgelingen van Christus achtervolgde en arresteerde.

Maar nadat hij een persoonlijke ontmoeting met de verrezen Christus had meegemaakt, was er een verandering in zijn leven. Hij begon te weten, te kennen en te ervaren hoe groot Gods genade in zijn leven was.

Onze passage uit Efeziërs 1: 15-23 is het gebed van Paulus tot God de Vader, zodat de Efeziërs Christus mogen kennen en ervaren in zijn hoop, roeping, heerlijkheid en kracht. Wat kunnen we leren van dit gebed van Paulus?

  1. Het eerste verzoek van Paulus' gebed was, dat hun de Geest van wijsheid zou worden gegeven, dat wil zeggen, de Geest van God zelf. Waarom wordt het de Geest van wijsheid genoemd? Omdat het de Geest van God is die de mens wijsheid geeft om het geheim van Gods wil te kunnen begrijpen. Door alleen op menselijke kracht en intellect te vertrouwen, zullen we het plan van Gods wil niet kunnen begrijpen. Als Gods kinderen hebben we echt wijsheid van God nodig, niet de wijsheid van de wereld.
  2. Het tweede verzoek van Paulus' gebed was dat God hun inzicht en een openbaring zou geven. “Openbaring” is in de oorspronkelijke taal: “apokalupsis”. Dat komt van het werkwoord “apokaluptein”, wat betekent: verklaren, de sluier opheffen of het deksel openen. De gemeente heeft dus inzicht en een openbaring nodig om Christus goed te kennen. Momenteel zijn er verschillende misleidende leringen op sociale media verschenen. We moeten onze Heer goed leren kennen.
  3. Het derde verzoek van Paulus' gebed is, dat God de ogen van hun hart helder zal maken, zodat ze zullen begrijpen welke hoop er in Zijn roeping besloten ligt, namelijk hoe rijk de heerlijkheid is van Zijn erfenis onder de heiligen (vers 18).

De ogen van hun hart moeten worden verlicht door de Geest van God, zodat ze goed en duidelijk kunnen zien, in dit geval, de verwachtingen van hun roeping als Gods volk begrijpen, namelijk over hun hemelse erfenis, verheerlijking en het eeuwige leven met God, voor altijd.

  1. Door de gebedsverzoeken van Paulus begrijpen we dat er twee kanten zijn: dat hij enerzijds God de Vader vroeg, door het werk van zijn Geest, om de gemeente in Efeze wijsheid, openbaring en de ogen van een stralend hart te geven om Gods roeping te begrijpen, hoop en kracht te krijgen. En aan de andere kant bidt Paulus dat er een verlangen is vanuit de gemeente, niet alleen om te weten, maar om diepere kennis te hebben en Christus in hun leven te ervaren.

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus,

Paulus hoopte echt dat de gemeente in Efeze God goed zou kennen. Hoe? Zonder het werk van de Geest van God zou dit onmogelijk zijn. Dit geldt ook voor ons christenen in deze tijd. Om Christus goed te kennen en te ervaren, hebben we echt de Heilige Geest nodig.

Later, op de Pinksterdag, zullen we de dag van zijn afdaling of de komst van de Heilige Geest in het leven van gelovigen vieren. De Heilige Geest leeft niet alleen in het hart van elke gelovige, maar helpt ook om geestelijke groei te ontwikkelen, zodat we Christus dieper kunnen leren kennen en Zijn kracht realistischer kunnen ervaren in ons leven.

Dallas Willard beschrijft in zijn boek “The Divine Conspiracy” de Gouden Driehoek van spirituele groei die ons kan helpen Christus beter te leren kennen en de kracht van Zijn opstanding te ervaren:

  1. Groeien door de Heilige Geest. Als we een nauwe persoonlijke band of relatie met God hebben en ons leven laten leiden door de Heilige Geest, zal ons geloof groeien. Hoe weten we dat ons geloof groeit? Door ons leven en door het getuigenis van ons leven.
  2. Groei door de Heilige Geest door dagelijkse gebeurtenissen. Door gebeurtenissen of incidenten die we elke dag meemaken, of het nu vreugde of verdriet is, die ons dichter bij onze Heer brengen en deze leren kennen, en ervaren hoe zijn liefde en kracht zich in ons leven manifesteren. God kan en is in staat elke gebeurtenis en uitdaging van het dagelijks leven aan te wenden om ons te vormen om volwassener te worden in het geloof en meer op het karakter van onze Heer te gaan lijken.

Tijdens deze pandemie worden we er allemaal aan herinnerd dat we in dit leven niet kunnen vertrouwen op 'wat' we zochten en nastreven. Maar "wie" we kunnen verwachten en waarop we kunnen vertrouwen, zodat we deze moeilijke tijden kunnen overleven. We worden er ook aan herinnerd hoe kwetsbaar en fragiel ons leven als mens is.

We hebben gezien dat iedereen, geen uitzondering, kan worden besmet door het COVID-19-virus. Daarom kunnen we eigenlijk alleen vertrouwen op en volledig hopen op Gods kracht. Hij is de almachtige God, die het hele menselijk leven beheerst.

We zijn dankbaar voor de dood en opstanding van Christus, alle schulden en straffen voor onze zonden zijn afgelost en volledig betaald. De dood is verslagen zodat de dood niet langer het laatste woord is voor het leven van de gelovige. Laat de kracht van de opstanding van Christus de hoop en kracht voor ons zijn om dit leven te leiden, vooral in deze moeilijke tijden.

Inderdaad, het coronavirus is reëel in ons leven en kan dodelijk zijn. Maar de kracht van de opstanding van Christus, die de dood heeft overwonnen, is ook duidelijk in ons leven, als gelovigen. Laten we de kracht van de opstanding van Christus ervaren, zowel in ons leven, individueel alsmede als collectief, als de kerk van de Heer.

  1. Groeien door de Heilige Geest door spirituele discipline. Om Christus beter te leren kennen en te ervaren, moet er een weloverwogen inspanning van onze kant zijn om dichterbij te komen en een hechte relatie met God te hebben. Dit kunnen we doen door middel van spirituele discipline.

Wat is spirituele discipline? Alle geestelijke activiteiten, zoals stille tijd, Gods Woord lezen, bidden, gemeenschap hebben, getuigenis geven en andere activiteiten die ons  kunnen helpen kracht te krijgen om te worden zoals Christus ons onderwees en zoals hij een voorbeeld voor ons was.

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus,

Als we Christus al in ons leven kennen en ervaren, moeten er veranderingen in onszelf en in ons leven plaatsvinden. Niet alleen wordt ons geloof sterker en volwassener, maar we zijn ons ook meer bewust van en begrijpen onze plicht en roeping om te prediken, delen en getuigen van Gods liefde en kracht die we hebben ervaren aan mensen die het nog nooit hebben gehoord en ervaren.

Vandaag vieren we de Hemelvaart van de Here Jezus. De Here Jezus heeft zijn taak als de Verlosser en Heiland van de wereld voltooid en volbracht. Bovendien wordt de missie van Gods redding en herstel voor deze wereld, die werd geïnitieerd door de Heer Jezus, overgedragen aan Zijn discipelen en ook aan ons.

Het estafettestokje van Gods redding en herstel voor deze wereld is nu aan ons overgedragen als Zijn kerk vandaag. Laten we de tijd en gelegenheid die God ons heeft gegeven gebruiken om actiever en ernstiger te zijn in het prediken, delen en getuigen van de liefde en kracht van Christus' opstanding door ons leven, zowel als individu alsmede als gemeente. God zegene ons allen.

AMEN