"Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu Kuserahkan nyawa-Ku""

Lucas 23:39-49

 

Elke plaats heeft zijn eigen slaaplied. Vanuit dat slaaplied kunnen we ook de kenmerken van die plaats kennen. Het bekende slaaplied uit Indonesië is ‘Nina Bobo’. Zingt u het ook graag voor kleine kinderen?

 

Nina bobo (Nina is niet de eigennaam van een meisje. Nina is afkomstig van het Portugese ‘menina’, dat meisje betekent. Diverse Indonesische woorden zijn namelijk uit het Portugees afkomstig).

Slaap meisje, oh slaap, meisje

als je niet gaat slapen, zul je door een mug gestoken worden.

 

In Indonesië heb je veel muggen. Daarom vind je dat terug in dit slaaplied.

In Nederland kent men het volgende slaaplied uit de negentiende eeuw:

 

Slaap, kindje, slaap

daar buiten loopt een schaap.

Een schaap met witte voetjes

dat drinkt zijn melk zo zoetjes.

Slaap, kindje, slaap

daar buiten loopt een schaap.

 

In Nederland heb je veel schapen (in het platteland). Daarom vind je dat terug in dit lied.

Een slaaplied geeft rust en vertrouwen. Zeker voor kinderen die bang zijn voor het donker van de nacht of bang zijn voor de onbekende morgen die zal komen.

De Joden kennen ook een avondgebed dat opgezegd of gezongen wordt voor het slapen. Dat avondgebed vinden we in Psalm 31:6 ‘In Uw hand leg ik mijn leven, HEER, trouwe God...’ Dit zijn ook de laatste woorden die de Here Jezus spreekt aan het kruis.

Weet u hoe lang Jezus hing aan het kruis? Ongeveer 6 uur lang hing Jezus aan het kruis (vgl. Marcus 15:25 en Lucas 23:44). Vanaf het kruis horen we de zeven laatste woorden van Jezus oftewel de zeven kruiswoorden. 

Dit zijn de 7 kruiswoorden van de Here Jezus op volgorde. Deze zeven kruiswoorden zijn zo bijzonder, ontroerend en betekenisvol. 

1. “Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen” (Lucas 23:34)

(Woord van vergeving)

2. “Ik verzeker je: nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn” (Lucas 23:43)

(Woord van redding, bevrijding)

3. “Dit is uw zoon”. “Dat is je moeder” (Johannes 19:26-27)

(Woord van liefde en zorg)

4. “Eli, Eli, lema sabachtani?/ Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” (Matteüs 27:46, Marcus 15:34)

(Woord van verlatenheid)

5. “Ik heb dorst!” (Johannes 19:28)

(Woord van lijden)

6. “Het is volbracht!” (Johannes 19:30)

(Woord van overwinning)

7. “Vader, in Uw handen leg Ik Mijn geest” (Lucas 23:46).

(Woord van vertrouwen)

In deze dienst richten we ons op het zevende kruiswoord van Jezus (de laatste): “Vader, in Uw handen leg Ik Mijn geest”.

Wij kunnen dit ook vertalen: ‘In Uw handen geef ik mijn geest in bewaring.’ Als u waardevolle bezittingen of documenten hebt, dan bewaart u dat het beste in een kluis bij de bank. U geeft dat in bewaring. U gaat naar de bank en de bank medewerker opent uw kluis met zijn/ haar sleutel en tegelijkertijd ook met uw eigen sleutel. U legt uw spullen daar en gaat u terug naar huis. U vertrouwt uw spullen dus toe aan de bank. Daar zijn uw spullen veilig.

Wij kunnen dit ook weer anders vertalen: ‘Aan Uw handen vertrouw ik mijn geest toe.’ Als je een kind hebt, dan vertrouw je je kind alleen maar toe aan mensen die je echt hoog hebt zitten. Je moet dan 100 % zeker weten dat het goed zit. En als je je kind vertrouwt aan je ouders of aan een oppas, dan doe je dat om dat kind later weer op te halen.

Als u uw waardevolle spullen in bewaring geeft in een kluis bij de bank, dan doet u dat ook om later die weer op te halen. Dat zit ook in deze woorden: ‘In Uw handen leg ik mijn geest’. ‘Ik vertrouw mij toe aan U, Here God, omdat ik weet dat U mij mijn leven niet zult afpakken, maar het mij weer terug zult geven.’

Met deze woorden uit Psalm 31 bidden de Joden hun avondgebed. Wat bijzonder is dit. Dit gaat meer dan over de ‘muggen’ of ‘schapen’ vanuit het slaapliedje aan het begin. Voordat je gaat slapen, voordat je zelf de controle over je geest en je lichaam kwijtraakt, zeg je tegen God: ‘In Uw hand geef ik mijn geest in bewaring.’

En juist nu, vlak voor Zijn sterven, neemt de Here Jezus deze woorden op Zijn lippen. Een avondgebed. En Hij voegt er een woord aan toe, het woord ‘Vader’. Dat woord staat er in Psalm 31 niet bij. En het is eigenlijk ook heel bijzonder dat Jezus dit woord gebruikt. Want het is wel donker geworden boven Golgota. Drie uur lang heeft duisternis de aarde bedekt. Een angstwekkende duisternis, mysterieus voor de omstanders. Maar Jezus weet precies wat die duisternis betekent: Zijn Vader laat Hem in de steek. Dit is de duisternis van de Godverlatenheid. Matteüs en Marcus vertellen wat Jezus uitroept: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ Als deze drie lange uren van duisternis voorbij zijn en in de tempel de tijd is aangebroken voor het avondoffer, dan klinken deze woorden van Jezus: ‘Vader, in Uw handen leg Ik Mijn geest’. Jezus spreekt nu niet meer over ‘Mijn God’, nee, Hij zegt nu: ‘Vader’. Waarom? Omdat Hij net hiervoor heeft uitgeroepen, volgens Johannes: ‘Het is volbracht!’ Het offer voor de zonden van de wereld is gebracht.

Alles is nu klaar. De band tussen Vader en Zoon is nu hersteld. Jezus heeft Zijn taak tot het einde toe uitgevoerd, en nu geeft Hij Zijn geest in bewaring bij Zijn Vader. Het is goed. Zijn Vader zal Zijn geest in bewaring nemen en houden, tot de morgen van de eerste dag van de week, de Paasmorgen.

Jezus vertrouwt Zich helemaal toe aan Zijn Vader. Zo gaat Hij de dood in. Juist door wat er hier gebeurt, hier op Golgota, en juist door deze woorden bevestigt Jezus wat Hij al eerder gezegd heeft: dat Zijn dood niet de tragische ondergang is van een bewonderenswaardig mens, maar dat Zijn dood bewust is, een offer dat Hij met opzet brengt voor ons. Hij heeft dat vaak gezegd, zoals in Matteüs 20:28: ‘Zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losgeld voor velen.

Heel bewust geeft Jezus Zijn leven voor ons, om ons te redden, om ons eeuwig leven te geven. Het is niet dat mensen Jezus van het leven beroofd hebben. Niet Kajafas. Niet het Sanhedrin (Joodse raad). Niet Herodes. Niet Pontius Pilatus. Niet de Romeinse soldaten. Niet de menigte. Jezus heeft alle macht. Als Jezus dat wilde, kon Hij de engelen roepen om Hem te bevrijden van het kruis. Maar dat deed Hij niet. Jezus geeft bewust en vrijwillig Zijn leven. Zoals in het lied Opwekking 268 waar wij hebben gezongen: ‘Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft Zijn leven afgelegd...’  Daarover heeft Hij ook eerder gesproken in Johannes 10:18 “Niemand neemt Mijn leven, Ik geef het zelf....”

De dood komt niet op Jezus af, om Jezus te overmeesteren. Nee! Jezus gaat op de dood af, om de dood te overmeesteren! De dood is voor niemand bang, behalve voor Jezus! De dood is als de dood voor Jezus!

Door zo te sterven laat Jezus zien dat Hij anders is, anders dan ieder ander mens. Hij is Heer! Hij is Koning! En als Koning legt Hij bewust Zijn leven af, om ons eeuwig leven te geven. Niet voor niets is de Romeinse hoofdman diep onder de indruk. ‘Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige!

Geliefde gemeente. Jezus vertrouwt Zijn leven volledig toe aan de Hemelse Vader, zelfs als Hij aan het kruis hangt. Daarom mogen wij ook ten volle vertrouwen op de genade van God, wat er ook gebeurt in het leven. Als je jezelf toevertrouwt aan deze Verlosser, dan is je leven veilig! Dan ben je geborgen bij Hem, in het uur van je dood en in het vuur (bloei) van je leven, voor tijd en eeuwigheid. Juist omdat Jezus het uitriep: ‘Vader, in Uw handen leg Ik Mijn geest’, juist daarom mogen ook wij het uitroepen: ‘Vader, in Uw handen leg Ik Mijn geest, Mijn leven.’ Wij mogen vol vertrouwen leven ondanks alles, ondanks dat wij de zware tegenslagen, moeiten, en zelfs lijden meemaken in het leven (‘Ik heb dorst’), ondanks dat wij de gebeurtenissen in ons leven niet volledig kunnen begrijpen (‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’). We mogen ons toevertrouwen aan de Hemelse Vader, aan wie ook Jezus Zich toevertrouwde. ‘Vader, in Uw handen leg Ik Mijn geest’.

Petrus bemoedigt de gelovigen in I Petrus 4:19: ‘Daarom moeten allen die lijden omdat God dat wil, het goede blijven doen en hun leven toevertrouwen aan Hem op wie wij mogen vertrouwen omdat Hij ons heeft geschapen.

De coronapandemie confronteert ons mensen werkelijk met de kwetsbaarheid en vergankelijkheid van het leven. Het herinnert ons dat het leven niet maakbaar is. Wij hebben niet alles in onze handen. Jongeren en ouderen worden even hard hierdoor geconfronteerd en getroffen. De belangrijke vraag is: ‘In wiens handen leggen wij ons leven?’

Het hangt ervan af in wiens handen het is . . .

Een basketbal in mijn handen is ongeveer € 20 waard.

Een basketbal in de handen van Michael Jordan is zo'n € 28 miljoen waard.

Het hangt ervan af in wiens handen het is...

 

Een tennisracket is waardeloos in mijn handen.

Een tennisracket in Novak Djokovic’s handen is een gewonnen kampioenschap.

Het hangt ervan af in wiens handen het is...

 

Een stok in mijn handen zal een wild dier weghouden.

Een stok in de handen van Mozes zal de machtige zee splijten.

Het hangt ervan af in wiens handen het is...

 

Een slinger in mijn handen is niet meer dan een stuk speelgoed.

Een slinger in de handen van de jonge David is een machtig wapen tegen de reus Goliat.

Het hangt ervan af in wiens handen het is…

 

Vijf broden en twee vissen in mijn handen zijn goed voor een lunch voor 2 personen.

Vijf broden en twee vissen in Jezus' handen is voedsel voor 5000 mensen.

Het hangt ervan af in wiens handen het is…

 

Spijkers in mijn handen kunnen misschien een vogelhuisje maken.

Spijkers in Christus’ handen maken redding voor de hele wereld mogelijk.

Het hangt ervan af in wiens handen het is...

 

Leg daarom al je zorgen, dromen, angsten, hoop, verdriet, toekomst, of wat dan ook in Gods handen, want het hangt ervan af in wiens handen ze zijn...

Geliefde gemeente. Op deze Goede Vrijdag gedenken we met grote dankbaarheid het sterven van onze Heer en Heiland Jezus Christus aan het kruis. Richt uw ogen naar Jezus. Jezus die Zichzelf heeft gegeven voor u, jou, en mij. Jezus die volhoudt tot het einde. Jezus die het uitroept met luide stem: ‘Vader, in Uw handen leg Ik Mijn geest!’ Zo mogen we ons leven ook volledig aan God toevertrouwen: ‘Vader, in Uw handen leg ik mijn geest, mijn leven.’ Met dat avondgebed mag je rustig gaan slapen, want Zijn morgen zal komen.

Amen.