"Kaya dalam kemurahan kasih Tuhan"

Johannes 13:34-35 en 2 Korintiërs 8:1-9

 

Broeders en zusters, gemeente geliefd door God  en die God liefheeft,

1.

14 februari was vroeger een dag die vooral bekend stond om de dag dat je de kans moest pakken om diegene op wie je tot over je oren verliefd was anoniem te laten weten wat je voor haar of hem voelde. Degene die een brief of bloemen ontving moest gaan raden wie de afzender was.

Vandaag de dag is het een algemene dag van liefde, waarin je jouw geliefde laat weten hoeveel je van haar of hem houdt, of je beste vriendin laat weten dat je haar gewoon heel erg lief vindt. Dit is liefde in het algemeen en iedereen doet het. 

2.

Vandaag zullen we opnieuw moeten gaan nadenken hoe we vorm en inhoud kunnen geven aan een nieuwe gebod dat Jezus ons geeft in Johannes evangelie: ‘Heb elkaar lief’. Ook leren wij over de taal van liefde in het geven in verband met de MKO, Maandelijks Kerkelijk Offer.  Wij kijken eerst naar wat Jezus gedaan en gezegd heeft.

Jezus gaf een voorbeeld door de  voeten van Zijn discipelen te wassen en Hij heeft lief gehad tot het uiterste, tot het einde.

Jezus vraagt deze misschien niet aan iedereen maar Hij zegt specifiek aan Zijn kinderen om elkaar lief te hebben want liefde is het meest wezenlijke van een gemeente van Christus.

Waarom noemt de Here Jezus dat nu een nieuw gebod? Staat het ook niet in het Oude Testament dat je elkaar moet liefhebben?

Broeders en zusters,

Het is inderdaad niet een totaal nieuw gebod, maar het is wel nieuw in een bepaald opzicht. In het Oude Testament staat er: ‘Heb je naaste lief zoals je jezelf lief hebt (Lev.19:18)’ en deze woorden staan ook in Matt.22:39b. Maar hier gaat het door ‘de liefde tot elkaar als leerlingen van Jezus’.

Door oprechte liefde en door de wijze waarop je elkaar behandelt, hoe je met elkaar omgaat, in wat je voor elkaar doet. Liefde die zichtbaar wordt als je het beste zoekt voor elkaar, als je elkaar vergeeft, als je elkaar opzoekt, zelfs als één van jullie in de zonde valt!’. Dat is wat Jezus bedoelde.

3.

Jezus zegt verder: ‘Jullie moeten elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad.’ Jezus geeft niet alleen het liefdesbevel, maar geeft ook aan hoe ver die liefde moet gaan zoals hoe Hij het heeft gedaan voor ons.

Dat gaat oneindig veel verder. Want wat heeft de Here Jezus er veel voor over gehad om mensenkinderen lief te hebben.

Jezus had Goddelijke eer en heerlijkheid en glorie, Hij werd door de engelen aanbeden in de hemel. Hij was de Zoon van God, in Wie de Vader van eeuwigheid Zijn welbehagen had. Dat wil zeggen dat Hij deelde in de volle liefde van God.

Hij was rijk en arm geworden.

Hij verliet de hemel,  kwam in het contrast van Bethlehems stal. Hij werd arm, kwam op een zondige wereld, de haat kwam als een dampkring om Hem heen, geleden, Zichzelf vernederd, slaaf geworden. Als Middelaar gezwoegd onder de last van zonden. Als zondaar aangemerkt, en uiteindelijk verworpen en verlaten door God en mensen.

Waarom deed Hij dit? Omwille van u en mij zodat wij door Zijn armoede rijk zouden worden (2 Korintiërs 8:9). Rijk in de barmhartig of vrijgevig hart om elkaar lief te hebben en die liefde te delen. Dit is de theologische basis voor het geven in liefde en door de genade in Christus.

4.

Geliefde broeders en zusters van Christus, 

We gaan terug naar de oproep om elkaar lief te hebben. Het meest wezenlijke dat van een gemeente van Christus gezegd kan worden is: dat er liefde is. Liefhebben gaat het niet vanzelf. Het lukt ons vaak niet. We merken dat de liefde soms ver te zoeken is in ons gezin en in de gemeente. We ervaren bij anderen en bij onszelf dat we afstandelijk met elkaar omgaan, een hekel aan elkaar hebben, jaloers zijn, boos en gekwetst. Ook in de kerk kan het er soms liefdeloos aan toe gaan. Liefhebben gaat dus niet vanzelf! We moeten het leren en het vraagt steeds weer oefening. Waar moeten we beginnen als het gaat om elkaar lief te hebben.

Broeders en zusters,

Voordat we daartoe in staat zijn, moeten we eerst beseffen en ervaren dat wij geliefd worden, want wie zich niet geliefd weet, kan ook anderen en zichzelf moeilijk liefhebben.

Liefhebben begint dus bij de ervaring van de genade: dat God in Christus Jezus van ons houdt met Zijn eindeloze trouw en liefde.

Jezus zegt hiervoor “Jullie moeten elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb lief gehad”. Daarmee wijst Jezus op een bron die buiten onszelf is; we moeten  de ander liefhebben met de liefde die we van God zelf ontvangen.

Vanuit onszelf en met onze eigen kracht zijn we echt niet in staat om het te doen. Misschien lukt het wel maar u kunt het niet langer volhouden.

Daarom is het in de gemeente van Christus zo belangrijk dat we telkens opnieuw horen en ervaren dat we geliefde kinderen van de Vader zijn. Liefhebben begint bij de ervaring van Gods genade. Pas als het zo bekende woord van Jezus in Johannes 3:16 werkelijk voet aan de grond heeft gekregen in ons hart en ons leven, zullen we kunnen groeien in het geven van agape-liefde.

5.

Broeders en zusters,

‘Heb elkaar lief’. Die oproep moet in onze gemeenteleven vorm en inhoud krijgen en Ds. Jos Douma ziet de ingang om de vijf talen van liefde van Garry Chapman praktisch toe te passen  in de gemeente van Christus.  Deze 5 talen van liefde zijn:

1. Elkaar waarderen met Woorden. We kunnen leren positieve en  bemoedigende woorden uit te spreken. Bewust gericht geven van complimenten, positief over elkaar en met elkaar te spreken. Zo kan de liefde van Christus een kleur geven in de gemeente.

2. Elkaar tijd en aandacht geven Belangstelling tonen voor wat onze broeders of zusters bezig houden. Aandacht hebben voor elkaars verhaal, tijd nemen voor elkaar door het bezoekwerk in de gemeente of een belangstellend telefoontje plegen. Zeker in deze tijden is belangrijk en dat heeft u gedaan en blijft u doen.

3. Elkaar aanraken

Meer dan ooit missen we vanaf vorig jaar de warmte van andere mensen om ons heen in de kerk: de handdruk bij een ontmoeting, een omhelzing, een zoen, een lach, dat klopje op de schouder. We hopen dat we het weer mogen ervaren als corona voorbij gaat.

4. Elkaar dienen

Jezus zegt in Marcus 10:45a: ‘De mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. In Christus leren we de Heer kennen als een diaconale God en ik kan zeggen  dat GKIN ook geroepen is om een diaconale gemeente te zijn, waarin leden elkaar liefhebben door elkaar te dienen, niet met woorden maar met daden (1 Joh.3:18).

We denken aan de goede initiatieven van KDM met de actie van gemeente voor gemeente en ADP, Adoptie Dessa Projecten.

Maar ook zien we dat er veel mensen zichzelf geven om met elkaar de Heer te dienen in de gemeente, commissies, werkgroepen, enz. Deze zijn taal van Gods liefde en zo elkaar op te bouwen en elkaar te laten proeven van de goedheid van God door samen te dienen. 

5. Elkaar geschenken geven

Broeders en zusters,

God geeft ons vele dingen: Zijn genade, Zijn Geest, Zijn dagelijkse zorg, het leven. Eén van Zijn kenmerken is dat Hij een gevende God en zegenende God is, vanaf de schepping. Hij was rijk en arm geworden zodat wij rijk worden in vrijgevig hart.

Een praktisch voorbeeld is de bloemen in de kerk voor de zieken of jarige geven, cadeautjes die KND maken voor de moeder- of vaderdag, Valentijnsdag, trouwbijbel die we cadeau doen bij een huwelijk, en de traktatie elke zondag voor- en hopelijk ook na de corona tijd.

Daarnaast kunnen we ook het geven van geld in de collecte of MKO leren zien als een uiting van liefdestaal omdat we die genade in Christus kennen en ervaren.

Net als de gemeente in Macedonië die in grote moeilijkheden en grote armoede zich bevond toch kon geven meer dan Paulus heeft verwacht. Ze dringt Paulus zelf aan om mee te doen met het geven.

Hun gave ‘bewijst’ niet alleen de oprechtheid van de gever, maar het  ‘bewijst’  ook rijk zijn in genade die ze ontvangen hebben  (8:1). Dit maakt hen vrijgevig van hart. Het patroon van het geven gegeven door Paulus verloopt volgens het patroon van liefde dat voortkomt uit de genade van God.  

In dit geven is God zelf het Subject van al deze activiteiten, die door Zijn genade zijn begonnen.

Dit waren vijf vormen van liefdestaal om elkaar lief te hebben zoals Christus ons heeft lief gehad.

6.

Broeders en zusters,

Als kerk zijn we de Heer, Hoofd der kerk dankbaar voor Zijn zorg voor onze gemeente in deze corona tijd. Dit is gebleken in uw gaven voor MKO en KDM activiteiten in 2020.

Het maakt ons tijdens Moderamen en Ministerium vergadering, en ik geloof KDM zelf ook, doen beseffen hoe groot Zijn liefde en genade is voor Zijn kerk. Besef dat we een zorgzame gemeenschap zijn. We  bemoedigen, helpen en zorgen voor elkaar. Dat is het kloppende hart van ons kerk-zijn in het dienen, gemeenschap en getuigenis.

En wij geloven dat u allen Gods genade kennen en ervaren en door de kracht van God kunt u met uw eigen vermogen de kerk steunen.  Ik ben er van overtuigd dat het geven van MKO of andere giften en bijdragen is hier niet een verplichting maar door genade en  vrijgevig van hart. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

7.

Broeders en zusters van onze Heer Jezus Christus,

De opdracht van Jezus om elkaar lief te hebben vraagt om een bewuste gerichtheid, om oefening en ook om Bijbels onderricht: niet alleen de waarheid maar ook de liefde heeft het nodig om geleerd te worden, vanuit de liefde van God, vanuit de liefde van Christus.

Laten we er met zijn allen vandaag een bijzondere dag van maken, onze liefde geven aan de Heer, voor Zijn werk, voor Zijn toekomst want wij zijn rijk door Zijn barmhartige liefde en genade.  

 

Amen