"Sikap Dalam Menantikan Kedatangan Tuhan"

Schriftlezing: Romeinen 13: 11-14

Geliefde van de Heer Jezus,

Deze week is de tweede week van advent. De advent weken is een tijd waarin we worden uitgenodigd om vooruit te blikken. Daarom wordt de adventstijd vaak de wachtperiode genoemd. De persoon die wacht, is degene die zijn hart naar toekomst richt. Wij, gelovigen, waar wachten wij op? De baby Jezus is immers geboren? De Heer Jezus is toch reeds naar deze wereld gekomen?

Het is waar, de komst van de Heer Jezus als de Verlosser van de wereld is al gebeurd! Maar we wachten nog steeds op Zijn tweede komst. Christenen leven tussen "reeds" en “nog niet” voltooid. Enerzijds is de Heer Jezus gekomen. Maar aan de andere kant is hij ook nog niet voor de tweede keer teruggekomen. We leven tussen de eerste en tweede advent. We, als christenen leven dus continu in een advent sfeer. Nu wachten we nog op Jezus die nog moet komen. De vraag is: Hoe moet onze houding zijn tijdens het wachten op Jezus wederkomst?

Broeders en zusters geliefd bij de Heer Jezus, tijdens deze periode van wachten, kunnen er verschillende houdingen of reacties optreden. Zoals verteld in een korte film getiteld "Meisje in de wachtkamer" door Garin Nugroho. De film vertelt over de sfeer in de wachtkamer van de dokter, waar patiënten op hun beurt wachten. Er was een jongeman die maar bleef hoesten. Er zat ook een oma die mopperde van ongeduld. Er was een patiënt genaamd Jaka, die zich telefonisch had aangemeld en zich gerechtigd voelde om als eerste binnen te gaan. Maar onder hen was daar een patiënte, een meisje genaamd Hana, die kalm bleef ook al lijdt ze aan een ernstige ziekte, een virus dat een voor een haar zintuigen aanvalt. Zij heeft haar gezichtsvermogen verloren. Laten we deze korte filmtrailer eens bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=xDfp12Y4MDE

Broeders en zusters, we hebben tijdens het wachten verschillende soorten houdingen gezien. Als wij  aan het wachten zijn, welk personage zijn we dan? Wachten we rustig af, of protesteren we en worden we boos, of wachten we met zorgen en angst? Het leven in afwachting is niet altijd leuk omdat we in onzekerheid leven. Zoals wat we nu meemaken, uitkijken naar het einde van de pandemie. Niemand weet precies wanneer deze pandemie zal eindigen. We kijken dan ook altijd uit naar de persconferentie op tv, om de laatste ontwikkelingen over Covid-19 te beluisteren en te volgen.

Broeders en zusters, in onze passage, Romeinen 13: 11-14, geeft de apostel Paulus advies over hoe we ons moeten gedragen voordat Christus terugkomt. In vers 11 staat er "de huidige toestand van deze tijd" die in de oorspronkelijke taal slechts één woord gebruikt, namelijk "Kairos". Dat wil zeggen, een specifieke of beslissende tijd.

In dit geval wordt bedoeld hier met “kairos” is de tijd vóór de terugkeer van Christus. Dus Paulus zei: "... je kent de huidige tijd" dat wil zeggen dat Christus zal terugkomen. Daarom moet u gereed zijn wanneer Hij komt. Onze houding bij het anticiperen op het naderen van de wederkomst van Christus is belangrijk en zeer doorslaggevend. Zullen we voor eeuwig samen bij God leven of niet?

Volgens Paulus, moeten wij als volgelingen van Christus "ontwaken uit de slaap".  Dat wil zeggen, dat tijdens deze wachttijd; wij voorbereid moeten zijn en niet in slaap vallen. Dit betekent dat we altijd waakzaam moeten zijn, want de dag des Heren komt als een dief in de nacht (1 Thess. 5: 2). We weten niet wanneer de dief zal komen. We worden door Paulus eraan herinnerd, omdat Christenen op elk moment het gevaar kunnen lopen "in slaap te vallen" of hun geloof te verslappen. Als het tijdens deze belangrijke wachttijd is, totdat we in “slaap” vallen of ons geloof verslapt, is het erg gevaarlij. We kunnen het verhaal ervaren van de vijf dwaze maagden, die er niet klaar voor waren toen hun meester kwam (Mattheüs 25: 1-13).

Sommigen zullen vragen; de Here Jezus is toch reeds gekomen en heeft ons verlost. Waarom moeten we nog wachten op zijn tweede komst?  Het is waar, we zijn gered, maar die zaligheid zal pas vervuld worden als Christus voor de tweede keer komt om deze wereld te oordelen. Als wij als volgelingen van Christus trouw blijven tot Zijn wederkomst, zal de zaligheid die ons is geschonken, vervuld worden en zullen we in eeuwigheid bij onze Heer leven.

In vers 12 herinnert Paulus ons er figuurlijk aan dat "de nacht ver weg is, en het is bijna dag". "Nacht" betekent hier "het staat van deze wereld of dit tijdperk" waarover de zonde regeert. Ondertussen verwijst "dag" naar het komende tijdperk, zelfs welke nu gaande is, dat wil zeggen, het tijdperk dat wordt geregeerd en vervuld van genade en leven. Door deze metafoor worden gelovigen uitgenodigd om niet op te geven en te verslappen, maar om te waken in afwachting van het einde van deze wereld, die zal worden gekenmerkt door de wederkomst van Christus en een leven vol genade (1 Kor. 15).

Waakzaamheid wordt door Paulus vergeleken met de woorden "de daden van de duisternis afleggen en de wapenrusting van het licht aandoen". Dit betekent dat we de acties die tegenwoordig bij mensen gebruikelijk zijn, die niet in overeenstemming zijn met de wil van Allah, moeten verlaten. En we moeten de wapenrusting van licht aandoen en dragen.

Uitkijken naar de komst van de Heer is niet rondhangen, lui achterover zitten of alleen maar kijken naar wat er in deze wereld gebeurt, maar we moeten ook mee vechten tegen de machten van de duisternis. We moeten 'bescheiden leven' (vs. 13). "Beleefd" is niet in de zin van het volgen van de regels van "bescheidenheid en hoffelijkheid" die algemeen van toepassing zijn in de samenleving, maar leven in de regels  bepaald door het gebod van God, welke gebaseerd is op liefde voor de medemensen. Net als wat het meisje genaamd Hana deed in bovenstaande film; Zij probeert, ook al is ze ernstig ziek en blind, liefde te zaaien door op zachte toon Pak Jaka te helpen, die gefrustreerd is.

In het tweede deel van vers 13 wordt gesteld dat er zes soorten handelingen zijn die door gelovigen moeten worden vermeden in de context van de wachttijd, namelijk: orgieën, dronkenschap, hoererij, lust, strijd en jaloezie. Het is niet gemakkelijk voor ons, als mensen, om deze acties te vermijden. We kunnen dit alleen doen, als we in Christus blijven of in gemeenschap met de Heer Jezus leven.

In vers 14 staat "Omkleed u met de Heer Jezus Christus", deze uitdrukking is ook figuurlijk. In Galaten 3:27 wordt gemeenschap met Christus vergeleken met kleding. Kleding in de samenleving toont en bepaalt meestal iemands positie. Edele kleding is beslist anders dan de kleding van gewone mensen.

 

Maar allen die Christus hebben “aangetrokken”, dragen dezelfde kleding, dus er is geen verschil. Het betekent “Omkleed met Christus” is "Blijf in Christus". Blijf in Christus of gemeenschap met Christus zorgt ervoor dat we allemaal worden uitgerust met de wapens die we nodig hebben, namelijk de kracht van onze Heer om Satans aanvallen het hoofd te bieden en een nieuw leven in Christus te leiden

Zij die geliefd zijn bij de Heer Jezus,

Het tegenovergestelde van de uitdrukking "Omkleden met de Heer Jezus Christus" is "zorgen voor het lichaam om zijn verlangens te bevredigen." Het verzorgen van het lichaam hier, is niet in de zin van het behouden van een gezond en rein lichaam zodat het lichaam gezond blijft - het is natuurlijk belangrijk, maar eerder tolerant zijn ten opzichte van alle verlangens van het vlees, wat tegen Gods wil is. Met andere woorden, in deze tijd van wachten op God, worden we allemaal geroepen om in waarheid en heiligheid te leven.

Dr. Charles Stanley herinnert ons er allemaal aan dat wachten op God geen christelijk levensprincipe is dat we kunnen kiezen, maar het maakt deel uit van onze identiteit als gelovigen. Wachten op God betekent niet alleen stil zijn, passief zijn of gewoon kijken en slechte daden vermijden omdat God komt, maar omvat ook hoe we ons als gelovigen gedragen in alle aspecten van het leven, dat wil zeggen, het getuigenis van ons leven. Hoe wij als christenen in afwachting zouden moeten leven.

Tijdens deze wachtperiode passen we onze gedachten, woorden en daden voortdurend aan of harmo-niseren we deze met Gods wil. Moeten we bij alles wat we gaan doen, niet wachten op de wil van God? De belangrijkste identiteit van de discipelen van Christus is gehoorzaam of om altijd hun Heer te volgen.

De belangrijkste basis van het leven tijdens wachten op God is niet vertrouwen op onze eigen kracht, maar wachten op Gods hulp. De belangrijkste sleutel tot een leven van wachten op God is niet handelen volgens onze eigen wil, maar altijd zoeken naar Gods wil. Tijdens deze pandemische periode leren we dat er niets is waarop mensen kunnen vertrouwen, behalve afhankelijk zijn van God. Daarom is het zeer relevant voor de huidige situatie als we tijdens deze adventstijd echt uitkijken naar de komst en hulp van onze Heer.

Dus wachten op God, is leven met het volste vertrouwen dat God je het beste zal geven. Wij mensen kunnen maar beperkt zien wat er voor ons ligt, maar God kijkt verder vooruit. God heeft in Zijn liefde en wijsheid altijd goede redenen waarom we op Hem zouden moeten wachten. We geloven ook dat God het beste voor Zijn kinderen zal geven. Laten we onszelf overgeven en voorbereiden om te wachten op de komst van de Heer

Broeders en zusters, als praktische stap in het wachten op de wederkomst van de Heer kunnen we leren leven van een kameel:

Elke ochtend knielt de kameel voor zijn meester om de last op zich te nemen die hij de hele dag zal dragen. Als de avond valt, gaat hij terug op zijn knieën zodat zijn meester het gewicht van zijn rug kan afnemen. Dat is hoe wij, als volgelingen van Christus, zouden moeten doen: als de ochtend komt op onze knieën in gebed tot God, voordat we alle "lasten" van het leven dragen die gedurende de dag zal worden geleefd. En 's nachts knielen we weer om alle "lasten" van ons leven aan de Heer op te geven.

Geliefde van de Heer Jezus,

De les uit deze kameelhouding lijkt misschien heel eenvoudig, maar deze houding is wat we nodig hebben in tijden van wachten op de terugkeer van Christus. We verlaten alle trots. En nederig komen we tot God. We geven ons over en vertrouwen ons hele leven aan Hem toe. Laten we God om kracht smeken, zodat we ervoor kunnen kiezen om verstandig te wachten en te waken, zodat als de Heer terugkeert; Hij ons zal vinden als zijn trouwe discipelen en dienaren.

God zegene ons. AMEN.