"Kedatangan Sang Raja Damai"

Micha 4:1-8

 

 

Wie heeft dit standbeeld ooit gezien? Een bronzen beeld van een smid die bezig is een zwaard om te vormen tot ploegscharen. Dit standbeeld staat tegenover het hoofdgebouw van de Verenigde Naties in New York.

Dit beeld is in 1959 geschonken door de toenmalige Sovjet-Unie aan de VN. Het beeld staat symbool voor het einde van geweld en het begin van de wereldvrede. Daarvoor is de Verenigde Naties in het leven geroepen.

Dichtbij het standbeeld staat er ook de vredesmuur met daarop een tekst uit Jesaja 2:4 die hetzelfde is als onze tekst (Micha 4:3). ‘Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.

Wat een bijzondere visioen lezen we hier in Micha 4. Maar is het niet tegenstrijdig met wat wij in deze wereld dagelijks zien? Ook na de oprichting van de VN zijn er veel oorlogen en conflicten tussen landen en volken. Terroristische aanslagen gebeuren er ook vaak. Te veel om alles op te noemen. Onvrede gebeurt niet alleen op grote schaal, maar ook in kleine kring: in gezinnen, in families en tussen vrienden.

Dezelfde tegenstrijdigheid vinden wij in het boek Micha. Wie was Micha? Micha was een profeet in de tijd dat Israël bestond uit twee delen: het noordelijke tienstammenrijk Israël en het zuidelijke tweestammenrijk Juda. Dat noordelijke tienstammenrijk Israël, dat loopt op z’n eind. Voortdurend zijn er slechte koningen geweest, en God heeft gezegd: ‘Als jullie niet van jullie slechte wegen bekeren, als het zo doorgaat, dan gaan jullie je eigen ondergang tegemoet!’ En dat gebeurt nu ook! De Assyriërs zijn in opmars, en inderdaad, in de tijd dat Micha leeft wordt dat hele noordelijke rijk onder de voet gelopen door Assyrië, en de bevolking wordt grotendeels weggevoerd, in ballingschap.

En hoe zit het met Juda, dat zuidelijke rijk? Juda heeft Jeruzalem als hoofdstad. In Juda is er soms een goede koning, en soms een slechte. Maar in de tijd dat Micha leeft, is er wel zo’n beetje de allervreselijkste koning die Juda ooit heeft gehad. Dat is koning Achaz. Achaz laat overal afgodsbeelden zetten, tot in de tempel van de Heer toe, en hij brengt aan die afgoden zelfs kinderoffers. Zijn eigen zonen laat hij daar door het vuur gaan (II Koningen 16:3). In de tijd van Achaz worden armen uitgebuit, weduwen en wezen worden uit hun huizen gegooid, corruptie grijpt overal om zich heen, er is occultisme en waarzeggerij, moord en doodslag, het is te erg voor woorden. Overal heerst onrecht, zonde, kwaad. De eerste drie hoofdstukken van Micha staan dan ook vol met aanklachten, aanklachten van God tegen Zijn volk. En Micha moet ook namens de Heer het oordeel aankondigen. God zegt in hoofdstuk 3 vers 12: ‘Daarom, door jullie toedoen, zal de Sion als een akker worden omgeploegd, zal Jeruzalem een ruïne worden en de tempelberg een overwoekerde heuvel.’ 

God is vreselijk woedend. Maar let goed op hoe het verder gaat, hoe hoofdstuk 3 overgaat in hoofdstuk 4 die wij vandaag lezen. In hoofdstuk 3 zegt God: ‘Ik zal Jeruzalem maken tot een puinhoop.’ In hoofdstuk 4 zegt God: ‘Maar... in het laatste der dagen zal Jeruzalem blinken van luister, het zal het middelpunt van de wereld zijn! De volken zullen daarheen stromen om over God te leren, en van Jeruzalem zal God onderrichten, de kennis van God zal over de aarde heen stromen.’ Micha 4 brengt boodschap van hoop en herstel!

Wanneer is dat? Wanneer is dat laatste der dagen? Micha ziet één visioen over het laatste der dagen. Maar dat ene visioen wordt vervuld in twee fasen. Eerst is dit visioen van Micha vervuld door de komst van Jezus Christus op aarde 2000 jaar geleden. Later zal dit visioen ten volle vervuld worden als Jezus voor de tweede keer terugkomt op aarde. Daar leven we naartoe! Het is Advent, we leven met verwachting in ons hart. Daarom zingen wij: ‘Maranatha’, dat betekent: ‘Onze Heer zal komen’ (Openbaring 22:20).

Dus nu al mogen we zien hoe deze profetie in vervulling gaat! Gaat u maar kijken in Jeruzalem. Daar zie je inderdaad pelgrims uit de hele wereld. Waarom? Omdat vanuit Jeruzalem de boodschap van God de wereld over gegaan is! Daar, in Jeruzalem, daar heeft de Here Jezus Zijn bevel gegeven: ‘Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ (Handelingen 1:8).

Dankzij de komst van Jezus Christus 2000 jaar geleden, dankzij Zijn offer aan het kruis, en Zijn opstanding op de Paasmorgen, dankzij Zijn leven op aarde, gebeurt het ook daadwerkelijk, wat we hier lezen: ‘…machtige naties (HSV: heidenvolken) zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.

Jezus Christus is de Messias. Hij is de Vredevorst. Hij brengt vrede, sjaloom. Vrede kunnen mensen niet zelf creëren. Vrede moet ons geschonken worden door de Vredevorst. Jezus is gekomen om ons te verzoenen met God, om alles goed te maken tussen God en ons. En dat heeft gevolgen. Vrede tussen mensen en God zorgt voor vrede tussen de mensen onderling, vrede tussen de mensen en andere schepselen (de natuur). Sjaloom! Die vrede is niet alleen later in de hemel, maar ook hier en nu mogen we al voorproefjes zien. De vrede van de Vredevorst geldt al hier en nu!

Een man bezocht eens met een stel ruziemakende kinderen een tuincentrum en riep op een gegeven moment wanhopig uit: ‘En nu ophouden! Het enige wat ik wil is rust, vrede en mooie bloemen!’ Zijn vrouw reageerde tamelijk nuchter en zei: ‘Ik geloof dat zoiets een begrafenis heet, schat.’. Er zijn inderdaad mensen die vrede alleen kunnen verstaan onder de rust van het kerkhof. Maar weet dat vrede al gekomen is door de komst van de Vredevorst. Vrede op aarde betekent niet de afwezigheid van onvrede. Vrede op aarde betekent dat je midden in een woestijn van onvrede, een oase van sjaloom gevonden hebt.

Uiteindelijk zal er echt recht gesproken worden. Uiteindelijk zal elke vorm van geweld en kwaad en onrecht worden uitgebannen. Kunt u zich voorstellen? In elk dorp een smid. En voor de smederij: een lange rij soldaten. Grote zwaarden in de hand. Het vuur brandt naast het aambeeld. De smid heeft het nog nooit zo druk gehad! Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat is hij bezig. Alle zwaarden worden omgesmeed! Het moeten ploegscharen worden. De soldaten doen hun uniform uit en trekken een overall aan. En daar gaan ze, met hun ploegen, naar de akkers! Ze ploegen, ze zaaien en het duurt niet lang of er wordt gemaaid. De schuren worden overvol! Kunt u zich voorstellen? Aan de toegangspoort van de wapenfabriek hangt een bord. ‘Wegens de komst van Gods Koninkrijk voor altijd gesloten!’ Als de Messias koning is in Jeruzalem, dan zullen deze visioen ten volle vervuld worden. Laat deze visioen daarom niet los!

O, wat moet dat geweldig zijn! Zo’n wereld! Die nieuwe wereld, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die God Zelf schept. Maar ook hiervan mogen we al voorproefjes zien, dan hier, dan daar. Mensen die dankzij het Evangelie van Jezus Christus toch hun haat mogen overwinnen en kunnen vergeven, mensen die hun vijanden de hand kunnen reiken.

Over vrede gesproken kunnen wij het voorbeeld nemen van Ibo Omari, met zijn initiatief #Paintback. Ibo Omari, zoon van vluchtelingen, heeft een winkel met materiaal voor graffiti in de multiculturele wijk Schöneberg in Berlijn. Op een dag (2015) vertelde iemand in zijn winkel over een hakenkruis in de speeltuin. Een week later zag hij weer een hakenkruis in zijn wijk. Toen is hij samen met een andere straatartiest in actie gekomen. Gewapend met spuitbussen opende hij de jacht op het hakenkruis. Hij zette ook workshops op: kinderen kregen een wit blad met een hakenkruis op en de opdracht er iets creatiefs mee te doen. Hun tekeningen werden nadien aangebracht op bestaande hakenkruisgraffiti in het straatbeeld. De swastika’s worden dus veranderd in iets liefdevol of grappig. Op die manier reageert Ibo Omari tegen ‘racisme’. Haat wordt getransformeerd in liefde, in vrede.

 

De Vredevorst brengt vrede.Wat staat er verder over de Vredevorst? De Vredevorst zorgt voor Zijn volk als een Herder. Ontroerend wat er staat in vers 6:‘Als die tijd gekomen is – spreekt de HEER – zal Ik de kreupelen verzamelen, de verstrooiden bijeenbrengen, verenigen wie Ik onheil heb gebracht…

Hier komt het beeld naar voren van een Koning die Herder is, en die zorgt voor schapen met een mank pootje. Een Herder die bijeenbrengt wie verdreven is. Een Herder die zorgt voor Zijn schapen.

En dan gaat het verder in vers 8: ‘En jij, wachttoren over de kudde, vesting van Sion, jij zult je vroegere heerschappij herkrijgen, aan jou, Jeruzalem, behoort het koningschap toe.

Micha vergelijkt Jeruzalem met een wachttoren oftewel Schaapstoren (HSV). Dat was een toren, die gebruikt werd door herders om over hun kudde te waken, om te zien of er geen schapen zouden verdwalen.

 

Als de Vredevorst gaat regeren, dan is Hij als een herder die op zo’n schaapstoren staat, om te waken over de kudde. Vindt u het geen prachtig beeld? Zo is Jezus Koning! Hij waakt over u en jou en mij. En Hij brengt ons steeds weer bij elkaar (zoals de fysieke erediensten die steeds meer bezocht worden). De Vredevorst is de Goede Herder.

Geliefde gemeente. Met dankbaarheid treden we de eerste Adventszondag binnen. De Vredevorst is gekomen. Verwelkom de Vredevorst in uw leven! Bereid je je voor op Kerst, het feest van Zijn geboorte. Te midden van alle omstandigheden; ook te midden van de coronapandemie, mogen we verheugd zijn op de komst van de Vredevorst. Zoals het intochtslied vandaag ‘Dochter Sions, wees verheugd! Juich vol vreugde, Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u; Ja Hij komt de Vredevorst’. Laat de Vredevorst over ons leven regeren. Laat Jezus voor u zorgen en uw leven leiden als een Herder. Wees niet bang. Vertrouw op Hem!

 

Advent is niet alleen terugdenken aan de eerste komst van Christus maar ook vooruit kijken naar de tweede komst van Christus. Jezus komt terug op een onverwacht moment. Wees voorbereid op Zijn wederkomst! Profeet Micha vertelt ons over deze visioen van vrede. Er komt een eind aan alle geweld. Er zal een dag komen, dat de vrede van de Vredevorst over de hele aarde zichtbaar zal zijn. Willen we ons leven hierin laten leiden? Willen we in plaats van de ander te bestrijden, voor de anderen zorgen, dat ieder ook voldoende te eten heeft en veilig is? Willen we stoppen met het gebruik van de tong als wapen? Of hebben we andere wapen? Lever al je wapens in bij Jezus. Hij zal die omsmeden tot instrument van Zijn vrede. Welk (onbenut) talent kunnen we inzetten voor Zijn Koninkrijk? En willen we de anderen bemoedigen, hen vertellen dat er vrede is door de komst van de Vredevorst?

Amen.