Schriftlezing: Efeziers 6:10-13, 18-20

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Vandaag gaan we het over de kracht van het gebed in de geestelijke strijd hebben met het zicht op de overwinning van Jezus Christus want daar gaat het uiteindelijk om in de geestelijke strijd. Dit is het vervolg van de prediking van twee weken geleden over de geestelijke wapenrusting.  

Voordat we verder gaan laten wij ons geheugen nog even opfrissen over de geestelijke wapenrusting door middel van een foto die u vorige week  ook heeft gezien als u de dienst volgde. De zes geestelijke wapenrustingen in Efeziers 6:14-17 zijn:

De gordel van waarheid.

Het borstharnas van de gerechtigheid.

Sandalen om evangelie en vrede te verkondigen.

Het schild van het geloof.

De helm van het heil.

Het zwaard van de geest, het is Gods Woord.

 

Deze zijn de wapenrusting tegen de verleidingen van de duivel in de vorm van terugkomende negatieve gedachten of negatieve woorden uit het verleden of recente gebeurtenissen. “Trek deze aan”, zei Paulus, zodat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.

Geliefde broeders en zusters van Christus, jongens en meisjes,

Na zes geestelijke wapenrusting is er nog een ander krachtige wapen in onze strijd tegen de listen van de duivel en dat  is gebed. Dit is een zeer krachtig wapen en onmisbaar bij alle geestelijke wapenrusting. Dus trek je gordel van waarheid aan met gebed. Trek je  borstharnas van de gerechtigheid aan met gebed, enz.

Daarom zegt Paulus in vers 17-18: ''Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.” Dit is vertaling van de NBG, Nederlands Bijbel Genootschap, 1951 en ik heb deze gekozen omdat er sterkere woorden in zitten vergeleken met de NBV.  Laten we een voor een kijken.

1. Aanhoudend  bidden en smeken of ‘bid onophoudelijk’ in 1 Tessalonicenzen 5:17, betekent dat we altijd moeten bidden en niet alleen op vaste tijden en plaats, maar ook de hele dag door kort gebeden richten tot God in elke gelegenheid. Soms in een stille roep tot God, soms is het dat je stilstaat en Hem in gedachten om kracht vraagt.

Dus  of we vrij of druk zijn, sterk of zwak zijn, of onze omgeving comfortabel of hard is, we kunnen tot God bidden en met Hem communiceren in ons hart en onze gedachten. Zelfs als onze handen bezig zijn iets te doen, kunnen we daardoor nog steeds tot God bidden. Soms is het gewoon onderweg; in de bus, trein of achter het stuur zitten, op de fiets, we kunnen altijd tot God bidden, dicht tot Hem naderen met ons hart. 

Aanhoudend bidden en smeken leren wij van Jezus onze Heer. Hij was daar zelf zo trouw: juist als Hij het druk had, dan zocht Hij tijd om zich terug te trekken voor het gebed, voor de omgang met zijn hemelse Vader. Hij was zelf op de proef gesteld door de duivel na Zijn doop en daarom zei Hij vaak opgewekt in zijn onderricht tot de discipelen:  waakt en bidt, dat je niet in verzoeking komt. Deze zijn bekende woorden in de tuin van Gethsémané. 

Waarom moeten we bidden zonder ophouden?

Onophoudelijk bidden kan u en mij weghouden van de verleidingen van satan, zodat we niet door satan worden gevangen en ver weg van God leven. Want hoe meer je dichterbij God leeft, hoe harder de satan zal proberen om je van God weg te halen. Dus onophoudelijk bidden is eigenlijk een effectieve manier voor ons om weg te blijven van de verleidingen van satan. En ons het geloof en de kracht geven om ze te overwinnen.

Een voorbeeld hiervan lezen wij in Exodus 17:8-16. Jozua strijdt in het dal tegen de Amalekieten en Mozes bidt op de berg met zijn handen ten hemel gericht. Op het moment dat Mozes zijn handen in de lucht heeft, is het volk Israël aan de winnende hand. En als Mozes zijn handen laat zakken, dan dreigt het volk van de Amalekieten de strijd te winnen. Maar gelukkig is Mozes niet alleen. Hij heeft Aäron en Hur bij zich. Ze ondersteunen de twee handen van Mozes zodat ze in de lucht houden en Israel heeft de strijd in Rafidim gewonnen.

2. Bidden met alle gebed en smeking.

Het tweede punt is bidden en smeken. Er zijn verschillende dimensies van het gebed: van dankzegging, aanbidding en lofprijzing tot smeekgebed en voorbede. Dankbaarheid als grondhouding is een krachtig wapen tegen satan. Wanneer wij God prijzen en benoemen waar we Hem dankbaar voor zijn, geven we de duivel geen kans.

Smeken is een gebed, wanneer je alleen maar uit kunt roepen: “O, Heer, help me” en meer weet je niet uit te brengen. Dat is puur dat je je nood klaagt bij de Heer. Dat je Hem àlles zegt waar je mee zit en waar je niet uit komt.

Of wanneer je in verleiding komt om te zondigen, of als je je van binnen kwaad voelt worden op je broer of zus, op je man of vrouw — zou er ontzettend veel gewonnen zijn als je dan gewoon even stopt om eerst te bidden: Heer, ik weet het best, wat U wilt, maar help me! Hier laat je geen kans voor de duivel. Zoals een christelijke film met de titel “War Room” ons vertelde hoe een oudere vrouw die haar gebedsstrijd aan een jonge vrouw heeft gedeeld en geleerd om haar huwelijksproblemen te overwinnen. Misschien hebt u deze film al gekeken en zo niet is het een aanbeveling om het te zien. Wij nemen een kijkje in de trailer.  

‘War Room’, Nederlandse ondertitel

https://www.youtube.com/watch?v=PpNpbpw8Nvc

 

Broeders en zusters,

Ik denk dat u er met mij mee eens bent als ik zeg: ‘Zonder de Heer red ik het niet’. Het gebed is het enige redmiddel dat je kan redden van al je verdriet en zorgen en je vreugde en blijdschap kan geven. Door te bidden ervaar je rust en vrede. Misschien is het probleem nog niet opgelost maar het feit dat je het accepteert toont ook hoe groot de kracht van het gebed aan in ons leven.

3. Bidden in de Geest

Paulus leert ons om te bidden en te smeken in de Geest. Dat is een krachtig en gericht bidden dat geïnspireerd is en gedragen wordt door de Geest. Dat wij bij het bidden ons afhankelijk weten van de leiding van de Heilige Geest die in ons woont. Wanneer wij niet weten wat wij moeten bidden, komt de Geest ons in onze zwakheden te hulp en de Geest zelf pleit voor ons met woordeloze zuchten (Rom.8:26).

Zo ontvang je de kracht en het inzicht om satan te weerstaan. Satan tracht ons gebedsleven te beknotten, of de verhoring van ons gebed te verhinderen door zachtjes fluisteren in ons hart en onze gedachten dat de Heer onze gebeden niet zal verhoren. Daarom moeten we waakzaam en  echt wakker blijven. Onze ogen moeten steeds weer open gaan voor de strijd die gaande is.

4. Bidden met volharding.

Ik weet niet of u merkt in uw eigen leven maar de duivel werkt graag met slappe christenen en daarom moeten we volharden in ons gebedsleven. Wij bidden steeds weer vor wat leeft er in ons hart, in ons gezin en op ons werk. 

Vorige week hoorden wij de preek van ds. J. Linandi over ‘zien met nieuwe ogen’. Dat wij de noden van anderen kunnen zien. En vandaag in gebed brengen wij die noden van anderen in onze gebeden. En we doen het niet alleen een keer maar met volharding, maar steeds weer.

En het zou kunnen dat u zegt, dat heb ik gedaan maar tot nu toe gebeurt er niets. Moet ik nog langer bidden en tot wanneer? In onze gebeden zouden wij ook moeten leren van Jezus door te zeggen: ‘Uw wil geschiede’. Laat alles wat u vraagt en smeekt de wil van God daarin gebeuren.

5. Bid voortdurend voor alle heiligen.

Ten slotte roept het Woord van god ons ook op om voor elkaar te bidden, die net als wij in strijd staan. Het helpt ons om de noden van anderen bij God te brengen, in het vertrouwen dat Hij raad weet. Als wij voor anderen bidden bevrijdt het gebed ons van egoïsme, dat de duivel zo graag ziet, en tilt ons boven onszelf uit. Soms kan je zelf ook niet bidden dan mag je weten dat anderen voor je bidden.

In tijden van corona  leren wij, niet alleen predikanten en ouderlingen maar ook gemeenteleden te bidden met anderen door de telefoon, video whatsapp, of skype.  En ondanks dat we elkaar fysiek niet ontmoeten versterkt dat onze banden als gemeente van de Heer. Dat is de kracht van het gebed en we geven geen kans aan de duivel om tussen ons te komen.

Geliefde broeders en zusters van Christus,

De kracht van het gebed ligt niet in uw en mijn hand maar het ligt in Gods hand. Wij moeten alleen nederig zijn en ons aan God onderwerpen en God ons leven laten beheersen.

Laten wij onze wapenrusting aantrekken in deze crisis situatie en voortdurend bidden en smeken.  Want het gebed leert ons boven alles stand te houden, omdat het ons leert dat Jezus Christus de Heer is en dat Zijn plan nooit faalt. In Hem zijn we meer dan overwinnaars.

Amen.