Schriftlezing: Efeziërs 6:10-20

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

De wereldwijde pandemie leidt tot angst, zeer plotselinge veranderingen, onzekerheden en wantrouwen. Wat doet deze situatie met de psychische gesteldheid en geloof van de christenen? We staan met lege handen en dat roept het gevoel van machteloosheid op, juist omdat corona zo overheersend is. En de vraag is, hoe kunt u voorkomen dat het u terneerdrukt en verlamt? Hoe kan ik voorkomen dat het mij terneerdrukt en verlamt?

Om deze vraag te beantwoorden hebben we vandaag het Woord van de Heer uit Efeziërs 6:10-20 gelezen en gehoord. Paulus bemoedigt de gemeente te Efeze door te zeggen:  “Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van Zijn macht”. Dit is ook ons thema van vandaag: “Ga in Gods kracht staan, leven door de Geest”. Wat is dat, de kracht van Zijn macht of Gods macht? Interessant dat het woord kracht en macht drie keer worden gebruikt. Het lijkt alsof een keer niet voldoende is. Het is de kracht in Zijn macht waarmee God Zijn Zoon Jezus Christus uit de dood heeft doen opstaan. De kracht in Zijn macht waarvoor we onze ogen moeten openen voor de situatie rondom ons leven.  Kracht die ons optilt en moed geeft in deze tijden.Om sterk te zijn in de Heer zou u iets moeten gaan ondernemen.

Paulus zegt, trek de wapenrusting van God aan (vers 11). Foto

Dit is de totale wapenrusting om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. In vers 11 staat niet: Wil je misschien de wapenrusting aantrekken, alsjeblieft. Nee. In de Indonesische Bijbel staat: trek alle wapenrusting aan. Het is een bevel. God weet dat wij zwak, broos en kwetsbaar zijn. Hij weet wat wij nodig hebben in onze strijd op dit moment en vooral een strijd in onze gedachten. Hoe kan de wapenrusting ons helpen? 

 

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Er zijn zes onderdelen van de wapenrusting. Laten wij een voor een gaan bekijken.

 

1.Gordel van waarheid (Foto)

Gordel is het centrale stuk in de wapenrusting. In de oudheid droegen de soldaten lange kleren en ze gebruikten een gordel om dat lange kleed op te binden, zodat ze snel kunnen lopen en niet struikelen. Die gordel is dus nodig voor bewegingsvrijheid. Zo moet een christen zich omgorden met waarheid. Paulus denkt aan waarheid in algemene zin: oprechtheid, eerlijkheid, authenticiteit en echtheid.

Waarom waarheid als eerste? Omdat de hoofdstrategie van de duivel immers op leugen en bedrog is gebaseerd. Een christen moet daarom betrouwbaar zijn. Paulus denkt ook verder aan de waarheid van het evangelie. Het aandoen van de gordel van waarheid betekent dat de gelovige zich de geopenbaarde waarheid eigen maakt en zijn denken en hart erdoor laat vernieuwen.

Dat heeft met hele praktische dingen te maken. Hoe man en vrouw, ouders en kinderen eerlijk zijn tegenover elkaar. Hoe spreek je thuis over een docent op school of  vrienden? Hoe eerlijk en open je ben tegenover God.

2. Het borstharnas van de gerechtigheid (foto)

De tweede wapenrusting tegen de duivel is het harnas, het beschermde de vitale organen, waaronder het hart. Daar richt satan zijn pijlen op. De pijl van beschuldiging. Ben jij nou een goede christen? Moet je kijken wat je ervan terechtbrengt?  Of: weet je, al die moeilijke dingen die je overkomen, dat moet wel een straf van God zijn. Omdat je zonde doet. Zo trouw ben je niet in het Bijbellezen en bidden. Je moet niet denken dat God je liefheeft, want je bent niet zuiver van hart.

In de strijd tegen onzichtbare machten zijn wij kwetsbaar in onze gedachten, motieven en emoties. Daarom hebben we bescherming nodig om niet in verwarring te raken.

Paulus denkt bij het borstharnas aan de gerechtigheid die Christus verdiende door zijn lijden en sterven. Deze gerechtigheid houdt in dat de schuld van wie in Jezus gelooft is kwijtgescholden. We mogen leven in genade door de rechtvaardiging door Zijn bloed en Christus is onze identiteit. wie gerechtvaardigd is heeft niet alleen een geweldige bescherming in de strijd maar draagt ook een grote verantwoordelijkheid.

3.Sandalen van vrede  (foto)

De christenen, u en ik moeten ook stevige schoenen hebben. We moeten stevig in onze  schoenen staan en niet bij het geringste duwtje omvallen of zich door allerlei meningen van ons stuk laten brengen.

Deze schoenen worden verbonden met de ‘bereidheid van het evangelie van de vrede’. Het Griekse woord hetoimasia betekent ‘gereedheid’. Wij moeten gereed zijn, klaarstaan om het Evangelie van vrede verder te brengen. Wij zijn geroepen om vredestichters te zijn thuis, op school, in de kerk, in de omgeving en op het werk.

Is het makkelijk in deze tijd? Natuurlijk niet!. Ongeacht wat je misschien voelt, trek je je sandalen aan. Het is een wapen. Dat houdt je staande. Tegelijkertijd moeten we het evangelie bewaren en dragen in ons dagelijks leven en dat we leven vanuit het evangelie.

4. Het schild van het geloof (foto)

Het schild van een christen is het geloof in de Here Jezus Christus, het geloofsvertrouwen. Dat Hij over je leven waakt. Dat Hij voor je in de bres gaat staan en de zwaarste/brandende pijlen opvangt. Zo’n brandende pijl veroorzaakte een dubbele wond: een vleeswond en een brandwond (zie volgende afbeelding).

Satan richt zijn pijlen op de buitenkant van de mens, maar kan ook aan de binnenkant het hart, de gedachten raken. Misschien moeten wij in dit verband wel denken aan iets als oud zeer. Dingen die in het verleden zijn gebeurd, vaak in de omgang met mensen; iets lelijks wat tegen je of over je gezegd werd, een ruzie of problemen in de familie of met je kinderen, iets wat nooit goed is uitgepraat. Als je de persoon in kwestie ziet of als je er weer aan herinnerd wordt, wrijft de duivel zout in zo’n oude wond. Dan voel je de pijn, de boosheid of het verdriet weer.

Wat moeten wij doen als christenen? Wat gaat u doen? Gaat u met brandende pijlen van boosheid en verwijten terugschieten? Paulus zegt, neem het schild van het geloof. Maar hoe doe je dat dan? Hoe gaat dat in zijn werk?

Door het schild van het geloof op te heffen, zeggen we tegen de Heer: ‘U bent mijn schild, op U vertrouw ik’. En als er sprake is van oud zeer of onverzoende relaties, bid God dan om kracht om verzoening en vrede. Begin met die ander te vergeven. Dat maakt dat we los komen van de persoon die ons pijn heeft gedaan. Denk aan de Heer Jezus, Die verzoening  voor ons heeft bereid en daar niet mee gewacht heeft tot we er klaar voor waren. Wie zo zijn geloof oefent, met vallen en opstaan, geeft de vurige pijlen van de boze geen gelegenheid om schade aan te richten.

5. De helm van de verlossing (foto)

Broeders en zusters, 

De helm is voor een soldaat een essentieel onderdeel van de wapenrusting. Hoe goed het lichaam ook beschermd is, als het hoofd onbedekt blijft, is de kans op overleven miniem. In 1 Thessalonicenzen 5:8 lezen we dat de helm de ‘hoop op de zaligheid‘ is en ook de kroon van de wapenrusting. Waarom is het belangrijk?

Omdat de helm het hoofd beschermt van de soldaat. Het hoofd is het commandocentrum van het lichaam. Het is de plek van ons denken en van onze gedachten. De aanvallen van de duivel richten zich daar ook op. En hij weet dat we kwetsbaar zijn in onze gedachten. Daarom zaait de satan twijfel. Hij stimuleert de christenen ook om de strijd op te geven. Ook dat zien wij. We herkennen de twijfel. Wat is het nut van de strijd? Waarom bid je, dat helpt toch niet. Je kan deze zware opdrachten niet uitvoeren. Dat zijn de gedachten die ons omlaag halen.

Daarom is er de helm van de zaligheid als vijfde wapen. Een krachtig wapen in de strijd en het verzekert ons ervan dat de overwinning door Jezus is behaald (Ef. 2:5-10). Deze overwinning ligt vast omdat ze verankert is in het volbrachte werk van Jezus. Het fundament daarvan kan niemand meer kapot maken.

6. Het zwaard van de Geest, het Woord van God (foto)

Het Zwaard dat de Heilige Geest gebruikt is het Woord van God. Net als Jezus de Schrift gebruikte om Zich te verdedigen tegen de aanvallen van satan, zo moeten we als gelovigen de duivel weerstaan met het Woord van God. Om die reden gebruikt Paulus hier niet logos maar rhema, ‘gesproken woord’. Het woord dat uit de mond van God is uitgegaan, wordt door de gelovigen nagesproken.

Bijvoorbeeld zegt u, het wordt toch nooit wat: de gedachte die kan opkomen in moeilijke situaties in ons leven, thuis met de kinderen, op het werk met collega’s, in relatie met anderen.  Dat zegt het Woord: ‘Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want bij God zijn alle dingen mogelijk.’ (Mark.10:27). Zijn we somber en voelen we ons eenzaam, dan herinnert de Geest ons aan het woord van Christus: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van deze wereld.’ (Matt.28:20).

Het zwaard ter hand nemen, betekent dat je de Bijbel niet dicht laat. Maar dat je die leest en bestudeert. Het is goed om jezelf vertrouwd te maken met de Bijbel door de woorden in je hart te laten komen, door teksten uit je hoofd leren. Als er dingen gebeuren, zal de Geest je woorden in de Bijbel in herinnering brengen. Als je iemand spreekt die het moeilijk heeft, zijn er woorden uit de Bijbel die zomaar bovenkomen om de ander mee te bemoedigen. De Geest zuivert de motieven van ons hart en maakt ons bekwaam om te onderscheiden wat van God komt en wat pijlen van de boze zijn.

 

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

foto

Dit zijn 6 wapenrustingen van God van de 7 ouderlingen van Tilburg. Dit is de houding hoe je klaar moet zijn tegen allerlei manieren van de duivel. Ga staan in de kracht van de Heer, leven door de Geest. Deze preek is nog niet af. We zullen over twee weken praten over de zevende wapenrusting nl. het gebed.

Amen.

 

Verdiepingsvragen:

  1. Ga voor uzelf de verschillende elementen van de wapenrusting langs: met welke heeft u de meeste moeite?
  2. Kunt u uit uw eigen leven een voorbeeld noemen waarin u het schild van het geloof hebt gehanteerd?
  3. Kunt u een paar Bijbelse voorbeelden noemen van het gebruik van het zwaard van de Geest?