Bijbellezing: Matteüs 28: 16-20

Geliefde broeders en zusters in de Heer Jezus,

Om het jaarlijkse thema van de GKIN 2020, ‘Durf te getuigen van Jezus Christus, onze Heer’, te begrijpen en te verdiepen, wordt drie weken achter elkaar, vandaag is de eerste zondag, een prekenserie gehouden via Online Eredienst GKIN. Het thema van deze zondag is ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen’.

De laatste tijd is er een populaire term, die door veel mensen besproken wordt, te weten  het ‘nieuwe normaal’ of de nieuwe levenstandaard. Deze term wordt gebruikt om de situatie in deze wereld te anticiperen wanneer de coronaviruspandemie begint te verbeteren. Deze pandemie heeft veel gemeenschappelijke gewoontes of de levenstandaard van de maatschappij in de hele wereld veranderd.

Vanwege de coronaviruspandemie moeten we veel activiteiten thuis doen.Ouders werken thuis, kinderen leren of volgen college vanuit huis en gezinnen volgen thuis erediensten. Wanneer we ons huis verlaten is er een maatregel om van elkaar 1,5 meter afstand te houden. Het gevolg hiervan is dat we bij een ontmoeting elkaar geen handen kunnen schudden of elkaar omhelzen. We moeten vaak onze handen wassen en een mondmasker dragen. Dit alles wordt een nieuwe gewoonte, die we niet vaak deden voordat deze pandemie begon.

Nu, om aan deze omstandigheden of deze nieuwe situatie te wennen, zijn we bezig om hierop te anticiperen en voorbereidingen op allerlei gebiedenin ons leven te treffen, inclusief de kerk. De vraag is wat moet de kerk voorbereiden en doen wanneer deze pandemie afgelopen is? Kan de kerk haar activiteiten hervatten of geopend worden, online erediensten blijven houden of weer offline of beide? We zijn dankbaar dat er veel seminars en online discussies bestaan om op het “nieuwe normaal” te anticiperen en praktische stappen die voorbereid moeten worden wanneer een kerk weer open gaat.

Broeders en zusters, natuurlijk zijn alle voorbereidingen, die het mogelijk maken om het leven, dat de Heer aan ons schenkt, te bewaren en te vieren, heel goed. We dienen ons aan alle maatregelen en het genomen beleid te houden voor het welzijn van ons leven samen. Maar in de voorbereidingen om onszelf klaar te maken om in de “nieuwe normaal” situatie in te stappen is het goed om niet alleen te focussen op voorbereidingen om een eredienst in een kerkgebouw te beginnen, maar het is ook belangrijk om te evalueren wat we al die tijd gedaan hebben zowel persoonlijk als gelovige, als Zijn kerk.

Waarom is het nodig om te evalueren? Net zoals een fysieke check-up, is een spirituele check-up belangrijk om te doen. Zijn de stappen, die we tot nu toe genomen hebben, iets essentieels en in lijn met wat de Heer ons opgedragen heeft? Zijn we en wandelen we als christenen en Zijn kerk op het juiste pad? Want we weten zeker dat onze aanwezigheid, zowel als christenen als Zijn kerk te midden van deze wereld, niet toevallig is en ook niet vanwege onze menselijke verlangens of wil.

De Heer, Het hoofd van de kerk, die ons als Zijn kerk heeft gemaakt, heeft natuurlijk een doel door ons en Zijn kerk in het midden van deze wereld te presenteren. Daarom moeten we herinnerd worden aan de essentie en de missie van de kerk in deze wereld. Volgens wijlen ds. Eka Darmaputera, wanneer we het over de essentie en de missie van de kerk hebben dan praten we niet over twee zaken, maar één. Want de essentie van de kerk is haar missie, of de missie is de essentie van de kerk.

Het adres en het doel van de missie van de kerk is niet de kerk, maar deze wereld.De kerk wordt door de Heer niet alleen in, maar ook vóór deze wereld geplaatst. Met dit begrip is de kerk niet het doel maar alleen het instrument van een doel. De kerk is een instrument om Gods missie (Missio Dei) uit te voeren en Christus’ missie (Missio Christi) in deze wereld voort te zetten.

God heeft initiatief genomen om de wereld, die in zonde gevallen is, te redden en te helen. Daarom kwam God in de Heer Jezus naar deze wereld als de Redder, door Zijn dood en Zijn opstanding. Niet alleen om de wereld en de mensen te redden, de Heer Jezus kwam ook om een beweging te beginnen, die dat heil naar de hele wereld brengt, door Zijn leven en Zijn mandaat. En de Heilige Geest, die in ons leven aanwezig is, zal ons en Zijn kerk helpen en begeleiden om deze “beweging” voort te zetten, die door de Heer Jezus begonnen is.

Dus de kerk is er of wordt gepresenteerd om Christus’ missie voort te zetten, te weten Gods heilsmissie voor deze wereld uit te voeren. Daarom is het belangrijk voor ons en Zijn kerk om te weten wat de laatste boodschap was van de Heer Jezus. We weten en beseffen dat de laatste boodschap, die iemand uitspreekt, natuurlijk erg belangrijk is; vooral de boodschap van onze Heer.

Laten we leren uit onze perikoop, Matteüs 28: 16-20. Dit deel van de Bijbel, in het bijzonder vers 18-20, wordt vaak het “Grote Mandaat” genoemd. Waarom? Niet alleen omdat dit door de Heer Jezus gesproken werd, maar het was een erg belangrijke opdracht met alomvattende aard en zeer brede doelen.

Kijk eens wat er in vers 18 gezegd werd, “alle macht”, dan in vers 19, “alle volken” en in vers 20, “alles wat” en “alle dagen”. Dus dit is niet alleen een advies of een gewone laatste boodschap, maar een “Mandaat” van onze Heer met alleen twee opties: we geven daar een respons op met volle gehoorzaamheid of niet.

Maar wat is het “Grote Mandaat” van de Heer Jezus? Inderdaad, als we in onze bijbel kijken, in het bijzonder vers 19 en 20, dan lijkt het op dat er 4 opdrachten zijn: ga heen, maak hen, doop hen en leer hen. Maar in de oorspronkelijke taal, in het Grieks, is het duidelijk dat dit Grote Mandaat van de Heer Jezus in feite uit één hoofdzin bestond, uit een imperatief werkwoord en uit bijzinnen om te verduidelijken hoe de hoofdzin uitgevoerd moet worden.

Dus volgens de opbouw van de oorspronkelijke taal, is de definitie van het Grote Mandaat van de Heer Jezus:

Hoofdzin: MAAK ALLE VOLKEN TOT MIJN LEERLINGEN. Terwijl de bijzinnen een functie hebben om te verhelderen hoe de hoofdzin uitgevoerd moet worden, te weten doop hen, leer hen en ga heen. 

Wat is het Mandaat (Doel):

  • Alle volken     doel dat kwantiteit aangeeft
  • Leerling         doel dat kwaliteit aangeeft

Proces (Strategie):

  • Doop hen      Evangelisatie
  • Leer hen        Toerusting
  • Ga heen         Uitzending

 

Broeders en zusters in de Heer Jezus,

Via het Grote Mandaat van de Heer Jezus kunnen we minstens 2 belangrijke zaken zien:

1. De Heer Jezus combineerde Gods heilsmissie van deze wereld (evangelisatie) met discipelschap. Hoe is de relatie tussen discipelschap en evangelisatie? Laten we kijken naar dit beeld.

Discipelschap is zoals een achterwiel van een fiets die kracht geeft aan het voorwiel dat een missie heeft om richting aan de kerk te geven. Door discipelschap zullen leerlingen tevoorschijn komen of klaar zijn om gestuurd te worden om de missie van de kerk te doen. Het kan gezegd worden dat discipelschap een sleutelrol heeft voor evangelisatie (Gods missie).

2. Dus het essentieelst van het Grote Mandaat van de Heer Jezus is Om alle volken tot mijn leerlingen te maken. ‘Maak alle volken tot mijn leerlingen’ wordt vaak verkeerd begrepen in de betekenis alle volken tot “christen” te maken. Nee, maar wat hier bedoeld is, is ‘om alle volken tot Christus’ leerlingen’ te maken.

Er is een verschil tussen ‘een christen te worden’ en ‘een leerling van Christus te worden’.Iemand, die christen is, hoeft niet een leerling van Christus te zijn. Maar een leerling van Christus is zeker een christen. Iemand kan gemakkelijk christen genoemd worden, vanwege zijn/haar uiterlijke verschijning, wanneer hij/zij een kruis als ketting draagt, of een beeld van de Heer Jezus in zijn/haar huis heeft, of elke zondag een bijbel neemt en naar de kerk gaat. Bidt voor het eten. Maar het is niet zeker dat de Heer Jezus het belangrijkste is in zijn/haar leven.

Er is een theoloog die zegt dat de huidige kerken “tevreden” zijn als hun gemeenteleden christen worden in de betekenis dat iemand met overtuiging de zonde erkent en Jezus accepteert als de redder, overtuigd is van Gods belofte over eeuwig leven, en zich laat dopen, trouw als gemeentelid is, ijverig naar de kerk gaat en dient. Is het alleen om deze activiteiten uit te voeren?

Van het Grote Mandaat van de Heer Jezus is het duidelijk wat ons gevraagd en vereist wordt als Zijn volgelingen, niet alleen “christen te worden” maar we moeten “leerlingen van Christus worden”. Wat betekent het om leerlingen van Christus te worden? Het woord ‘leerling’, in de oorspronkelijke taal mathetes, betekent student of volgeling die met volle commitment zijn leraar volgt. Hij volgt niet alleen de leer van zijn leraar maar ook zijn levenshouding.

Broeders en zusters, er is een boek getiteld Not a fan van Kyle Idleman.

Een ‘fan’ is een enthousiaste bewonderaar. De Heer Jezus wil niet dat we als volgelingen fans van Jezus worden. De Heer Jezus zoekt mensen die Hem willen volgen met commitment en volle liefde. Mensen die niet alleen Hem volgen in de betekenis van Hem kennen, Hem liefhebben en Hem dienen, maar ook als Zijn leerlingen willen leven.

Daarom is het doel van de kerk niet alleen om een eredienst te houden, betrokken te zijn in diaconie en evangelisatie, maar het essentieelst is, om haar gemeenteleden leerlingen van Christus te laten worden. De oriëntatie van de kerk is discipelschap. Wanneer een kerk het Grote Mandaat van de Heer Jezus wil gehoorzamen dan moet zij het discipelschap praktiseren.

Maar, om discipelschap te praktiseren betekent niet alleen een programma hiervoor te hebben, maar om dat als een “levenswijze” (way of life) in de kerk toe te passen. Discipelschap wordt een veranderingsproces voor de gemeente om naar volwassenheid in het geloof te groeien om gelijk te worden aan Christus, dus niet alleen informatie te geven over de waarheid van de Bijbel.

Broeders en zusters, discipelschap vindt niet alleen plaats omdat de kerk bestaat. De discipelen van Christus worden voortgebracht als er opzettelijke en strategische inspanningen zijn om christenen te helpen groeien naar geestelijke volwassenheid. Dit is een evaluatie voor ons allemaal, zijn er tot nu toe een opzettelijke en strategische inspanningen geweest om onze gemeenteleden geestelijk te laten groeien om Christus’ leerlingen te laten worden? En zijn ze klaar om uitgezonden te worden en anderen tot leerlingen van Christus te laten maken waar ze ook zijn? Zonder discipelschap, dat gericht en geïntegreerd is, is een kerk alleen maar bezig met het uitvoeren van bedieningsactiviteiten zonder productiviteit, die ware of gekwalificeerde leerlingen van Christus voortbrengt.

Enige tijd geleden waren christenen in de VS opgeschrikt omdat Francis Chan (Foto 4), een bekende dominee van de Cornerstone kerk in Californië, zich terugtrok en zijn kerk, een van de grote kerken (mega church), verliet.

Francis Chan begon met een gemeente van 30 personen en de gemeente groeide tot 6000 mensen in 15 jaar. Waarom verliet hij zijn kerk en besloot om met zijn gezin te verhuizen om evangelist in Azië te worden?

Hij voelde zich “als mislukking” omdat de mensen die naar zijn kerk kwamen alleen naar zijn preek wilden luisteren en geen commitment hadden om ware leerlingen van Christus te worden. Terwijl in Burma, een land waar hij kortgeleden was, er veel mensen waren die “dorst” hadden van Gods Woord en Het nog niet gehoord hadden.

Broeders en zusters, het Grote Mandaat van God herinnert ons dat het succes van een kerk niet gebaseerd is op de groei van wat Bill Hull zei “3 B’s”: Bodies (mensen) – veel kerkgangers; Bucks – veel geld ingezameld en Buildings – veel kerkgebouwen gebouwd. De komst van coronaviruspandemie heeft dit bewezen: de gemeente kan niet in een kerkgebouw bijeenkomen; de collecte neemt af en het kerkgebouw kan niet gebruikt worden. Echter, we zouden dankbaar moeten zijn, want te midden van een crisis, pandemie en haar strijd blijken er nog steeds veel mensen te zijn die volharden en trouw zijn in het geloof, nog steeds hoop hebben in God, voor elkaar zorgen en elkaar helpen.

Wat is dan de maatstaf voor het succes van de kerk? Hoeveel leerlingenvan Christus zijn er in de kerk voortgebracht? Wat is dan de kwaliteit van de leerlingenvan Christus die zijn voortgebracht?En hoeveel van de leerlingenwerden geproduceerd, klaar om gestuurd te worden om leerlingenvan Christus te maken? Dus, broeders en zusters, “de gezondheid” van een kerk kan gemeten worden gebaseerd op de capaciteit van de uitzending (sending capacity), niet op de capaciteit van de kerkgangers (seating capacity).

 

Geliefde broeders en zusters in de Heer Jezus,

Ten slotte moeten we toegeven dat het niet automatisch is om een leerling van Christus te worden. Het leven om een ​​leerling van Christus te zijn is niet gemakkelijk, zelfs erg zwaar omdat het vaak in strijd is met onze instincten en verlangens. Maar laten we samen eens overdenken:

Als de regels of protocollen die door de overheid worden gemaaktom de gezondheid en ons leven te behouden, moeilijkzijn, blijven we zetoch navolgen, in ons voordeel.

Dus wat te meer is, we moeten ook het Mandaat van de Heer Jezus gehoorzamen, wat veel belangrijker en betekenisvoller is voor ons, omdat Hij de Gever is en de bron van ons leven.

Daarom, broeders en zusters, ter voorbereiding op het ingaan van het "nieuwe normaal" tijdperk of dit nieuwe hoofdstuk, besteden we niet alleen aandacht aan gezondheidsaspecten, maar ook aan onze spirituele aspecten. Moge de Heilige Geest die altijd bij ons is, doorgaan met het helpen en vernieuwen van ieder van ons leven en Zijn kerk. God zegene ons allemaal.

AMEN.