Handelingen 1:1-11

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, zusters en broeders, jongens en meisjes,

Als kerk en gelovigen zijn we nu onderweg tussen Pasen en Pinksteren. In de weken na Pasen hebben we Gods Woord via online dienst gehoord over de verschijningen van de Heer Jezus aan Zijn discipelen. Lucas vat het ook samen in onze lezing van vandaag uit Handelingen 1: 1-11 dat de Heer Jezus, na Zijn opstanding, herhaaldelijk verschijnt aan zijn discipelen gedurende veertig dagen. In al Zijn aanwezigheid en verschijningen wil de Heer Jezus de discipelen en ook ons ​​allen nu in deze crisis Covid-19 overtuigen dat Hij de verrezen en de Levende Heer is. Hij zal altijd bij ons zijn, ons helpen en ons die in Hem geloven vrede geven. Omdat Hij degene is die de hele geschiedenis van deze wereld in Zijn hand heeft en regeert.

We lezen en luisteren ook dat Hij hun in Zijn aanwezigheid gedurende veertig dagen meerdere malen heeft verteld over het Koninkrijk van God. Bijbel in gewone Taal vertaalt het met ‘Gods nieuwe wereld’.

Wat is Gods nieuwe wereld of het koninkrijk van God? Gods’ koninkrijk of het koninkrijk van de hemel, is een koninkrijk dat niet statisch gebonden is aan een territorium of plaats zoals koninkrijken hier op aarde, maar iets dynamisch dat God zelf stelt en regeert als Koning. Gods macht die door niets wordt beperkt.

Dit koninkrijk van God is Gods missie voor de wereld die is begonnen vanaf de schepping van deze wereld, maar de mens leefde niet naar Gods wil en viel in zonde. Toen begon God opnieuw aan Zijn nieuwe verlossende werk door Abraham en Zijn nakomelingen tot en met David en loopt uit in het Nieuwe Testament.

Uiteindelijk heeft God Zijn eigen Zoon, de Heer Jezus Christus gegeven om de menselijke geschiedenis in een andere richting te veranderen. Jezus brengt een nieuw leven en de Zijnen, ook de hele wereld, we zijn allemaal uitgenodigd om op dat getuigenis te reageren door het oude leven te verlaten en een nieuw leven te beginnen. Het nieuwe leven dat door God wordt geregeerd. Dat is het centrale thema van Christus’ verlossende werk.

INRI: Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum: Iesus Nazarenus Rex Jodeorum (Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi).

Johannes vermeldt in Joh.19:19 dat Pilatus de tekst INRI had laten opschrijven dat op het kruis van Jezus werd vastgemaakt.

Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum: Iesus Nazarenus Rex Jodeorum (Jezus de Nazarener, de Koning der Joden).

 

Pilatus kan door deze wel de spot drijven met Jezus, maar hij beseft niet dat hij een profeet is. Dat hij de waarheid van het Evangelie laat verkondigen. We moeten het nog anders zeggen: ten diepste is het God de Vader Die dit opschrift aan het kruis plaatst.

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, zusters en broeders, jongens en meisjes,

Lucas vertelt dat Jezus zijn discipelen heeft meegenomen naar de Olijfberg. Als Hij daar zo met de discipelen is, stellen ze hem de vraag of de Here God het koninkrijk voor Israël gaat herstellen. Ze voelen aan dat er iets bijzonders staat te gebeuren. Is dit dan het moment waarop Jezus officieel in Jeruzalem het koningschap gaat aanvaarden. Zullen ze getuigen zijn van Zijn inhuldiging als koning van Israël?

Deze vraag is een veel voorkomende vraag voor joden sinds de dagen van het Oude Testament, waar van koning David wordt verwacht dat hij het koninkrijk van Israël zou herstellen. Jezus antwoordde hen, Jullie hoeven het niet te weten. Dat is de zaak van de Vader in de hemel.

Maar de discipelen zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest op hen neerdaalt. Het enige dat ze moeten doen is getuigen over het verlossend werk van Jezus Christus  in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot aan de uiteinden van de aarde. Dit is een belofte en het evangelie van Matteüs vermeldt dat dit een opdracht is, Matteüs 28: 19-20.

Christ Wright zei in zijn boek "The Mission of God": "Wat er hier om gaat is niet dat God een missie heeft voor Zijn kerk in de wereld, maar dat God een kerk heeft voor Zijn missie in de wereld. Missie is niet gemaakt voor de kerk; het is de kerk die is gemaakt voor de missie - dat wil zeggen Gods missie." U zult dit thema vast en zeker terug horen in de komende online dienst.

Dit betekent dat de kerk moet het evangelie over Christus brengen dat Jezus Heer is en mensen oproepen Hem als de Koning van hun leven te aanvaarden. Zodat zij klaar zijn voor het moment dat Jezus wereldwijd als koning wordt erkend, wanneer Hij komt als Rechter. En als Jezus hen deze taak overhandigd heeft, wordt Hij van hen weggenomen in een wolk, tekent van de aanwezigheid van God. 

 

Geliefde gemeente van de Heer,

Zijn taak en verantwoordelijkheden in deze wereld zijn vervuld en Hij is verhoogd en zit nu aan de rechterhand van God de Vader in de hemel. Alle macht en autoriteit wordt Hem gegeven en Hij regeert de wereld en de mensen uit de hemel. Hij is Koning boven alle koningen en Heer der heren, zoals in Psalm 47:6-8 wordt gezegd.  

Pasen laat ons een leeg graf zien,

Hemelvaart betekent een gevulde troon!”

Dus “Zonder hemelvaart geen Koning en geen Koninkrijk,”.

Wat betekent het voor ons dat Jezus onze Heer en Koning is?

Vanwege Covid-19 krijgt de hemelvaart 2020 een andere betekenis zowel voor de kerken als voor de wereld. We leven in ongekende tijden: een microvirus houdt de hele wereld in de greep. Ons leven is ingrijpend veranderd. 

Dit is een moment van bedreiging én kansen, van grote rampspoed én ongekende doorbraken van Gods Koninkrijk. Hoe kunnen we hierop reageren vanuit het perspectief van Gods Koninkrijk, op zo’n manier dat het levens aanraakt en vernieuwd?

‘Corona’ betekent kroon maar corona is geen koning!

Jezus ging naar de hemel en regeert vanaf daar de aarde. Hij stuurt, anders gezegd, sindsdien op een liefdevolle en zachtaardige manier de gang der geschiedenis bij.

In Zijn dood en opstanding is Jezus overwinnaar. Hij regeert vanuit de hemel over alle kwade machten, over elke pandemie en elke ramp.  Vanuit een nederig mededogen, omdat Hij leed – en lijdt – met en voor allen die lijden. Zijn Koninkrijk is een Koninkrijk van genade en bewogenheid, en het geeft licht en leven aan iedereen die zich tot Hem wendt. Dat is het goede nieuws dat we willen uitleven en verkondigen: Jezus is de Koning die de hoop is voor de wereld. Hij is de Koning die leven brengt in al zijn volheid (Johannes 10:10).

De boodschap van de hele Bijbel is eenvoudig: God is Koning. God zal Koning worden. God regeert over de hele werkelijkheid, inclusief onze levens. Maar wat betekent dit voor ons persoonlijk leven?

Ja, zusters en broeders,

Wat betekent het dat Jezus Koning en Heer is van ons leven?

Ik denk dat dit niet alleen een kortstondig besef op deze middag tijdens het luisteren naar het Woord van de Heer, maar een volledig begrip dat Jezus je hele leven in de hand heeft en u, jou en mijn leven regeert van dag tot dag. En dat is niet iets waar we ons prettig bij voelen. Ik in ieder geval niet.

Soms wil ik niet geregeerd, gereguleerd, betutteld wil worden, omdat ik vind dat wat ik denk de goede is.

Totdat ik geconfronteerd werd met de situatie die we als gezin op hoopt en er niet uitkwam. Dat was de worsteling die ik niemand wenst te gebeuren. En daar…daar realiseerde ik me dat God macht had over mezelf en mijn persoonlijke leven, in het gezin en ook als een dienstknecht van God.

Dit begrip zorgde er uiteindelijk voor dat ik de realiteit van het leven meer accepteerde en leerde accepteren dat God over mijn leven regeert en niet ik die macht heb over mijn leven.  De controle over het leven is teruggegeven aan de Heer Koning des Levens. Ik ervoer de rust in hart en ziel en het vertrouwen dat  God weet wat de beste is voor mij.

Als mensen, wie zij ook zijn, voorgangers, ouderlingen, activisten of als man, vrouw, kinderen thuis of op het werk, hebben we vaak ook ons ​​eigen kleine koninkrijk van zelf, dat vaak voortkomt uit arrogantie. We moeten leren elke dag te sterven tegen de aantrekkingskracht van onze status, functie en waardigheid van uit ons eigen kleine koninkrijk.  

Dat wij leren bidden zoals een tekst  van  A.W. Tozer in zijn boek ‘Discipleship’ / Discipelschap schrijft over ‘Ga weg mijn koninkrijk, Uw Koninkrijk kom’. Hij zei dat het koninkrijk van God niet zou komen als mijn koninkrijk van mezelf niet werd los gelaten. Het koninkrijk van God kan zeker nooit in ons leven worden gerealiseerd als ons koninkrijk van ego niet is verwijderd. Alleen als 'ik' niet langer een koning ben in mijn rijk, is Jezus Christus koning in mijn leven tot in eeuwigheid. Hemelvaart vieren betekent Jezus aannemen als Heer en Koning. Bent u, ben jij bereid  de controle over je leven los te laten en God je leven laten beheersen en bepalen?

Amen.

Om over na te denken:

1. Waarom is het moeilijk om de controle over je leven los te laten?

2. Wat zou er dan gebeuren denk je als je het doet?

3. Wat kan je doen om Jezus als Koning en Heer van je leven te laten zijn?

4. Hoe en op welke manier kan je over Jezus Christus als Koning van deze wereld getuigen in deze crisis situatie? Waar begin je er mee?