Adres: Heuvelstraat 141, 5038 AD Tilburg
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK: 27345544
RSIN 804267625
IBAN: NL19 INGB 000 26 18 290
Website: www.gkin.org
 
Gereja Kristen Indonesia Nederland is een ANBI

De Gereje Kristen Indonesia Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
 
Doel
 
De Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN) of Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk manifesteert zich sinds 7 juli 1985 als een kerk in Nederland met het doel het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen en pastorale zorg te bieden, in het bijzonder aan onze broeders en zusters uit Indonesië, die een andere geloofsbeleving hebben dan de Nederlanders.
Het fundament van de GKIN is Jezus Christus, Heer en Hoofd der Kerk, zoals vervat in de bijbel - het Oude en Nieuwe testament - Gods woord.
 
Organisatie Gereja Kristen Indonesia Nederland
 
De landelijke kerkenraad is het bestuur van de GKIN; waarvan de leden bestaan uit ouderlingen, predikanten en eventueel part-time predikanten. Om de werkzaamheden te bevorderen wordt de landelijke kerkenraad vertegenwoordigd door:
 1. Het moderamen, dat handelt namens de landelijke kerkenraad in gevallen en problemen die geen routine karakter hebben en niet beleidsvormend zijn.
 2. Het dagelijks bestuur (DB), dat handelt namens de landelijke kerkenraad in de periode tussen de landelijke kerkenraadsvergaderingen en de moderamenvergaderingen voor routine zaken en zaken die niet beleidvormend zijn. 
GKIN bestaat uit 5 regio's te weten Amstelveen, Arnhem/Nijmegen, Rijswijk/Den Haag, Rotterdam/Dordrecht en Tilburg.
De leiding van een regio ligt bij de kerkenraad bestaande uit ouderlingen. Deze regionale kerkenraad is minimaal samengesteld uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij voert en bewaakt het landelijk beleid in haar eigen regio. Zij wordt ondersteund door commissies en werkgroepen.
 
Naast deze regionale kerkenraden kent GKIN landelijke organisatie lichamen te weten:
 1. De Commissie van Beheer (CvB), die de financiën beheert;
 2. Het Ministerium bestaande uit fulltime - en parttime predikanten, dat de kerkenraad vanuit hun hoedanigheid adviseert;
 3. Het Landelijk Kerkelijk Bureau (LKB), dat de algemene secretaris (scriba) ondersteunt;
 4. Het Moderamen bestaande uit de voorzitters en vice-voorzitters van de landelijke en regionale kerkenraden, de algemeen secretaris (scriba), de voorzitter van de CvB, de coördinator van het LKB en de fulltime predikanten. Het Moderamen coördineert de uitvoering en bewaakt de voortgang van het landelijk beleid (operationeel lichaam). Hiervoor vergadert het Moderamen 3 keer per jaar.
 
De samenstelling van het dagelijks bestuur voor periode 2016 – 2018:
 • Voorzitter: dhr. I. Gandasasmita
 • Vice-voorzitter: mw. R. Pattiasina
 • Scriba: mw. M. Natanael-Kusumadjaja
 • Ex-officio Commissie van Beheer: dhr. R. Suling
 • Ex-officio ministerium: ds. S. Tjahjadi

Beloning bestuur
 
Alle middelen worden ingezet ter bevordering van de doelstelling. Aan het bestuur en beleidsbepaler worden er geen beloning uitgekeerd.
 
Beleidsplan Roadmap “ Groeien in geloof en omvang” 2012 – 2016
 
De GKIN heeft als missie een missionaire kerk te zijn, dat wil zeggen dat de GKIN als haar belangrijke taak het verkondigen van Gods Woord ziet, in het bijzonder onder mensen met een Indonesische achtergrond. Daarnaast wil GKIN een optimale plaats bieden voor alle christenen, in het bijzonder zij die een affiniteit met Indonesië hebben om vanuit hun geloof aan het kerkelijke leven deel te nemen. Daarbij worden aspecten van leren, vieren en dienen niet vergeten. Met het formuleren en aanvaarden door de landelijke kerkenraad van de Roadmap “ Groeien in geloof en omvang” worden activiteiten bepaald en richting gegeven voor het werk van de kerk.
 
Het doel van de Roadmap is om het groeien in geloof en omvang  vanuit de kerngroep plaats te laten vinden en zich steeds meer naar buiten te bewegen. Bij het samenstellen van de Roadmap werd er van uitgegaan dat elke thema een duur van een jaar heeft. Bij de evaluatie in 2014 was echter geconcludeerd dat een periode van een jaar te kort is om een thema goed te kunnen behandelen. Er werd besloten om een thema voor 2 jaar te behandelen waardoor de Roadmap “Groeien in geloof en omvang” tot 2019 zal blijven staan.

Roadmap “ Groeien in geloof en omvang” 2012 – 2016

 
Activiteiten
 
De activiteiten van de Gereja Kristen Indonesia Nederland worden uitgevoerd gebaseerd op de kerkorde,  de roadmap en de behoeften van de gemeente van elke regio. GKIN verzorgt zondagdiensten en sacrament bedieningen in verschillende regio’s namelijk in Amstelveen, Dordrecht, Rotterdam, Den Haag, Arnhem, Nijmegen en Tilburg. Daarnaast worden huissamenkomsten gehouden op diverse plaatsen, te weten in Noord Oost Nederland (Steenwijk, Kampen/IJsselmuiden en Paterswolde) en Antwerpen (België).
 
Verder organiseert GKIN tal van activiteiten voor:
 1. verdieping  van het geloof (bijbelstudie, catechisaties, retraites en coaching),
 2. versterking van de relaties tussen de gemeenteleden (excursie,sportdag, gemeentedag)
 3. fondswerving voor het werk van de kerk (bazaar)
Het GKIN Nieuws als landelijke blad wordt vier keer per jaar uitgegeven als middel van informatie en gemeenteopbouw.
 
Een overzicht van de activiteiten van GKIN in 2016 is als volgt:
 1. GKIN heeft uitgebreid kennis kunnen maken met ds. Marla Winckler-Huliselan. Ze werd als part-time predikant aangesteld voor een periode van 1 jaar. De positieve kennismaking heeft uiteindelijk geleid tot de installatie van ds. Marla Winckler-Huliselan als de derde  predikant van GKIN op 21 januari 2017.
 2. Op 13 februari vond er een verandering plaats in de samenstelling van het dagelijks bestuur.  De voorzitter dhr. Paul The Gwan Tjaij en de vice-voorzitter mw. Theya Tjoe Fat-Njoo werden opgevolgd door dhr. Iskandar Gandasasmita en mw. Ratna Pattiasina.
 3. In de zomer werd de GKIN vertegenwoordigd door twee jongeren tijdens de GKMI Youth Summit, die in Bogor, Indonesië, gehouden werd. De ervaringen van deze jongeren werden vervolgens gedeeld met de moderamenleden. Het is de bedoeling dat de input van de jongeren opgenomen wordt in de planning  en het beleid van GKIN.      
 4. Voor het jaarthema GKIN van 2016 “Samen Gods aanwezigheid vieren in de eredienst” heeft het Ministerium een prekenserie gehouden in het tweede kwartaal.
 5. De GKIN nam deel aan de Nationale Synode die in de Grote Kerk in Dordrecht plaatsvond op 5 november. Een bijeenkomst waarmee de eenheid en verbondenheid met christenen uit vele geloofsgemeenschappen wordt gevierd en gedeeld.
 6. Vanuit de Commissie voor Diakonie en Marturia (KDM), werden tal van collectes gehouden voor verschillende diaconale doelen waaronder voor Haïti in verband met de nood die is ontstaan na de orkaan Matthew en voor Gereja Kristen Kartasura in Indonesië voor de verbouwing van het kerkgebouw.
 7. In oktober 2016 vierden we het 3 jarige bestaan van de HuisSamenKomst in Antwerpen.  
 
In 2017 zal GKIN activiteiten organiseren om de geloofsgroei verder te versterken. Een nieuwe prekenserie met het thema “Samen groeien als discipelen van Jezus Christus” zal door het ministerium uitgewerkt worden. De bewustwording van het belang van diaconie en getuigenis zal ook aangewakkerd worden door elke regio de verantwoordelijkheid te geven om een diaconaal project onder haar hoede te nemen.
 
Links
 
Jaarrekening GKIN
 
In de jaarrekening van GKIN worden de baten en lasten getoond.