KDM (Komisi Diaconia en Marturia) en de afgevaardigde van het Dagelijks Bestuur hebben, in de vergadering van jl. zondag 9 februari 2014 in de Marcuskerk te Den Haag, besloten om 50% van de collecteopbrengst van de Landelijke Kerstviering d.d. 25 december 2013 te bestemmen voor de Kessler Stichting te Den Haag die zich bezighoudt met de opvang van dak- en thuislozen en 50% te bestemmen voor de Stichting ASKV (Steunpunt Vluchtelingen te Amsterdam) die zich bezighoudt met de vluchtelingenproblematiek. 
Het totaalbedrag van de collecteopbrengst bedraagt €. 2.116,65 en wordt afgerond tot €. 2.200,00, zodat aan de beide stichtingen ieder €. 1.100,00 wordt toegekend.