Met intens verdriet deelt de kerkenraad u mede dat onze nestor en predikant in ruste dr. Rudy Budiman op donderdag 10 december 2009 in de leeftijd van 82 jaar plotseling is overleden.

Dr. Budiman was de eerste predikant en de stuwende kracht achter de GKIN die geworden is tot wat het nu is, gesprekspartner van de Protestantse Kerk in Nederland en een van de oprichters van de SKIN (Samen Kerk in Nederland).

Dr. Budiman had aan de Vrije Universiteit te Amsterdam theologie gestudeerd en in 1961 zijn doctoraal gehaald waarna hij terug keerde naar Indonesie om predikant en tevens docent te worden aan de Theologische Hogeschool ‘Duta Wacana’ te Yogyakarta.

In 1971 promoveerde dr. Budiman aan de Vrije Universiteit Amsterdam en na zijn promotie keerde hij wederom terug naar Indonesie waar hij in Yogyakarta doceerde aan de Theologische Universiteit.

In 1985 deed de GKIN i.o. een dringend beroep op hem om hun eerste predikant te worden. Bij de GKIN was de nood erg hoog; er was een kudde maar geen herder. Dr. Budiman zag dit als een roeping van God en aanvaardde de beroeping ofschoon de kas van de GKIN op dat ogenblik helemaal niet toereikend was om een vol predikantstraktement te betalen.

In deze begin jaren van de GKIN was hij alleen en moest in zijn eentje de regio’s Amstelveen, Rijswijk, Schiedam en Arnhem bedienen. Dit houdt in: om de twee weken ergens preken, bijbelstudies, huissamenkomsten en catechisaties houden. Later kwam het hoge noorden nog bij (Staphorst). Het was niet ondenkbaar dat hij samen met zijn vrouw Poppy die hem trouw vergezelde gedurende al zijn lange autoritten door heel Nederland, ritten van meer dan 1000 km per dag maakten, weer of geen weer. Meestal kwamen ze pas laat in de avond thuis, dat de bijbelstudies of catechisaties in de avond werden gehouden, want de meesten werken nog.

Daarnaast deed hij erg veel voor de verspreiding van het Evangelie onder de Indonesische gemeenschap en was hoofdredacteur van “Overdenkingen”.

Dat zijn werk niet onopgemerkt bleef voor de Nederlande regering bleek met zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau in 2005 tijdens de viering van het 4de lustrum van de GKIN.

Met dankbaarheid denken wij terug aan alles wat dr. Budiman voor de GKIN heeft gedaan.

Wij bidden om Gods nabijheid, kracht en troost voor zijn vrouw Poppy, Hok Goei en Karin, Meliana en Liong Kie en kleinkinderen Aisha, Ailin, Amica en Devina.

Regio Schiedam-Dordrecht
13 december 2009.
 
 
IMG_0528

"Afscheid nemen is met dankbare handen meedragen al wat herinnering waard is"

 

Maar ik heb de goede strijd gestreden,
de wedloop volbracht, het geloof behouden.
Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer,
de rechtvaardige rechter,
aan mij zal geven op de grote dag;
>en niet alleen aan mij,
maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.

2 Timoteüs 4 : 7 - 8

De overdenking die gehouden werd tijdens de afscheidsdienst van dr. R Budiman op 16 december 2009 in de Pauluskerk te Amstelveen. De dienst stond onder leiding van ds. J. Linandi (Bahasa Indonesia).