De Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN) en de Protestantse Kerk in Nederland zijn van plan een associatieovereenkomst aan te gaan. De voorgenomen overeenkomst tussen beide kerken zal worden besproken in de synodevergadering van de Protestantse Kerk op 11 april. Daarna zullen ook de classicale vergaderingen van de Protestantse Kerk zich over de samenwerking kunnen uitspreken.

Overeenstemming in geloof

De Protestantse Kerk in Nederland kan een associatieovereenkomst aangaan met kerken waarmee zij ‘door bijzondere banden van belijdenis en geschiedenis is verbonden’ en waarmee ‘genoegzame overeenstemming bestaat in geloof en kerkorde’. De visie op de samenwerking met andere kerken en de teksten over het belijden zoals verwoord in de kerkordes van de Gereja Kristen Indonesia Nederland en de Protestantse Kerk in Nederland getuigen van deze overeenstemming. Ook denken beide kerken gelijk over de missionaire opdracht van de kerk. Ook zijn zij overtuigd van het feit dat zij bij elkaar horen ‘als delen van één lichaam’ (1 Kor. 12: 12).

Onafhankelijke kerk
De Gereja Kristen Indonesia Nederland is sinds 1985 in Nederland een zelfstandige en onafhankelijke kerk. De oorsprong van de kerk ligt voor een deel in de Gereja Kristen Indonesia, die op haar beurt weer voortkwam uit het zendingswerk. Zij is in Nederland in het bijzonder belast met de evangelieverkondiging en de pastorale zorg aan uit Indonesië afkomstige christenen en aan mensen die zich verbonden voelen met kerk en staat van Indonesië.

Presbyteraal-synodaal
De Protestantse Kerk in Nederland en de Gereja Kristen Indonesia Nederland worden op ongeveer gelijke wijze bestuurd (presbyteriaal-synodaal). De Gereja Kristen Indonesia Nederland is een kerk met plaatselijke afdelingen die regio’s worden genoemd. De kerk telt in totaal 1100 leden. Er zijn vijf regio’s, te weten Amstelveen, Arnhem/Nijmegen, Rijswijk/Den Haag, Schiedam/Dordrecht en Tilburg. De GKIN heeft een landelijke kerkenraad, die op haar beurt weer bestaat uit regionale kerkenraden.

Samenwerking
De voorgenomen associatieovereenkomst is niet de eerste in haar soort: eerder al sloot de Protestantse Kerk in Nederland associatieovereenkomsten met de Duitse Evangelisch-Altreformierte Kirche in Niedersachsen (2004) en de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland (2007). Bovendien werkt Protestantse Kerk in Nederland al sinds 1930 samen met de Indonesische Christen Gemeenschap in Nederland (PERKI). Het is de bedoeling dat dit kerkgenootschap binnen een aantal jaren een eigen classis in de Protestantse Kerk zal vormen.

Zie ook www.pkn.nl/