Welkom bij de GKIN

De Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN) of Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk manifesteert zich sinds 7 juli 1985 als een kerk in Nederland met het doel het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen en pastorale zorg te bieden, in het bijzonder aan onze broeders en zusters uit Indonesië, die een andere geloofsbeleving hebben dan de Nederlanders.

Het fundament van de GKIN is Jezus Christus, Heer en Hoofd der Kerk, zoals vervat in de bijbel - het Oude en Nieuwe testament - Gods woord.
 

Selamat Datang di GKIN

Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN) didewasakan sebagai gereja di Negeri Belanda pada tanggal 7 Juli 1985 dan bertujuan untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus dan memberikan pelayanan pastoral, secara khusus kepada saudara-saudara kita dari Indonesia yang penghayatan imannya berbeda dari masyarakat Belanda.

Landasan GKIN adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja seperti tercantum dalam Alkitab - Perjanjian Lama dan Baru - yaitu Firman Allah.

 

Read more

GKIN eredienst bijwonen

De GKIN houdt wekelijkse- of tweewekelijkse kerkdiensten in de regio's Amstelveen, Rijswijk/Den Haag, Rotterdam/Dordrecht, Arnhem/Nijmegen, Tilburg en Antwerpen.  

De erediensten in Amstelveen, Rotterdam, Dordrecht en Nijmegen beginnen om 14.00 uur, in Den Haag en Arnhem om 13.30 uur, in Tilburg om 10.00 uur en in Antwerpen om 15.00 uur (tijd en locatie kunnen wijzigen; zie preekrooster).

GKIN Agenda

  
GKIN.org:

Kebaktian di GKIN

GKIN mengadakan kebaktian tiap minggu atau dua minggu sekali di regio Amstelveen, Rijswijk/Den Haag, Rotterdam/Dordrecht, Arnhem/Nijmegen, Tilburg dan Antwerpen.

Kebaktian di Amstelveen, Rotterdam, Dordrecht dan Nijmegen dimulai jam 14:00, di Den Haag dan Arnhem jam 13:30, di Tilburg jam 10:00 dan di Antwerpen jam 15:00 (jam dan lokasi bisa berubah; lihat jadwal khotbah).
 
WIE ZIJN WIJ

A. De commissie diakonia en marturia (KDM) is een van de commissies onder de Indonesische Christelijke Kerk Nederland (GKIN). Het KDM bestuur bestaat uit 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en verschillende leden die de GKIN-regio’s vertegenwoordigen. De voorzitter van de GKIN bestuur is een ex officio lid. De ambtstermijn van commissie KDM is 3 jaar.

B. Voor de bestuursperiode 2018-2021 worden de functie van voorzitter bekleed door dhr. Lucky F. Lumingkewas van GKIN Rijswijk Den Haag, secretaris-functie werd bekleed door dhr. Hans Tromer van GKIN Rotterdam Dordrecht en de functie van penningmeester wordt vervuld door mw. Mira van Nimwegen van GKIN Rotterdam Dordrecht. Enkele leden zijn dhr. Iskandar Gandasasmita (voorzitter van de GKIN), mw. Manik Kharismayekti uit GKIN Rijswijk Den Haag, mw. Jeanne Wouters-Possumah uit GKIN Arnhem Nijmegen, mw. Patricia Soekarno uit GKIN Amstelveen en dhr. Paul The uit GKIN Amstelveen. De vertegenwoordiger van het Ministerium van de GKIN is ds. S. Marla Winckler-Huliselan voor de opbouw van de KDM.

 

ADOPTIE DESSA

Overgaan van charitatieve hulp naar transformatieve opbouw

2 Korinthiers 8:14

’Op dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen. Zo is er evenwicht.’

 

 

WAT BETEKENT HET ADOPTEREN VAN EEN DESSA?

 • Hetzelfde als de adoptie van de kinderen, het adopteren van een dessa betekent 2 partijen, een partij die adopteert en een partij die zich laat adopteren
 • De deelnemende partijen zijn de GKIN gemeente en de aangenomen partij is de kerkelijke gemeente die tekort komt of een gezin in een dessa in Indonesië
 • Adopteren betekent naast het materiële helpen dat het belangrijker is om zich in te spannen om te begrijpen en een deel te worden van het leven van hen die worden geadopteerd. Verwacht wordt dat er emotionele relaties ontstaan die wederzijds voor elkaar bidden
 • De hulp wordt door KDM elke maand gegeven voor een bepaalde tijd

 

WAAROM EEN DESSA ADOPTEREN?

 • Het is nu de tijd om na te denken over een missie buiten de kerk
 • Holistische veranderingen hebben een langer proces en een hoog engagement nodig
 • Het beheren van de hulp zal op een proffesionele wijze en afgemeten gedaan worden 
 • Er zal een speciale website worden ontwikkeld om informatie te verstrekken voor het uitvoeren van programma's en verzamelde fondsen met inbegrip van het gezinsprofiel dat wordt goedgekeurd.
 • Er zullen enkele vrijwilligers zijn die in een team zullen werken om programma's te beheren en de gezinsdatabase te bewaren van hen die zijn aangenomen en goedgekeurd
 • Wijzigingen in het bijbehorende gezin zullen ook worden afgemeten op het niveau van succes (is er een verhoging van het gezins-inkomen na de gegeven hulp)

 

PILOTPROJECT ADOPTIE DESSA

 • Het eerste pilot-project begint in het dorp Wiladeg, kec. Karangmojo, kab. Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta.

WAAROM EEN DESSA KIEZEN OP JAVA?

Als een eerste pilot werd besloten een dessa te kiezen die aan bepaalde kriteria voldoet:

 • Gemakkelijk te monitoren en te evalueren
 • Door gemeenteleden te bezoeken tijdens vakantie
 • Er is een actieve kerk ter plaatse
 • Op de locatie zijn ngo's die kunnen helpen in met het controleren

 

WIE WORDEN GEHOLPEN?

 

 • Jemaat GKJ Wiladeg die in armoede leeft
 • Die nog kinderen hebben op de schoolleeftijd
 • Op dit moment rond 51 gemeenteleden die zullen worden geholpen doormiddel van programma's voor adoptie van de dessa

 

ENKELE GEZINNEN DIE BEREID ZIJN TOT ADOPTIE

 

HOE GROOT IS DE HULP?

De gemeente wordt verzocht een keuze te maken overeenkomstig naar waartoe zijn in staat is.

 • 15 € / MAAND
 • 25 € / MAAND
 • 35 € / MAAND
 • 50 € / MAAND
 • .... € / MAAND (vul het alsjeblieft zelf in)

 

HOELANG IS DE TOEZEGGING VAN DE HULP?

De gemeente kan een termijn kiezen

 • 1 JAAR
 • 2 JAAR
 • 3 JAAR
 • 4 JAAR
 • 5 JAAR

 

WAT VOOR HULP WORDT DAN OOK GEBRUIKT?

 • Huur landbouwgrond
 • Verbetering van de kwaliteit en de kwantiteit landbouwopbrengsten
 • Geitenteelt
 • Directe bijstand aan schoolkinderen (tas, schoenen, boeken / schrijfmateriaal)

 

SAMENWERKING MET GKI WILADEG

 • GKJ Wiladeg zal een gezinsprofiel zenden dat wordt bijgestaan door kriteria die goedgekeurd zijn
 • De KDM stort de hulp op de bankrekening van GKJ Wiladeg volgens het programmaplan dat is opgesteld
 • GKJ Wiladeg kanaliseert de hulp naar het gezin of gemeenschapsgroep
 • De hulp wordt niet contant verstrekt maar alleen in de vorm van het programma (huur van landbouw, meststoffen, kweek, opleiding, kinderschool, enz.)

 

OP WAT VOOR WIJZE ADOPTEREN?

Neem rechtstreeks contact op met KDM-vertegenwoordigers in hun respectievelijke regio's

 • Iskandar Gandasasmita (GKIN Tilburg)
 • Jean Wouters-Possuma (GKIN Arnhem/Nijmegen)
 • Patricia Sukarno en Paul The (GKIN Amstelveen)
 • Hans Tromer met Mira van Nimwegen (GKIN Rotterdam/Dordrecht)
 • Lucky Lumingkewas met Manik Kharisma (GKIN Rijswijk/Den Haag)

 

HET AANTAL GEADOPTEERDE GEZINNEN

 • De GKIN gemeente is vrij om te bepalen hoeveel gezinnen worden geadopteerd (1 gezin in Nederland adopteert  1 of meer gezinnen in Indonesië )
 • De GKIN gemeente kan ook andere GKIN-families uitnodigen om samen te werken met het adopteren van 1 gezin (2 of meer gezinnen in Nederland adopteren 1 gezin in Indonesië)

 

STOPPEN MET ADOPTIE

 • Een GKIN gezin kan stoppen met de adoptie wanneer dan ook (wegens ziekte, overlijden of om andere redenen)
 • De KDM zoekt onmiddellijk een gezin ter vervanging

 

WANNEER BEGINT HET PROGRAMMA OM EEN DESSA TE ADOPTEREN?

 • Het programma om een dessa te adopteren wordt gelanceerd in januari 2019 in alle regionale steden waar de GKIN dient.
 • De interne socialisatie aan de GKIN gemeente in iedere stad waarvan wordt gehoopt dat het kan worden uitgevoerd is in de maand november 2018